Kansalaisuus ja yhteiskunnallinen yhteisö : T. H. Marshallin ja Talcott Parsonsin perintö nykyaikaiselle kansalaisuustutkimukselle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-106166-0
Title: Kansalaisuus ja yhteiskunnallinen yhteisö : T. H. Marshallin ja Talcott Parsonsin perintö nykyaikaiselle kansalaisuustutkimukselle
Author: Johansson, Jan
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, Sosiaalipolitiikka
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Date: 2010-04-17
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-106166-0
http://hdl.handle.net/10138/23525
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This work examines the concept of citizenship of TH Marshall and the societal community concept of Talcott Parsons. I am especially interested in whether Marshall s concept of citizenship or Parsons s concept of societal community enable to develop such an analytical framework that creates a basis for relevant examination of how the mechanisms that include or exclude citizenship into the society constitute. The focus is in societal heterogeneity, which will easily introduce multicultural issues in the form of diversity-based conflicts in values, norms and identities. The focus of the review is in the religious orientation and in the examination of the backgrounds of ethnic groups. The research method is the thorough examination of the texts and commenting of the literature of TH Marshall and Talcott Parson, based on which I build my own argumentation and interpretation. As research findings I propose that especially the late works of Talcott Parsons offer analytical tools to study societal pluralism in a way that gives fruitful basis also to the thinking of the 21st century researchers. Parsons s analytical frames of reference form relevant starting points in relation with the social analyses that are made based on inclusion and exclusion. Parsons describes the societal community as differentiated and segmented network, in which different customs and operation models are accepted. Cultural understanding differentiates how and in which context these will be applied. In the conditions of open systems culture can, however, not operate as a connector of the variations of actors neither as a common code that fades away conflicts. Parsons s thinking opens a view into the multicultural world, which is a world society and which consists of ethnic groups that are not internally monolithic but instead in a status of constant cultural redefinition. Individuals and groups are differentiated based on sex, age, different capacities, place of residence, belonging into different collectivities, etc. The late works of Talcott Parsons provide a realistic and an effective, theoretical framework for research of citizenship problems in multicultural conditions. Keywords: citizenship, societal community, society, community, religion, ethnic background, inclusion, exclusion, values and norms.Työn tarkastelun kohteena on T. H. Marshallin kansalaisuuden käsite ja Talcott Parsonsin yhteiskunnallisen yhteisön käsite. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, pystyykö Marshallin kansalaisuuskäsitteellä ja Parsonsin yhteiskunnallisen yhteisön käsitteellä tai niiden pohjalta kehittämään sellaista analyyttista viitekehystä, josta käsin voisi relevantisti tarkastella sitä, kuinka kansalaisuuden yhteiskuntaan liittävät inklusoivat ja eksklusoivat mekanismit muotoutuvat. Tarkasteluni painopisteenä on yhteiskunnallinen heterogeenisyys, joka tuo helposti mukanaan monikulttuurisuuskysymysten muodossa erilaisuuteen perustuvia konflikteja arvoista, normeista ja identiteeteistä. Pohdintani painottuu uskonnollisen suuntauksen ja etnisen taustan tarkasteluun. Tutkimusmetodini on T. H. Marshallin ja Talcott Parsonsin tekstejä ja niiden kommenttikirjallisuutta kommentoiva lähiluku, minkä varaan rakennan oman argumentaationi ja tulkintani. Tutkimustuloksina esitän, että erityisesti Talcott Parsonsin myöhäistuotanto tarjoaa analyyttisiä välineitä tarkastella yhteiskunnallista pluralismia tavalla, josta myös 2000-luvun kansalaisuustutkijat saavat hedelmällisiä lähtökohtia suhteessa omaan ajatteluunsa. Parsonsin käsitteelliset viitekehykset muodostavat relevantteja lähtökohtia suhteessa inkluusion ja ekskluusion varassa tehtyihin yhteiskunta-analyyseihin. Parsons kuvaa yhteiskunnallisen yhteisön eriytyneenä ja segmentoituneena verkostona, jossa hyväksytään erilaisia tapoja ja toimintamalleja. Kulttuurinen ymmärrys erottelee, miten ja missä kontekstissa näitä sovelletaan. Avointen järjestelmien olosuhteissa kulttuuri ei kuitenkaan voi toimia erilaisten toimijoiden keskinäisen variaation yhteenliittäjänä eikä konfliktit maton alle lakaisevana yhteisenä koodina. Parsonsin ajattelu avaa näkymän monikulttuuriseen maailmaan, joka on maailmanyhteiskunta ja koostuu lisäksi etnisistä ryhmistä, jotka eivät ole sisäisesti monoliittisia vaan jatkuvan kulttuurisen uudelleenmäärittelyn tilassa. Yksilöt ja ryhmät ovat eriytyneet sukupuolen, iän, erilaisten kapasiteettiensa, asuinpaikkojensa ja erilaisiin kollektiiveihin kuulumisensa takia, jne. Talcott Parsonsin myöhäistuotanto tarjoaa realistisen ja efektiivisen, teoreettisen kuvausmallin kansalaisuusongelmien tarkastelulle monikulttuurisuuden oloissa. Avainsanat: kansalaisuus, yhteiskunnallinen yhteisö, yhteiskunta, yhteisö, uskonto, etninen tausta, inkluusio, ekskluusio, arvot ja normit.
Subject: sosiaalipolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record