"Jännittää et siitä jää kiinni, että ei osaa niitä asioita" : Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistus ja matemaattinen identiteetti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251803
Title: "Jännittää et siitä jää kiinni, että ei osaa niitä asioita" : Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistus ja matemaattinen identiteetti
Author: Mononen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251803
http://hdl.handle.net/10138/235719
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to investigate pre-service teachers' math anxiety and how it will affect their mathematical identity and overall teacher identity. This study tries to investigate which factors have influenced the formation of pre-service teacher's math anxiety, what kind of effect the class teacher education has had on math anxiety and what kind of capability the education has given to teach mathematics. Additionally, the study investigates how pre-service teachers' see their mathematical identity. Earlier studies have shown math anxiety and especially negative attitude towards mathematics is common among of pre-service teachers. Class teacher education has been found to be a significant factor to reduce math anxiety and to build up for stronger mathematical identity. The material of this study was collected by interviewing three pre-service teachers from Helsinki University on spring 2017. The interviews were based on half-structured theme interviews. The research material was analyzed by using the methods of content analysis with guiding theory. The analysis of research material was further specified by specific themes. Based on the results of this study it can be concluded that most significant factors which had affected the formation of math anxiety were the gaps in the basic contents of mathematics, the negative atmosphere of own school age mathematics lessons and lack of meaningfulness. The relevance of class teacher education regarding the math anxiety was significant and major changes among of interviewees took place in the changes of their mindset. Changes were noticeable both on the mental aspect as well as the change in the working methods. The interviewees felt their mathematical identity had become more positive because of class teacher education but they were aware of math anxiety was still affecting deep inside of them and thus reflecting on their overall teacher identity.Tämän Pro-gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistusta ja sen vaikutusta heidän matemaattiseen identiteettiinsä sekä kokonaisvaltaiseen opettajuuteen. Tutkielman avulla pyritään selvittämään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistuksen muodostumiseen, millainen merkitys luokanopettajakoulutuksella on ollut matematiikka-ahdistukseen ja millaiset valmiudet koulutus on antanut matematiikan opettamiseen. Lisäksi tutkimuksen avulla selvitetään, millaiseksi luokanopettajaopiskelijat kokevat oman matemaattisen identiteettinsä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että matematiikka-ahdistus ja erityisesti kielteinen suhtautuminen matematiikkaan on yleistä luokanopettajaopiskelijoiden keskuudessa. Luokanopettajakoulutus on todettu merkitykselliseksi matematiikka-ahdistuksen lieventämiseksi sekä vahvemman matemaattisen identiteetin rakentumisen kannalta. Pro-gradu -tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea luokanopettajaopiskelijaa Helsingin yliopistosta keväällä 2017. Haastattelut perustuivat puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin. Aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Aineiston analyysia tarkennettiin lisäksi teemoittelun avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että merkittävimpiä tekijöitä matematiikka-ahdistuksen taustalla olivat matematiikan perussisältöihin jääneet aukot, omien kouluaikaisten matematiikan oppituntien huono ilmapiiri sekä merkityksellisyyden puute. Luokanopettajakoulutuksen merkitys matematiikka-ahdistuksen osalta oli merkittävä ja suurimmat muutokset tapahtuivat tutkittavien ajattelumaailman muuttumisessa. Muutoksia oli havaittavissa niin henkisellä puolella kuin myös toimintatapojen muuttumisen osalta. Tutkittavat kokivat matemaattisen identiteettinsä muuttuneen luokanopettajakoulutuksen vaikutuksesta suurimmilta osin positiivisemmaksi, mutta tiedostivat matematiikka-ahdistuksen yhä vaikuttavan syvällä itsessään ja heijastuvan siten heidän kokonaisvaltaiseen opettajuuteensa.
Subject: matematiikka-ahdistus
luokanopettajaopiskelija
matemaattinen identiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record