"It looks like we got to do this all over again" : The Notion of the Circle in Thomas King's Green Grass, Running Water

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804241748
Julkaisun nimi: "It looks like we got to do this all over again" : The Notion of the Circle in Thomas King's Green Grass, Running Water
Tekijä: Hirvensalo, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804241748
http://hdl.handle.net/10138/235647
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan Pohjois-Amerikan intiaanien tarinankerrontaperinteeseen ja sykliseen (kehämäiseen) aikakäsitykseen liittyviä symbolisia kehiä ja niiden merkitystä Thomas Kingin romaanissa Green Grass, Running Water (1993). Tutkimusmenetelmäksi valittiin romaanin lähiluku, ja analyysin pohjana on käytetty Pohjois-Amerikan intiaanikulttuureista tehtyä antropologista tutkimusta sekä intiaanien kirjallisuudesta tehtyä kirjallisuudentutkimusta, erityisesti sellaista, joka käsittelee Thomas Kingin teoksia. Tutkielman ensimmäisessä luvussa esitellään romaanin lisäksi erilaisia kehiä ja niiden symboliikkaa Pohjois-Amerikan intiaanikulttuureissa. Tämä toimii pohjana romaanin analyysille seuraavissa luvuissa. Toisessa luvussa käsitellään intiaanien tarinankerrontaperinnettä ja analysoidaan sitä, millaisia tarinankerrontaan liittyviä kehiä romaanista löytyy ja millainen merkitys niillä romaanissa on. Tutkielman tässä luvussa osoitetaan, että kaikki romaanin sisältämät kertomukset muodostavat osittain sisäkkäisiä kehiä, joita voidaan tarkastella rakenteen, motiivien, sanavalintojen ja teemojen kautta. Tämän lisäksi luvussa kuvataan sitä, millainen yhteys tarinankerronnalla ja siinä esiintyvillä kehillä on identiteetin rakentamiseen ja kotiin palaamiseen romaanin kuvaamassa intiaaniyhteisössä. Tutkielman kolmannessa luvussa tarkastellaan romaanissa esiintyvää syklistä aikakäsitystä ja sen ymmärtämisen merkitystä. Syklinen aikakäsitys muodostaa perustan romaanin keskeisille tapahtumille, kuten luomismyytin toistuvan kerronnan vaikutuksille, ja myyttisten olentojen mahdollisuus liikkua ajan ja avaruuden halki ilman lineaarisen aikakäsityksen rajoitteita on syklisen aikakäsityksen seurausta. Tässä luvussa näytetään myös, miten syklinen aikakäsitys ohjaa huomion ihmisten ja tapahtumien välisiin suhteisiin ja miten tämä kaikki liittyy aikaisemmin tarkasteltuun kehän symboliikkaan romaanissa. Neljännessä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja sen aikana tehdyistä havainnoista, minkä lisäksi siinä pohditaan tämän kaltaisen tutkimuksen merkitystä niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Lisäksi viisi kaavakuvaa (liitteenä) havainnollistavat erilaisia romaanissa esiintyviä kehiä ja niiden keskinäisiä suhteita. Tutkielmani täydentää aiempaa tutkimusta Thomas Kingin teoksista osoittaessaan, miten romaanissa esiintyvät intiaanien tarinankerronnan kehät ja syklisen aikakäsityksen kehät liittyvät toisiinsa. Tämän lisäksi tutkielmani korostaa kehien merkitystä romaanin tärkeiden teemojen ja kokonaisuuden ymmärtämisen tukena.
Avainsanat: intiaanikirjallisuus
tarinankerronta
syklinen aikakäsitys
kehä
symboliikka


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Hirvensalo_Johanna_Progradu_2018.pdf 513.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot