Ensihoidon ja lääketieteen opiskelijoiden yhteisten simulaatioiden ongelmakohdat ammattienvälisen oppimisen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Lipasti, Maija
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201804251819
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/235729
dc.description.abstract In joint simulations, i.e. learning environments that closely reflect real-life situations, students studying for different professions can learn the basics of their future professions and cooperation between different professions. In the previous literature, several positive aspects have been connected to learning in simulations. However, little is known about the problems that exist in simulation-mediated learning. Besides, joint simulations have been rare. The aim of my thesis was to describe, analyze and interpret the problems existing in joint simulations in the field of higher health education, from the perspective of interprofessional learning. This research will benefit teaching and learning when using joint simulations. I gathered the research data in the spring of 2015, in relation to the implementation of joint simulations for paramedic and medical students who were close to graduating. The research data consisted of five lightly structured individual interviews and five full-scale high-fidelity simulation scenarios. The epistemological basis of my study was hermeneutical. I approached the data using the ideas of the community of practice framework as well as the theory of situated learning, outlined by Lave and Wenger, focusing my attention on the problems existing in 1) developing a joint enterprise, 2) facilitating mutual engagement and 3) developing a shared repertoire. As an analytical method, I used the thematic analysis by Braun and Clarke. The results showed that 1) the problems that existed in developing a joint enterprise, were related to communication and professional competence, whereas 2) the problems that existed in facilitating a mutual engagement, were related to team work and interprofessional cooperation, while 3) the problems that existed in developing a shared repertoire, were in association for patient care and professional behavior. In conclusion, I propose that there may exist multiple kinds of problems in joint simulations. In addition, I point out that the problems exist in the areas of professional skills that are essential for good cooperation and patient care. In conclusion, I recommend that, promoting students' learning and developing health education, attention should be paid to the factors identified as problems in this study. The results of this study will serve as a resource for degree programs in health sciences education as well as health care and clinical teachers that use simulations in teaching. en
dc.description.abstract Eri ammatteihin opiskelevien opiskelijoiden yhteisissä simulaatioissa, todellisuutta jäljittelevissä oppimistilanteissa, opiskelijat voivat oppia tulevan ammattinsa perustaitoja ja yhteistyötä eri ammatteja edustavien kesken. Simulaatioissa tapahtuvaan oppimiseen on kirjallisuudessa liitetty monia myönteisiä tekijöitä. Sen sijaan simulaatioissa välittyvässä oppimisessa esiintyvistä ongelmista tiedetään vain vähän. Lisäksi yhteiset simulaatiot ovat olleet harvinaisia. Tutkielmani tavoitteena oli kuvata, analysoida ja tulkita yhteisten simulaatioiden ongelmakohtia terveysalan korkea-asteen koulutuksen kentällä ammattienvälisen oppimisen näkökulmasta. Tutkimus hyödyttää opetusta ja oppimista yhteisiä simulaatioita käytettäessä. Keräsin tutkimusaineiston keväällä 2015 opintojensa loppuvaiheissa olleille ensihoidon ja lääketieteen opiskelijoille järjestettyjen yhteisten simulaatioiden yhteydessä. Tutkimusaineisto koostui viidestä opiskelijoille tekemästäni, tyypiltään teemahaastattelun ja avoimen haastattelun väliin sijoittuvasta haastattelusta ja viidestä havainnoimastani täysimittaisesta korkean todellisuustason simulaatioharjoituksesta. Tutkielmani tieteenfilosofiset lähtökohdat pohjasivat hermeneuttiseen tieteenperinteeseen. Lähestyin tutkimusaineistoa Laven ja Wengerin kuvaamia käytäntöyhteisöajattelua ja situationaalisen oppimisen teoriaa soveltaen, suunnaten huomioni 1) yhteisen hankkeen toteuttamisessa, 2) keskinäiseen toimintaan sitoutumisessa sekä 3) jaettujen välineiden tai resurssien tuottamisessa esiintyviin ongelmiin. Analyysimenetelmänä käytin Braunin ja Clarken esittelemää temaattista analyysia. Tulokset osoittivat, että 1) yhteisen hankkeen toteuttamisen ongelmat liittyivät vuorovaikutukseen ja ammatilliseen osaamiseen, kun taas 2) keskinäiseen toimintaan sitoutumiseen ongelmat olivat yhteydessä työryhmässä toimimiseen ja ammattienväliseen yhteistyöhön, 3) jaettujen välineiden tai resurssien tuottamisen ongelmien nivoutuessa puolestaan potilaan hoitamiseen ja ammatilliseen käyttäytymiseen. Johtopäätöksenä esitän, että yhteisissä simulaatioissa voi esiintyä useanlaisia ongelmia. Lisäksi totean, että ongelmia esiintyy sellaisilla ammatin osa-alueilla, jotka ovat keskeisiä toimivan yhteistyön ja potilaan hyvän hoidon kannalta. Johtopäätöksenä suositan, että opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi ja terveysalan koulutuksen kehittämiseksi opetuksessa kiinnitettäisiin huomiota tässä tutkimuksessa ongelmakohdiksi tunnistettuihin tekijöihin. Tulokset palvelevat terveystieteiden opettajankoulutusta sekä simulaatiota opetuksessaan käyttäviä terveysalan ja kliinisiä opettajia. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject simulaatio fi
dc.subject terveysalan koulutus fi
dc.subject ammattienvälinen oppiminen fi
dc.subject käytäntöyhteisö fi
dc.subject situationaalinen oppiminen fi
dc.title Ensihoidon ja lääketieteen opiskelijoiden yhteisten simulaatioiden ongelmakohdat ammattienvälisen oppimisen näkökulmasta fi
dc.title.alternative The problems in the joint simulations for paramedic and medical students from the perspective of interprofessional learning en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201804251819

Files in this item

Files Size Format View
Maija_Lipasti_2018.pdf 639.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record