"Lapset on jotenkin aidosti tosi suvaitsevia" : opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä moninaisuudesta koulussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Pasanen, Suvi
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201804251801
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/235732
dc.description.abstract The aim of this study was to find how teachers and student teachers perceive diversity in school, as well as how children relate to diversity according to the beliefs of their teachers. Diversity and multiculturality have been studied in Finland from the diversity education perspective, however, little has been explored about how children perceive these individual differences. Previous studies have indicated that teacher's personal knowledge, values and attitudes are essential when it comes to acknowledging diversity in schools. For this reason, it is important to examine how present and future teachers understand diversity. Participants of this research were three class teachers and three student teachers from the university of Helsinki, the data for this study was gathered with theme interviews. Data was analysed with qualitative content analysis, as well as dialogical analysis of multivoicedness. The results of this study indicated, that children actively acknowledge differences in individuals. Contradictions between children appeared mainly because intrinsic qualities of people were not understood and accepted. Especially gender appeared as clear categorizations for the children. Furthermore, how children reacted about diversity was influenced by multiple factors. The ability to understand the theme of diversity varied between teachers and student teachers. All in all diversity was seen as value- and attitude-centered, as well as constantly changing phenomenon. Also, teachers were seen as active agents in considering diversity in their work. Interacting with diverse people, as well as experiences about positioning to be the other were perceived to support the competences of teachers. Finally, due to the dialogical analysis, participants were perceived to be talking from the positions of experts, ethical agents and members of school communities. On the other hand teachers referred to the knowledge of other experts in education, to the ideology of homogenous Finns, as well as to the polarized conversation of the society. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä moninaisuudesta, eli ihmisten ainutlaatuisuudesta, sekä millaisena lasten suhtautuminen moninaisuuteen näyttäytyy opettajien uskomuksissa. Moninaisuutta ja monikulttuurisuutta on aiemmin tutkittu Suomessa etenkin kasvatuksen käytänteiden kannalta, mutta lasten näkökulmien selvittäminen on jäänyt varsin ohueksi. Tutkimukset ovat osoittaneet opettajan henkilökohtaisen tiedon, arvojen ja asenteiden olennaisina tekijöinä siihen, miten oppilaiden moninaisuus ilmenee koulussa. Siksi oli tärkeää selvittää, mitä nykyiset ja tulevat opettajat ymmärtävät moninaisuudesta ja millaisia valmiuksia heillä on sen huomioimiseen työssään. Tutkimuksen osallistujat olivat kolme luokanopettajaa sekä kolme Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijaa, joiden käsityksiä kartoitettiin teemahaastatteluilla. Lasten suhtautumista moninaisuuteen kartoitettiin myös opettajien haastatteluissa heidän omien kokemustensa kautta. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä sekä sisällönanalyysiä, että dialogista moniäänisyyden analyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat lasten huomioivan säännöllisesti yksilöiden välisiä eroja. Ristiriitoja aiheutui sisäisten ominaisuuksien ymmärtämättömyydestä. Erityisesti sukupuoli näyttäytyi lapsille selkeänä ihmisiä jaottelevana tekijänä. Siihen, miten lapset suhtautuivat eroihin, vaikuttivat useat eri tekijät. Opettajien ja opettajaopiskelijoiden varmuus moninaisuuden teeman käsittelyyn vaihteli osallistujien kesken. Yhteisesti osallistujat näkivät moninaisuuden muun muassa arvo- ja asennekeskeisenä, sekä jatkuvasti muuttuvana ilmiönä. Lisäksi opettajalla nähtiin olevan paljon vastuuta moninaisuuden huomioimiseen työssään. Erilaisten ihmisten kohtaaminen, sekä kokemukset heikomman asemasta nähtiin opettajan kompetenssia edistävinä. Dialogisen analyysin johdosta opettajien ja opettajaopiskelijoiden todettiin tarkastelevan moninaisuutta esimerkiksi asiantuntijuuden ja eettisyyden, sekä yhteisöllisyyden näkökulmista. Toisaalta puheessa viitattiin kasvatuksen alan asiantuntijoiden tietoon, käsitykseen suomalaisista homogeenisenä kansana, sekä keskusteluun, jossa moninaisuus nähtiin yhteiskunnallista keskustelua polarisoivana ilmiönä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject moninaisuus fi
dc.subject moninaisuuskasvatus fi
dc.subject kategorisointi fi
dc.subject toiseus fi
dc.subject opettajan toimijuus fi
dc.title "Lapset on jotenkin aidosti tosi suvaitsevia" : opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä moninaisuudesta koulussa fi
dc.title.alternative "Children are genuinely very tolerant" : Teachers and student teachers' perceptions about diversity en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201804251801

Files in this item

Files Size Format View
Gradu,final.SuviP.pdf 634.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record