Tehostettu ja erityinen tuki maakunnittain vuosina 2012 ja 2017

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251823
Title: Tehostettu ja erityinen tuki maakunnittain vuosina 2012 ja 2017
Alternative title: Regional differences of intensified and special support in 2012 and 2017
Author: Mannerkivi, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251823
http://hdl.handle.net/10138/235731
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Objectives. In 2011, Finland has reformed learning and schooling support which is divided to three steps: general, intensified and special support. Based on students' equal rights, every student should have the same opportunity to learn and learning support. The purpose of this Master's thesis is to find out how much there are students in intensified and special support in last school year in different regions based on Learning to Learn Assessment in 2017. Students in intensified and special support in this dataset are compared to Finnish official statistics of learning and schooling support needing students. Finally, the aim is to find out if there are regional differences in how the provision of intensified and special support has changed from 2012 to 2017. Based on earlier researches, students' equal rights seem not to be fulfilled and there are regional differences in support systems. Methods. Learning to Learn Assessment were executed in spring 2012 and 2017. There were 7 779 9th graders in 2012 and 9 241 in 2017 in that Assessment from different regions. Actual sample of this thesis was 6 383(2012) and 7 563(2017) because some students' information of their support status was missing. Data from official statistics from fall 2011 and 2016 were used as well. Regional comparisons were done by independent sample t-test separately to both forms of support. The change from 2012 to 2017 was analyzed with Repeated measures ANOVA and non-parametric Wilcoxon test. School-level changes were analyzed by Paired Samples t-test. Results and conclusions. There were regional differences in intensified and special support. Most support was provided in Northern Savonia and least in Satakunta. Especially Satakunta differed statistically significantly from other regions in both forms of support in the learning to learn data. As the difference was not as large in the official statistics, it seems that students with support needs were divided unevenly between schools there. Results indicated that learning and schooling support system does not meet up its goals. Learning to Learn Assessment sample were alike with Finnish official statistics for intensified support's part. For special support's part, there were differences between those samples. This will be explained by lacking special schools and special classes in Assessment sample. In some regions, transform in support groups from 2012 to 2017 were major but transforms weren't statistically different. On the other hand, transform in intensified support differs statistically on school level.Tavoitteet. Suomessa on otettu käyttöön vuonna 2011 oppimisen ja koulunkäynnin tuki, joka jakautuu kolmeen portaaseen, yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Koulutuksellisen tasa-arvon mukaan kaikilla oppilailla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen ja sen tukemiseen. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon tehostettua ja erityistä tukea oppilaat ovat saaneet viimeisen lukuvuoden aikana eri maakunnissa oppimaan oppimisen arvioinnin tutkimuksen aineistossa. Aineiston tehostettua ja erityistä tukea verrataan myös valtakunnallisiin tilastoihin tuen saajista. Tavoitteena on myös tarkastella tukien muutosta ja maakunnallisia eroja vuodesta 2012 vuoteen 2017. Aikaisempien tutkimusten mukaan koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu ja maakuntien välillä on eroja tehostetun ja erityisen tuen osalta. Menetelmät. Oppimaan oppimisen arviointi toteutettiin keväällä 2012 ja 2017. Arviointiin osallistui vuonna 2012 7 779 ja vuonna 2017 9 241 yhdeksäsluokkalaista oppilasta eri maakunnista. Tutkimuksen todellinen osallistujamäärä oli 6 383(2012) ja 7 563(2017), kun kaikkien koulujen tukitiedot eivät olleet saatavilla. Lisäksi aineistona käytettiin valtakunnallisia tilastoja tuen saajista syksyllä 2011 ja 2016. Aineiston maakunnalliset erot analysoitiin Independent Samples t-testillä erikseen tehostetun ja erityisen tuen osalta. Tukien muutosta vuodesta 2012 vuoteen 2017 analysoitiin toistomittausten varianssianalyysillä ja ei-parametrisellä Wilcoxon -testillä. Samaista muutosta koulutasolla analysoitiin riippuvien otosten t-testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Maakunnallisia eroja löytyi niin tehostetun kuin erityisen tuen osalta lukuvuonna 2016 - 2017. Vähiten näitä tukimuotoja tarjottiin Satakunnassa ja eniten Pohjois-Savossa. Erityisesti Satakunta erosi muista maakunnista tilastollisesti merkittävästi tehostetun ja erityisen tuen osalta oppimaan oppimisen aineistossa, vaikka valtakunnallisissa tilastoissa tuen saajia näytti olevat enemmän. Tämä voi johtua tuen saajien epätasaisesta sijoittumisesta alueen eri kouluihin. Tulokset viittaavat siihen, että oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoaminen ei käytännössä kohtaa sille asetettuja tavoitteita. Kokonaisuudessaan oppimaan oppimisen arvioinnin aineisto kohtasi valtakunnalliset tilastot tehostetun tuen osalta, mutta erityisessä tuessa oli hieman eroavaisuutta. Tämä selittynee erityiskoulujen ja -luokkien puuttumisella aineistosta. Osassa maakuntia tehostetun ja erityisen tuen muutos vuodesta 2012 vuoteen 2017 on ollut suurta, mutta muutos ei ole ollut maakuntatasolla tilastollisesti merkittävää. Tehostettu tuen muutoksen keskiarvot olivat sen sijaan tilastollisesti merkittävät koulutasolla.
Subject: erityinen tuki
maakunnat
oppimaan oppimisen arviointi
koulutuksellinen tasa-arvo
tehostettu tuki


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record