Urakehitysmahdollisuudet kaupan alan esimiesten psykologisissa sopimuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251820
Title: Urakehitysmahdollisuudet kaupan alan esimiesten psykologisissa sopimuksissa
Alternative title: Career development opportunities in commercial sector managers' psychological contracts
Author: Helminen, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251820
http://hdl.handle.net/10138/235730
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. This Master's thesis examined career development opportunities in commercial sector managers' psychological contracts. It used psychological contract theory and working life related literature. Earlier studies has suggested that contract transformation is linked with transformation in working life. Research questions were: What kind of career development related commitments there is in commercial sector managers' psychological contracts? What kind of relationship have psychological contracts with working life? Methods. The data were collected with ten interviews of commercial sector managers and addressed with qualitative content analysis. Results and conclusions. Psychological contracts are in a process of transformation. Contracts include both traditional and new commitments. Commitments are related with working life changes. Traditional side of contracts include mutual loyalty and trust. New side of contracts is based on personal gain and there is not strong loyalty or trust anymore. Career development opportunities in psychological contracts are based on a reaction to changes in working life including uncertainty, individualization and changes in careers.Tavoitteet. Pro gradu -työssä tutkittiin, millaisia uralla kehittymisen mahdollisuuksiin liittyviä sisältöjä on kaupan alan esimiesten psykologisissa sopimuksissa. Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin psykologisten sopimusten teoriaa sekä työelämän ja työurien tutkimusta. Psykologisten sopimusten uskotaan muuttuvan työelämän kehityksen mukana. Sopimuksiin Suomessa kaupan alalla syntyviä uusia urakehitysmahdollisuuksia ei ole aiemmassa tutkimuksessa tarkasteltu. Tässä tutkimuksessa selvitettiin urakehitysmahdollisuuksia kaupan alan esimiesten psykologisissa sopimuksissa suomalaisen työn kontekstissa. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia urakehitysmahdollisuuksia tuottavia sitoumuksia kaupan alan esimiehet kuvaavat sisältyvän psykologisiin sopimuksiinsa? Millaisia työn piirteitä haastateltavien kuvaukset urakehitysmahdollisuuksista heijastavat? Menetelmät. Tutkimukseen haastateltiin kymmentä kaupan alan esimiestä. Haastateltavat kuvasivat teemahaastatteluissa psykologiseen sopimukseensa sisältyviä lupauksia ja sitoumuksia. Aineiston käsittelyssä hyödynnettiin aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin psykologisten sopimusten olevan muuttumassa. Psykologisista sopimuksista löydettiin sekä perinteisiä että uusia sitoumuksia. Sopimusten sisällöt heijastelivat työelämän muutoksia. Sopimukset jakautuivat perinteistä psykologista sopimusta edustaviin lojaalisuuteen perustuviin lupauksiin ja uusia sisältöjä edustaviin kaupankäyntiin perustuviin lupauksiin. Aineistosta löytyneet tuen ja tunnollisuuden sitoumukset ovat tyypiltään lojaalisuuteen perustuvia. Koulutussitoumus ja osaamisen kehittämisen sitoumus puolestaan ovat tyypiltään kaupankäyntiin perustuvia. Psykologisen sopimuksen sisältämät urakehitysmahdollisuudet heijastivat työelämässä käytyä keskustelua. Näkyvissä olivat epävarmuuden kokemukset, yksilöllistymiskehitys sekä työurien muuttuminen.
Subject: psykologinen sopimus
työelämän muutos
kaupan ala


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record