Land and Labour : The Micropolitics of Resource Grabbing in Kenya

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4293-1 http://hdl.handle.net/10138/235221
Title: Land and Labour : The Micropolitics of Resource Grabbing in Kenya
Author: Ouma, Katono
Other contributor: Lund, Friis Jens
Nygren, Anja
Oinas, Elina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-06-01
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4293-1
http://hdl.handle.net/10138/235221
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This is a study of the micropolitics of land and labour in the context of a wetland in western Kenya that has been subject to a long history of a development-endorsed agricultural scheme that was initiated by British colonial rulers, later by Kenya’s powerful state actors, and finally as part of the more recent food, fuel and finance-influenced global interest on land. In 2003, the Kenyan Government leased 6,900 hectares of land to an American-based investor for large-scale rice production. Drawing on eight months of ethnographic research, this study illustrates the significant transformation that accompanies large scale agricultural enterprises facilitated by land grabs. It resonates with the narrative that is often told about the differentiation of the peasantry, and the sharp inequalities that emerge from this process. While the forceful expulsion of peasant populations has received significant attention in the land grab literature, the labour dimension remains largely underexplored, with empirical studies on the subject scant. This study examines the experiences of local people who have been incorporated into the foreign-owned agricultural scheme in various capacities. Engaging labour as a central empirical category, it examines the labour regime and practices instituted in the enterprise, therefore bringing into focus a critical space for analysing workers’ everyday work lives. Borrowing from Michael Burawoy’s work on industrial labour regimes and processes, the thesis argues that struggles and conflicts between enterprise managers and workers are not just structural but are a result of a particular way in which labour processes at the site of production are organised. Hence, what requires analyses are the dynamics of the ‘relations in production’ which is distinct from the ‘relations of production’ and be defined as the social relations between and amongst workers. This study therefore elucidates some of the everyday labour struggles, conflicts, hierarchies and solidarities that emerge from the nature of the production of labour regimes instituted. This thesis also examines how seasonal/casual workers individually and collectively consolidate and negotiate their positions in the sphere of work. Using James Scott’s notion of ‘infrapolitics’ as real politics, the study analyses the covert and insidious avenues through which workers assert their claims and express their resistance. On this particular scheme, permanent recruits have established themselves as key figures with wide-ranging roles and responsibilities. They seemed to have monopolised significant portions of the ‘pie’ and have diminished the boundaries within which the casual workforce can survive and make a decent living as agricultural labourers. Routine covert resistance by casual recruits indicates a concerted effort to renegotiate the margins of existing labour relationships, to test what can be gotten away with, and to include these margins as a part of a tolerable claim. Resistance on this agricultural project resembles nothing that one would imagine in the typical history of rural politics. There are no riots, strikes or open violent conflict. The kind of resistance that occurs here is cautious. It seems to address workers’ immediate concerns without necessarily challenging and compromising the existence of the agricultural scheme in question. The infrapolitics that occurs on this enterprise is part of a more general desire by local residents who have been abandoned by the State and hope to be free of poverty, despite the limited opportunities that the agricultural scheme provides them. This thesis has relevance for scholars and policy makers that are keen on the transformations that occur in the wake of the more recent global revaluation of land, and more specifically, in the labour politics that play out within emergent agribusiness enterprises. KEY WORDS: Land grab, labour, land, ethnography, hierarchies, rivalries, differentiation, micropolitics, wetlands, resistance, infrapolitics, conflict.Tämä tutkimus tarkastelee maakysymyksiin ja työvoimaan liittyvää mikropolitiikkaa läntisen Kenian kosteikkoalueilla. Alueella on pitkään harjoitettu maataloutta tavoitteena kehityksen edistäminen, ensin brittiläisen siirtomaahallinnon toimesta, myöhemmin Kenian valtiollisena maatalouspolitiikkana ja viimeksi ruokaturvaan, energia- ja rahoituskysymyksiin kiinnittyvien globaalien maaintressien ajamana. Kenian hallitus vuokrasi 6,900 hehtaarin maa-alueen amerikkalaiselle laaja-alaiseen riisintuotantoon keskittyvälle sijoittajalle vuonna 2003. Tutkimus perustuu kahdeksan kuukauden mittaiseen etnografiseen tutkimukseen alueella. Työ valottaa laajamittaisten maan anastusten aiheuttamia merkittäviä muutoksia alueella. Tutkimuksen tulokset vahvistavat sellaisia tulkintoja, jotka painottavat talonpoikien sosiaalista eriytymistä sekä jyrkentyvää eriarvoistumista maan anastusten myötä. Vaikka talonpoikaisväestön häädöt ovat herättäneet merkittävää huomiota maan anastuksiin keskittyvässä kirjallisuudessa, työvoimakysymykset ovat jääneet pitkälti varjoon eikä aiheesta juurikaan ole saatavilla empiirisiä tutkimuksia. Tämä tutkimus tarkastelee paikallisten ihmisten kokemuksia osallistumisesta ulkomaalaisomisteiseen maataloushankkeeseen. Ottamalla työvoimakysymykset tarkastelun keskiöön, työ tarkastelee yhtiössä vallitsevia työn hallinnan tapoja ja käytänteitä ja tuo täten työntekijöiden jokapäiväisen työelämän kriittisen tarkastelun kohteeksi. Nojautumalla Michael Burawoyn tutkimuksiin teollisista työn hallinnan toimintatavoista ja prosesseista, tässä väitöskirjassa esitetään, että taistelut ja ristiriidat yrityksen johtajien ja työntekijöiden välillä eivät ole pelkästään rakenteellisia vaan juontavat juurensa myös siitä, miten työprosessit on työpaikalla organisoitu. Tutkimus painottaa, että tarvitaan analyyseja erityisesti tuotantosuhteissa vallitsevasta dynamiikasta – ei pelkästään tuotantosuhteiden dynamiikasta – joka pitää sisällään työntekijöiden keskuudessa ja välillä vallitsevat sosiaaliset suhteet. Tutkimus valottaa niitä jokapäiväisiä työhön liittyviä taisteluita, ristiriitoja, hierarkioita ja solidaarisuuksia, jotka nousevat vallitsevista työn hallinnan institutionaalisista käytänteistä. Tämä väitöskirjatyö tarkastelee myös sitä, miten kausiluonteiset/määräaikaiset työntekijät muotoilevat ja uudelleen neuvottelevat omia, työhön liittyviä asemoitumisiaan yksilöllisesti ja kollektiivisesti. Käyttämällä hyväksi James Scott:in näkemyksiä ‘infrapolitiikasta’ reaalipolitiikkana tutkimus analysoi peitettyjä ja salaisia keinoja, joiden avulla työntekijät esittävät vaatimuksiaan ja ilmaisevat vastarintaa. Tässä nimenomaisessa kehyksessä vakituiset työntekijät ovat vahvistaneet asemansa avainhenkilöinä monenlaisissa rooleissa ja vastuullisuuksissa. He vaikuttavat monopolisoineen merkittäviä siivuja “kakusta” ja kaventaneen niitä raameja, joiden puitteissa määräaikaiset työntekijät voivat elää ja hankkia siedettävän toimeentulon maanviljelyksen palkkatyöläisinä. Väliaikaisten työntekijöiden rutiininomainen, piilotettu vastarinta merkitsee sinnikästä pyrkimystä uudelleen neuvotella olemassa olevien työsuhteiden liikkumavaroja, koetella sitä mitä voi saada sivusta ja sisällyttää nämä liikkumavarat osaksi siedettäviä vaatimuksia. Vastarinta tutkitussa maatalousprojektissa ei muistuta tyypillisiä maaseutupolitiikan historian vastarinnan muotoja. Alueella ei ole levottomuuksia, lakkoja tai avoimia väkivaltaisia konflikteja, vaan vastarinta on varovaista. Se tuo esille työntekijöiden välittömiä huolenaiheita ilman, että se välttämättä kyseenalaistaisi tai etsisi kompromisseja vallitsevan maataloustuotannon kehyksiin. Vallitseva infrapolitiikka on osa valtion hyljeksimien paikallisten asukkaiden laajempaa halua ja toivetta vapautua köyhyydestä huolimatta olemassa olevan maataloustuotannon heille tarjoamista rajallisista mahdollisuuksista. Tällä väitöskirjalla on merkitystä tutkijoille ja politiikkatoimien suunnittelijoille ja toteuttajille, jotka ovat kiinnostuneita viimeaikaisista muutoksista liittyen globaaliin maan uudelleen arvottamiseen sekä maataloustuotantoon kiinnittyvien yritysten työvoimapolitiikkaan. AVAINSANAT: maan anastukset, työvoima, maakysymykset, etnografia, hierarkiat, kilpailu, erilaistuminen, mikro-politiikka, kosteikot, vastarinta, infra-politiikka, konfliktit
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
landandl.pdf 4.029Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record