Moniammatillinen tuki autismikirjon henkilöiden elämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251798
Title: Moniammatillinen tuki autismikirjon henkilöiden elämässä
Alternative title: Multi-professional support for autism spectrum persons in their life
Author: Parviainen, Oona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251798
http://hdl.handle.net/10138/235720
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: The purpose of this research is to describe multi-professional support for autism spectrum persons during their life's transition points. The research describes collaborative practices and challenges in multi-professional cooperation. Furthermore, the purpose is to describe the diagnosis and post-treatment of people with autism as well as their views from professionals' point of view. Autism and autism spectrum especially in adult individuals have been studied in Finland moderately little and therefore participation in the European Union ASDEU project is significant for Finland. The material of this research has been collected as a part of the project and the results of the research are later comparable with the countries participating in the project. Consequently, the subject of this research is significant from the societal point of view. This is a qualitative research with a discretionary sample of elven people (N1-N9). They are professionals in four different sectors, namely social services, health care, the third sector and the Social Insurance Institution. They are working in different parts of Finland which makes regional comparison possible. The data collection method is a structured theme interview and all the interviews are recorded and transcribed into written form. The data analysis methods used are discourse analysis and coding. In addition, the research strategy takes advantage of the features of survey research. A variety of methods are used in order to get the most comprehensive analysis of the research material. The research results show that the autistic spectrum individuals are offered some support and services by different professionals. The challenge is the availability and accessibility of services needed by persons with autistic spectrum because there are significant regional differences around Finland. The lack of a formal care chain is also identified as a major problem. On the other hand, a multi-professional cooperation between different professional groups works best within a single sector. The challenges in multi-professional cooperation are both within the sectors and in collaboration across sectors. However, the interviewed professionals' nominate a total of 15 good practices for autistic spectrum adults in Finland.Tutkimuksen tarkoitus on kuvata autismikirjon henkilöille tarjottavaa moniammatillista tukea heidän elämänsä siirtymävaiheissa. Tutkimus käsittelee moniammatillisen yhteistyön toimivia käytäntöjä ja haasteita. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan autismikirjon henkilöiden diagnosointia, ja sen jälkeistä hoitoa sekä kuntoutusta asiantuntijoiden näkökulmista. Autismikirjoa ja erityisesti aikuisia autismikirjon henkilöitä on tutkittu Suomessa kohtalaisen vähän, ja siksi Autism Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU) eli Autismikirjo Euroopan unionissa -projektiin osallistuminen on merkittävää Suomelle. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty osana ASDEU-projektia, ja tutkimustuloksia on myöhemmin mahdollista verrata muiden projektiin osallistuneiden maiden osalta saatuihin tutkimustuloksiin. Näin ollen aihe on yhteiskunnallisesta näkökulmasta merkittävä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa on harkinnanvarainen otos; 11:sta (N1-N9) asiantuntijaa. He ovat neljän eri toimialan asiantuntijoita. Toimialat ovat sosiaalitoimi, terveydenhuolto, kolmas sektori ja Kansaneläkelaitos. Asiantuntijat toimivat eri puolilla Suomea, mikä mahdollistaa alueellisen vertailun. Aineistonkeruumenetelmänä on strukturoitu teemahaastattelu ja kaikki haastattelut nauhoitetaan sekä litteroidaan kirjalliseen muotoon. Aineistonanalyysimenetelmänä on diskurssianalyysiä ja koodaus. Lisäksi tutkimusstrategiassa hyödynnetään piirteitä survey-tutkimuksesta. Erilaisten menetelmien käyttämisellä tavoitellaan mahdollisimman monipuolista analyysia tutkimusaineistosta. Tutkimustulokset osoittavat, että autismikirjon henkilöille on tarjolla jonkin verran tukea ja palveluita eri ammattilaisten toimesta. Haasteena ovat palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden huomattavat alueelliset erot eri puolilla Suomea. Virallisen hoitoketjun puute todetaan myös isoksi ongelmaksi. Toisaalta moniammatillinen yhteistyö toimii parhaiten yksittäisen toimialan sisällä samassa yksikössä työskentelevien eri terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Haasteita moniammatillisessa yhteistyössä on niin toimialojen sisällä kuin yli toimialarajojenkin tapahtuvassa yhteistyössä. Kuitenkin haastatellut asiantuntijat nimeävät yhteensä 15 hyvää käytäntöä autismikirjon aikuisille Suomessa.
Subject: autismikirjon häiriö
moniammatillinen yhteistyö
kuntoutus
hoitoketju
diagnosointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Moniammatilline ... u_oona parviainen_2018.pdf 1.720Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record