Trust and Collectives

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3209-X
Title: Trust and Collectives
Alternative title: Luottamus ja Ryhmät;
Förtroende och Grupper
Author: Tuomela, Maj
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Department of Social and Moral Philosophy, University of Helsinki
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, socialpsykologiska institutionen
Publisher: Department of Social Psychology, University of Helsinki
Date: 2006-09-04
Language: eng
Belongs to series: Department of Social Psychology, Research Reports 1/2006 - URN:ISSN:0357-4040
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3209-X
http://hdl.handle.net/10138/23522
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: "Trust and Collectives" is a compilation of articles: (I) "On Rational Trust" (in Meggle, G. (ed.) Social Facts & Collective Intentionality, Dr. Hänsel-Hohenhausen AG (currently Ontos), 2002), (II) "Simulating Rational Social Normative Trust, Predictive Trust, and Predictive Reliance Between Agents" (M.Tuomela and S. Hofmann, Ethics and Information Technology 5, 2003), (III) "A Collective's Trust in a Collective's action" (Protosociology, 18-19, 2003), and (IV) "Cooperation and Trust in Group Contexts" (R. Tuomela and M.Tuomela, Mind and Society 4/1, 2005 ). The articles are tied together by an introduction that dwells deeply on the topic of trust. (I) presents a somewhat general version of (RSNTR) and some basic arguments. (II) offers an application of (RSNTR) for a computer simulation of trust.(III) applies (RSNTR) to Raimo Tuomela's "we-mode"collectives (i.e. The Philosophy of Social Practices, Cambridge University Press, 2002). (IV) analyzes cooperation and trust in the context of acting as a member of a collective. Thus, (IV) elaborates on the topic of collective agency in (III) and puts the trust account (RSNTR) to work in a framework of cooperation. The central aim of this work is to construct a well-argued conceptual and theoretical account of rational trust, viz. a person's subjectively rational trust in another person vis-à-vis his performance of an action, seen from a first-person point of view. The main method is conceptual and theoretical analysis understood along the lines of reflective equilibrium. The account of rational social normative trust (RSNTR), which is argued and defended against other views, is the result of the quest. The introduction stands on its own legs as an argued presentation of an analysis of the concept of rational trust and an analysis of trust itself (RSNTR). It is claimed that (RSNTR) is "genuine" trust and embedded in a relationship of mutual respect for the rights of the other party. This relationship is the growing site for trust, a causal and conceptual ground, but it is not taken as a reason for trusting (viz. predictive "trust"). Relevant themes such as risk, decision, rationality, control, and cooperation are discussed and the topics of the articles are briefly presented. In this work it is argued that genuine trust is to be kept apart from predictive "trust." When we trust a person vis-à-vis his future action that concerns ourselves on the basis of his personal traits and/or features of the specific situation we have a prediction-like attitude. Genuine trust develops in a relationship of mutual respect for the mutual rights of the other party. Such a relationship is formed through interaction where the parties gradually find harmony concerning "the rules of the game." The trust account stands as a contribution to philosophical research on central social notions and it could be used as a theoretical model in social psychology, economical and political science where interaction between persons and groups are in focus. The analysis could also serve as a model for a trust component in computer simulation of human action. In the context of everyday life the account clarifies the difference between predictive "trust" and genuine trust. There are no fast shortcuts to trust. Experiences of mutual respect for mutual rights cannot be had unless there is respect."Trust and Collectives" ("Förtroende och grupper") är en artikelsamling: (I) "On Rational Trust" ("Om rationellt förtroende") (i G.Meggle (red.) Social Facts & Collective Intentionality, Ontos, 2002), (II) "Simulating Rational Social Normative Trust, Predictive Trust, and Predictive Reliance Between Agents"("Simulering av rationellt socialt normativt förtroende, förtroende som förutsägelse och tilltro som förutsägelse mellan handlande parter") (M. Tuomela och S. Hofmann, Ethics and Information Technology, 5, 2003), (III) "A Collective's Trust in a Collective's Action" ("En grupps förtroende för en grupps handlande") (Protosociology, 18-19, 2003) och "Cooperation and Trust in Group Contexts" ("Samarbete och förtroende i gruppsammanhang") (R. Tuomela och M. Tuomela, Mind and Society, 4/1, 2005. Artiklarna knyts samman av en introduktion som behandlar ämnet förtroende på ett djupgående sätt. (I) innehåller en något allmän version av en analys av rationellt socialt normativt förtroende (RSNTR) samt några grundläggande argument.(II) redogör för en tillämpning av (RSNTR) i en datorsimulering av förtroende. (III) använder sig av (RSNTR) inom ramen för Raimo Tuomelas "we-mode" kollektiv (grupper med vi-perspektiv) (t.ex. The Philosophy of Social Practices, Cambridge University Press, 2002). (IV) analyserar samarbete och förtroende i gruppsammanhang. (IV) utvecklar sålunda temat kollektivt handlande ur (III) och tillämpar förtroendeanalysen (RSNTR) i samarbetssammanhang. Undersökningens viktigaste syfte är att utforma en välargumenterad begreppslig och teoretisk analys av rationellt förtroende, dvs. en persons subjektivt rationella förtroende för en annan person visavi hans utförande av en handling, sett ur första-person perspektiv. Den huvudsakliga metod som använts är begreppslig och teoretisk analys där den egna analysen ställs mot andra forskares analyser och försvaras genom argumentation. Analysen (RSNTR), som står för rationellt socialt normativt förtroende är undersökningens viktigaste resultat. Introduktionen kan ses som en fristående presentation av en analys av begreppet rationellt förtroende och en analys av förtroende i sig självt (RSNTR).I undersökningen hävdas att (RSNTR) är "äkta" förtroende och att det utgår från en relation av ömsesidig respekt för den andra partens rättigheter. En sådan relation är grogrunden för förtroende, dess upphov i begreppslig och faktisk bemärkelse, men den står inte som motiv för tilliten (såsom i "förtroende" som förutsägelse). Ämnen som anknyter till huvudtemat såsom risker, beslut, rationalitet, kontroll och samarbete behandlas och artiklarna presenteras kort. I undersökningen argumenteras för att äkta förtroende inte bör förväxlas med "förtroende" som förutsägelse. Då vi på basen av en människas egenskaper och/eller situationens speciella omständigheter säger att vi har förtroende för henne när det gäller hennes kommande handlingar som berör oss själva är det fråga om en förutsägelse. Äkta förtroende växer fram i en relation där man respekterar varandras ömsesidiga rättigheter. En sådan relation byggs upp i ett samspel där man småningom finner en harmoni visavi "spelets regler". Förtroendeanalysen utgör ett bidrag till den filosofiska forskningen om centrala sociala begrepp och den kan användas som teoretisk modell inom socialpsykologisk, ekonomisk och politisk forskning där samspel mellan människor och grupper står i fokus. Analysen kan också stå som modell för en förtroendemodul i datorsimulering av mänskligt handlande. I vardagliga sammanhang klargör analysen skillnaden mellan "förtroende" som förutsägelse och äkta förtroende. Det finns inga snabba lösningar när det gäller förtroende och inte heller några genvägar. Man kan inte erfara ömsesidig respekt för den andres rättigheter om sådan inte finns.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record