"Välillä mä kuvittelen tai mietin asioita, mitä ei oikeesti ole olemassa" : Tove Janssonin Kamala tarina ja alakouluikäiset lapset omien pelkojensa sanoittajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251804
Title: "Välillä mä kuvittelen tai mietin asioita, mitä ei oikeesti ole olemassa" : Tove Janssonin Kamala tarina ja alakouluikäiset lapset omien pelkojensa sanoittajina
Author: Tuovila, Juulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251804
http://hdl.handle.net/10138/235726
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was firstly to find out what kinds of fears occur in the literature, what kind of characters are very fearful in the literature and how the people in the literature control their fears. Secondly the investigation concerned fears and talking about fears of primary school aged children and the effect of literature when processing fears. Reading fiction can be helpful in processing difficult things and I believe that it can also be helpful for processing fears. Previous studies have shown that among other things, children are afraid of being left alone, death, victimization, darkness and imaginary creatures. When I decided to do research from the literature that I've chosen, the assumption was that these children's most common fears will be found also in the chosen literature and from interview data. This master's thesis was a two-step research. This was a qualitative research and the methods of analysis in use were content analysis and close reading method. In this two-step research I firstly read the literature specifying passages from the text were there was fear, anxiety or controlling fear. The parts that I found in the literature material that concerned fear, I attached to the results of previous studies. In the second phase I interviewed four primary pupils. First I interviewed these children about the fears they experience. Then I read a short story to the interviewees which I had chosen with the help of the first phase of this research. After reading I interviewed the children again. In the material there were a lot of different kinds of fear, whose target variety was versatile. It seemed that the self-image is strongly linked to how fearful the characters were, and also to how strongly and even hysterically characters were afraid. Fears appeared both adult characters and child characters in the material. The characters of the book tried also to control their fears with different means. This study showed that self-image can effect on individuals fearfulness. In addition it became clear that for characters of the novels it was possible to control fears and that the book characters fears had a target. To the interviewees I chose a short story were there were most fears from one's imagination. Fears which are rising from our imagination are very common among children of the age I interviewed in this study. I found out that children have multifarious fears. For example children are afraid of darkness and imaginary creatures. Reading literature to children had a great effect on handling fears in this research. Conceptualisation can be very difficult to primary pupils. For some children conceptualisation of fear was extremely difficult, for some it was partly possible and for some it was easy.Tämän tutkielman tavoitteena oli ensiksi selvittää, minkälaisia pelkoja aineistoteoksessa esiintyy, minkälaiset teoksen henkilöt pelkäävät ja miten teoksen henkilöt hallitsevat pelkojaan. Toiseksi tutkittiin alakoululaisten pelkoja, heidän tapaansa puhua pelosta ilmiönä ja lopulta sitä, minkälainen tehtävä kaunokirjallisuudella on pelkojen tunnistamisessa ja käsittelyssä. Kaunokirjallisuuden lukemisesta voi saada apua vaikeiden asioiden käsittelyyn ja uskoakseni myös juuri pelkojen käsittelyyn. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että lapset pelkäävät muun muassa yksin jäämistä, kuolemaa, uhriksi joutumista, pimeää ja mielikuvitusolentoja. Kun päätin tehdä tutkimusta valitun aineiston perusteella, oletuksenani oli, että näitä lasten yleisimpiä pelon kohteita löytyy valitusta aineistoteoksesta sekä haastatteluaineistosta. Tämä pro gradu -tutkielmani oli kaksivaiheinen. Kokonaisuudessaan tutkielma oli laadullinen tutkimus, ja aineiston analyysimenetelminä käytin sisällönanalyysiä ja lähilukumenetelmää. Kaksivaiheisessa tutkimuksessa tutkin ensiksi aineistoteosta eritellen siitä kohtia, jossa pelkoa, ahdistusta tai pelon purkautumista esiintyy. Liitin aineistosta löytämäni pelon ilmenemiskohdat aiempien tutkimuksen tuloksiin. Jälkimmäisessä vaiheessa tein haastattelut neljälle alakouluikäiselle lapselle. Ensiksi haastattelin lapsia heidän kokemistaan peloista. Seuraavaksi luin haastateltaville ensimmäisen tutkimusvaiheen avulla valitsemani novellin ja lukemisen jälkeen haastattelin heitä uudelleen. Aineistoteoksessa esiintyi paljon erilaisia pelkoja, joiden kohde vaihteli monipuolisesti. Minäkuva tuntui vaikuttavan vahvasti siihen, kuinka pelokas hahmo oli, ja myös siihen, kuinka voimakkaasti ja jopa hysteerisestikin hahmot pelkäsivät. Pelkoja esiintyi sekä aineiston aikuisilla hahmoilla että lapsihahmoilla. Kirjan hahmot pyrkivät myös hallitsemaan pelkoja erilaisin keinoin. Tutkimukseni osoitti, että minäkuva voi vaikuttaa yksilön pelokkuuteen. Lisäksi selvisi, että kirjan henkilöiden oli mahdollista hallita pelkoja ja että kirjan henkilöiden peloilla oli kohde. Valitsin haastateltaville luettavaksi novellin, jossa oli eniten mielikuvituksen aiheuttamia pelkoja. Juuri mielikuvituksen aiheuttamat pelot ovat yleisiä sen ikäisillä lapsilla, joita haastattelin tässä tutkimuksessa. Sain selville, että lapsilla on moninaisia pelkoja. Lapset pelkäävät esimerkiksi pimeää ja mielikuvituksen aiheuttamia pelkoja. Kaunokirjallisuuden lukemisella on suuri merkitys lasten pelkojen käsittelyssä tässä tutkimuksessa. Kielentäminen voi olla vielä alakouluikäiselle lapselle vaikeaa. Toisille lapsille pelon kielentäminen oli erittäin vaikeaa, ja toisilta se onnistui osittain tai hyvin.
Subject: Tove Jansson
pelko
pelon hallinta
lapset
lastenkirjallisuus
muumit
kielentäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record