"Kun kirjaa lukee, sitä ei voi päästää käsistään!" : Vinskin kirja-arvosteluiden johdattelemina poikien lukuinnon alkulähteille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251807
Title: "Kun kirjaa lukee, sitä ei voi päästää käsistään!" : Vinskin kirja-arvosteluiden johdattelemina poikien lukuinnon alkulähteille
Alternative title: Seeking for boys' reading preferences and reasons to read by children's book reviews
Author: Huhtala, Minna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251807
http://hdl.handle.net/10138/235728
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to find out what boys like to read and their reasons for reading. There has been a lot of concerns of the fact that the amount of reading among the boys is decreasing and it can affect their ability to read. In this study it was researched what kind of books boys prefer to read and what kinds of reasons they might have for reading fiction. This study is based on Appleyard's (1990) theory of the reader who identifies with the books hero and Felski's (2008) four reasons for reading fiction: recognition, enchantment, knowledge and shock. The starting point for this research is that the literacy of boys in particular has diminished, although the literacy rate of Finnish young people is still internationally the highest in the world. Differences in literacy between girls and boys in Finland are bigger than anywhere else in the world. Freetime reading and especially reading fiction has a great impact on literacy. Literacy is, however, not the only reason why boys should read, reading literature has many other benefits. The research material of this qualitative study consists of the children's literature magazine Vinski's book reviews (N=106). The research material was selected in reviews with a boy's name and age between 8 and 12 years. The data was analyzed using theory-based content analysis. In the light of this study, it can be stated that boys' reading preferences and reasons to read are similar in general terms, but reading is also a very individual activity. Based on my research material, the boys think that in a good book there is excitement, adventure, humor and knowledge. Good plot and interesting subject are also important. The most important reason for reading was enchantment and recognition. Reading is, however, very dependent on the reader and what he wants to read. As a management decision it can be said that there is not just one way to ignite the reading sphere. Every child is different and is excited about reading differentlyTämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia alakouluikäisten poikien lukumieltymyksiä ja lukemisen syitä. Poikien lukemisen väheneminen on herättänyt huolta. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin selvittämään sitä, millaiset piirteet tekevät kirjasta pojalle mieluisan ja millaisia syitä poikien kirjallisuuden lukemisen taustalla on nähtävissä. Tutkimuksen teoreettisena kehyksenä ovat Appleyardin (1990) teoria lukijavaiheista ja Felskin (2008) teoria kaunokirjallisuuden lukemisen neljästä syystä, joita ovat tunnistaminen, lumoutuminen, tieto ja järkytys. Lähtökohtana tutkimukselle on ollut se, että vaikka suomalaisnuorten lukutaito on edelleen kansainvälisesti katsottuna maailman kärkiluokkaa, erityisesti poikien lukutaito sekä asenne lukemiseen ovat heikentyneet. Erot lukutaidossa ovat Suomessa tyttöjen ja poikien välillä suuremmat kuin missään muualla maailmassa. Lukuharrastuksella ja erityisesti kaunokirjallisuuden lukemisella on suuri vaikutus lukutaidon tasoon. Aiempien tutkimusten mukaan poikien asenteet kaunokirjallisten tekstien lukemista kohtaan ovat monesti kielteisiä. Lukutaito ei ole kuitenkaan ainoa syy, miksi poikia olisi tärkeä innostaa lukemisen pariin, kirjallisuuden lukemisella on paljon muitakin hyötyjä. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto koostuu lasten kirjallisuuslehti Vinskin kirja-arvosteluista (N=106). Tutkimusaineistoksi valikoitui arvostelut, joissa oli pojan nimi ja ikä välillä 8–12 vuotta. Aineiston analysoinnissa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia. Poikien kirjoittamat arvostelut olivat lähtökohtana analyysille, mutta niitä peilattiin tutkimuksen kannalta keskeisiin teorioihin. Tämän tutkimuksen valossa voidaan todeta, että poikien lukumieltymykset ja lukemisen syyt ovat yleispiirteiltään samanlaisia, mutta lukeminen on kuitenkin myös hyvin yksilöllistä toimintaa. Aineistoni perusteella poikien mielestä hyvässä kirjassa on jännitystä, seikkailua, huumoria ja tietoa. Myös hyvä juoni ja mieluinen aihe ovat tärkeitä. Tärkeimmiksi lukemisen syiksi nousivat Felskin (2008) teorian lumoutuminen (enchantment) ja tunnistaminen (recognition). Lukeminen on kuitenkin hyvin riippuvaista lukijasta ja siitä, mitä hän lukemiseltaan haluaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lukukipinän syttymiseen ei ole vain yhtä ainoaa keinoa. Jokainen lapsi on erilainen ja innostuu lukemisesta eri tavalla.
Subject: lukuharrastus
mielikirjallisuus
lukemisen syyt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GraduMinnaHuhtalamaaliskuu2018.pdf 1.272Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record