Ensihoidon ja lääketieteen opiskelijoiden yhteisten simulaatioiden ongelmakohdat ammattienvälisen oppimisen näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251819
Julkaisun nimi: Ensihoidon ja lääketieteen opiskelijoiden yhteisten simulaatioiden ongelmakohdat ammattienvälisen oppimisen näkökulmasta
Tekijä: Lipasti, Maija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251819
http://hdl.handle.net/10138/235729
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: In joint simulations, i.e. learning environments that closely reflect real-life situations, students studying for different professions can learn the basics of their future professions and cooperation between different professions. In the previous literature, several positive aspects have been connected to learning in simulations. However, little is known about the problems that exist in simulation-mediated learning. Besides, joint simulations have been rare. The aim of my thesis was to describe, analyze and interpret the problems existing in joint simulations in the field of higher health education, from the perspective of interprofessional learning. This research will benefit teaching and learning when using joint simulations. I gathered the research data in the spring of 2015, in relation to the implementation of joint simulations for paramedic and medical students who were close to graduating. The research data consisted of five lightly structured individual interviews and five full-scale high-fidelity simulation scenarios. The epistemological basis of my study was hermeneutical. I approached the data using the ideas of the community of practice framework as well as the theory of situated learning, outlined by Lave and Wenger, focusing my attention on the problems existing in 1) developing a joint enterprise, 2) facilitating mutual engagement and 3) developing a shared repertoire. As an analytical method, I used the thematic analysis by Braun and Clarke. The results showed that 1) the problems that existed in developing a joint enterprise, were related to communication and professional competence, whereas 2) the problems that existed in facilitating a mutual engagement, were related to team work and interprofessional cooperation, while 3) the problems that existed in developing a shared repertoire, were in association for patient care and professional behavior. In conclusion, I propose that there may exist multiple kinds of problems in joint simulations. In addition, I point out that the problems exist in the areas of professional skills that are essential for good cooperation and patient care. In conclusion, I recommend that, promoting students' learning and developing health education, attention should be paid to the factors identified as problems in this study. The results of this study will serve as a resource for degree programs in health sciences education as well as health care and clinical teachers that use simulations in teaching.Eri ammatteihin opiskelevien opiskelijoiden yhteisissä simulaatioissa, todellisuutta jäljittelevissä oppimistilanteissa, opiskelijat voivat oppia tulevan ammattinsa perustaitoja ja yhteistyötä eri ammatteja edustavien kesken. Simulaatioissa tapahtuvaan oppimiseen on kirjallisuudessa liitetty monia myönteisiä tekijöitä. Sen sijaan simulaatioissa välittyvässä oppimisessa esiintyvistä ongelmista tiedetään vain vähän. Lisäksi yhteiset simulaatiot ovat olleet harvinaisia. Tutkielmani tavoitteena oli kuvata, analysoida ja tulkita yhteisten simulaatioiden ongelmakohtia terveysalan korkea-asteen koulutuksen kentällä ammattienvälisen oppimisen näkökulmasta. Tutkimus hyödyttää opetusta ja oppimista yhteisiä simulaatioita käytettäessä. Keräsin tutkimusaineiston keväällä 2015 opintojensa loppuvaiheissa olleille ensihoidon ja lääketieteen opiskelijoille järjestettyjen yhteisten simulaatioiden yhteydessä. Tutkimusaineisto koostui viidestä opiskelijoille tekemästäni, tyypiltään teemahaastattelun ja avoimen haastattelun väliin sijoittuvasta haastattelusta ja viidestä havainnoimastani täysimittaisesta korkean todellisuustason simulaatioharjoituksesta. Tutkielmani tieteenfilosofiset lähtökohdat pohjasivat hermeneuttiseen tieteenperinteeseen. Lähestyin tutkimusaineistoa Laven ja Wengerin kuvaamia käytäntöyhteisöajattelua ja situationaalisen oppimisen teoriaa soveltaen, suunnaten huomioni 1) yhteisen hankkeen toteuttamisessa, 2) keskinäiseen toimintaan sitoutumisessa sekä 3) jaettujen välineiden tai resurssien tuottamisessa esiintyviin ongelmiin. Analyysimenetelmänä käytin Braunin ja Clarken esittelemää temaattista analyysia. Tulokset osoittivat, että 1) yhteisen hankkeen toteuttamisen ongelmat liittyivät vuorovaikutukseen ja ammatilliseen osaamiseen, kun taas 2) keskinäiseen toimintaan sitoutumiseen ongelmat olivat yhteydessä työryhmässä toimimiseen ja ammattienväliseen yhteistyöhön, 3) jaettujen välineiden tai resurssien tuottamisen ongelmien nivoutuessa puolestaan potilaan hoitamiseen ja ammatilliseen käyttäytymiseen. Johtopäätöksenä esitän, että yhteisissä simulaatioissa voi esiintyä useanlaisia ongelmia. Lisäksi totean, että ongelmia esiintyy sellaisilla ammatin osa-alueilla, jotka ovat keskeisiä toimivan yhteistyön ja potilaan hyvän hoidon kannalta. Johtopäätöksenä suositan, että opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi ja terveysalan koulutuksen kehittämiseksi opetuksessa kiinnitettäisiin huomiota tässä tutkimuksessa ongelmakohdiksi tunnistettuihin tekijöihin. Tulokset palvelevat terveystieteiden opettajankoulutusta sekä simulaatiota opetuksessaan käyttäviä terveysalan ja kliinisiä opettajia.
Avainsanat: simulaatio
terveysalan koulutus
ammattienvälinen oppiminen
käytäntöyhteisö
situationaalinen oppiminen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot