Koskettaminen kuudensien luokkien vuorovaikutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251805
Title: Koskettaminen kuudensien luokkien vuorovaikutuksessa
Alternative title: Touching in 6th grade interaction
Author: Holm, Alma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251805
http://hdl.handle.net/10138/235723
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. Touch is a part normal human interaction, in school too. By touching, people show for example friendship and empathy to one another. Touch has also a lot of significant positive effects on child's development and human well-being. On the other hand, touching is associated with norms and negative feelings that emerge especially when discussing touching in school. The purpose of this master's thesis was to find out, describe and analyse what kind of touching behaviour there is in the 6th grade interaction and who are the touch initiators. Other purpose of this thesis was also to bring more positive perspective to the discussion about touching in school. Methods. The data for this master's thesis was collected by observing 6th grade's Finnish and mathematics lessons. There were 6 lessons in total and they were recorded on video. The study was a qualitative case study. The analysis was made by applying a combination of quantification and content analysis. The touches that were observed from the videos were calculated and tabulated. After that the touches were categorized and the touch situations were described in detail. Results and conclusions. The physical interaction between pupils was mainly friendly and teasing. There was not any touching behaviour that would refer to bullying or violence. Touching between girls was a little more common than touching between boys, but otherwise there was not much difference in the two genders' touching behaviour. Physical interaction between teacher and pupils was very little. When a teacher touched a pupil, the touch was either encouraging or guiding. Because of the nature of case study, the results cannot be generalized. The results, however, give a good picture of the touching behaviour in the five 6th grade lessons observed.Tavoitteet. Koskettaminen on osa normaalia ihmisten välistä vuorovaikutusta, myös koulussa. Kosketuksella osoitetaan toisille ihmisille esimerkiksi läheisyyttä, yhteenkuuluvuutta tai empatiaa. Kosketuksella on myös paljon merkittäviä positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykselle ja ihmisen hyvinvoinnille. Toisaalta kosketukseen liittyy myös paljon normistoa ja negatiivisia tunteita, jotka nousevat esille erityisesti koulussa tapahtuvaan kosketukseen liittyvissä keskusteluissa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää kuvata ja analysoida, minkälaisissa tilanteissa koskettamista tapahtuu kuudensien luokkien vuorovaikutuksessa, minkä luonteista kosketus on ja ketkä ovat kosketuksien toimijat. Tutkielman yksi tarkoitus oli myös tuoda positiivisempaa näkökulmaa keskusteluun, joka liittyy koulussa tapahtuvaan koskettamiseen. Menetelmät. Tutkielman aineisto hankittiin havainnoimalla videotallenteista kuutta kuudennen luokan matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntia. Tutkielma oli laadullinen tapaustutkimus. Analyysimenetelmänä sovellettiin kvantifioinnin ja sisällönanalyysin yhdistelmää. Aineistosta havainnoidut kosketukset laskettiin ja taulukoitiin, jonka jälkeen kosketukset luokiteltiin ja kosketustilanteet kuvailtiin yksityiskohtaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Oppilaiden välinen kosketuskäyttäytyminen oli luonteeltaan pääosin kaverillista ja kiusoittelevaa. Yhtään vakavaksi kiusaamiseksi tai väkivaltaiseksi koskettamiseksi luokiteltavaa koskettamista ei havaittu. Tyttöjen välillä tapahtui koskettamista jonkin verran enemmän kuin poikien välillä, mutta sukupuolten kosketuskäyttäytymisessä ei ollut muuten juurikaan eroa. Opettajien ja oppilaiden välinen kosketusvuorovaikutus oli hyvin vähäistä, ja opettajien kosketus oppilaisiin oli luonteeltaan joko kannustavaa tai ohjaavaa. Oppilaat taas koskivat opettajaa asiallisesti tai kaverillisesti. Tutkielman tulokset eivät ole tapaustutkimuksen luonteen vuoksi yleistettävissä, mutta ne antavat hyvän kuvan kosketuskäyttäytymisestä aineiston viidessä kuudennessa luokassa.
Subject: touching
classroom interaction
physical interaction
primary school
koskettaminen
luokkahuonevuorovaikutus
fyysinen vuorovaikutus
alakoulu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
alma_holm_pg_2018.pdf 627.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record