Odotelaskelmat työllisyyden, työttömyyden ja eläkeajan arvioinnissa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052224406
Title: Odotelaskelmat työllisyyden, työttömyyden ja eläkeajan arvioinnissa
Author: Honkanen, Pertti
Publisher: Kela
Date: 2018
Belongs to series: Työpapereita 137
ISSN: 2323-9239
URI: http://hdl.handle.net/10138/235370
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052224406
Abstract: Tässä työpaperissa tarkastellaan suomalaisten elinajan odotteen jakautumista erilaisiin toimintoihin tai statuksiin käyttämällä lähdeaineistona Tilastokeskuksen laskemia elinajan tauluja sekä työssäkäyntitilaston tietoja. Kun näiden lähteiden tiedot yhdistetään, voidaan selvittää työllisen ajan odote, työttömän ajan odote, opiskeluajan odote, eläkeajan odote ja muun toiminnan odote väestölle sukupuoliin jaoteltuna vuosille 1987–2016. Laskelmat mahdollistavat erilaiset pitkittäis- ja poikittaisvertailut etenkin sukupuolien kesken. Tietyn vuoden tiedot on mahdollista esittää sukupuolittain pinta-alakuvioina, joissa kuvioiden eri osien alat vastaavat eri toimintojen suhteellista osuutta ihmisen elinkaaressa. Tuloksissa havaitaan muun muassa työttömyysajan odotteen merkittävä kasvu 1990-luvun alun jälkeen 1990-luvun lamavuosiin tultaessa ja uudelleen vuoden 2009 globaalin finanssikriisin jälkeen. 2010-luvulla miesten ja naisten erot työllisyydessä ja työttömyydessä ovat kasvaneet: naisten työllisyysodote on miesten työllisyysodotetta pidempi ja työttömyysajan odote vastaavasti lyhempi. Eläkeajan odote on melko tasaisesti kasvanut, mutta uudempien tietojen valossa naisten eläkeodote ei enää pitene. Eläkeaika painottuu entistä selvemmin aikaan 65. ikävuoden jälkeen. Sitä ennen vietettävien eläkevuosien odote on pienentynyt. Naisten ja miesten eläkeajassa on edelleen suuri ero naisten hyväksi, mutta absoluuttinen ja suhteellinen ero eivät näytä olevan kasvusuunnassa. Eläkeajan odotteesta voidaan johtaa eläkkeellesiirtymisiän odote. Tätä tietoa verrataan Eläketurvakeskuksen indikaattoriin, joka on laskettu toisella menetelmällä. Laskelmia on mahdollista täydentää muista lähteistä saatavilla tiedoilla. Esimerkkinä on SISU-mikrosimulointimallin rekisteridatan käyttö muutamien odotelukujen laskentaan.
Description: 28 s.
Subject: elinajanodote
elämänkaari
väestöennusteet
työllisyys
työttömyys
työajanodote
opiskelu
opintojen kesto
eläkkeellä oleminen
eläkkeelle siirtyminen
naiset
miehet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita137.pdf 428.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record