Nyhtökauraa vai kalapuikkoja? : Vastuullisuus pienten lasten vanhempien ruokavalinnoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251813
Title: Nyhtökauraa vai kalapuikkoja? : Vastuullisuus pienten lasten vanhempien ruokavalinnoissa
Author: Inget, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251813
http://hdl.handle.net/10138/235735
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of this study is to find out what factors influence family food choices today and how sustainable eating is reflected in family food choices. In previous studies, food choices can be seen as a complex phenomenon with many different goals. The aim of this study is to reflect how parents experience food choices today. My research brings a new perspective to studying family food choices and answers the current question of how sustainability is reflected in family food choices. Methods. This was a qualitative study. The material was collected in semi-structured theme interviews. One parent of the family was interviewed. Eight families were selected to this study. Since this study focused on the role of sustainability in family food choices of parents of young children, the age of the children was under the Finnish school age of seven. The families had either one or two children. Results and Conclusions. The results show that family food choices were affected by many different goals that might be partly contradictory and sometimes prevent one another from achieving the other. Thus, parents may be considered to be in a type of crossfire when con-sidering food choices. Sustainable eating appeared in three different roles in the families: it was either a guiding factor for family food choices, a somewhat guiding factor, or a meaningless factor for family food choices. Sustainable eating appeared in the food choices, among other things, as favoring of certain diets or products, and the avoidance of certain ingredients or products. The parents of this study had found the eating habits that worked for them. Parents did not experience food choices challenging, although their responses showed some discrepancies when discussing about food choices. These contradictions were brought up by the use of opposites. Intrestingly the parents applied routines as strategies for overcoming the controversies, and as a result, the at times even experienced the potential problems as opportunities.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat pienten lasten vanhempien ruokavalintoja ohjaavat tavoitteet ja miten vastuullisuus näyttäytyy perheen ruokavalinnoissa nykypäivänä. Aiempien tutkimusten valossa ruokavalinnat voidaan nähdä monimutkaisena ilmiönä, jota ohjaavat monet erilaiset tavoitteet. Tarkoituksena on tutkia, miten vanhemmat kokevat ruokavalinnat ja niitä ohjaavat tavoitteet nykypäivänä vastuullisuuden ollessa yhä yleisempi arvo. Tutkimukseni tuokin vastuullisuuden kautta uutta näkökulmaa lapsiperheiden ruokavalintojen tutkimiseen ja vastaa ajankohtaiseen kysymykseen, kuinka vastuullisuus näyttäytyy perheen ruokavalinnoissa. Menetelmät. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastattelussa keskusteltiin perheen ruokavalinnoista perheen toisen vanhemman kanssa. Tutkimukseen valikoitui kahdeksan perhettä. Koska tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, millaisessa roolissa vastuullisuus näyttäytyy pienten lasten vanhempien ruokavalinnoissa, tutkimukseen osallistuneissa perheissä lapset olivat alle kouluikäisiä. Lasten lukumäärä vaihteli siten, että tutkittavissa perheissä lapsia oli yksi tai kaksi. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella vanhempien ruokavalintoihin vaikuttivat monet erilaiset tavoitteet, jotka saattoivat olla osittain ristiriitaisia ja toisinaan jopa estää toistensa toteutumisen. Näin ollen vanhempien voidaan katsoa kamppailevan tietynlaisessa ristipaineessa ruokavalintoja tehdessään. Vastuullisuus näyttäytyi perheissä kolmessa erilaisessa roolissa: vastuullisuus oli joko perheen ruokavalintoja pääasiassa ohjaava tavoite, perheen ruokavalintoja jossain määrin ohjaava tavoite tai perheen ruokavalintojen kannalta merkityksetön tavoite. Vastuullisuus ilmeni perheissä muun muassa tietyn ruokavalion tai tiettyjen tuotteiden suosimisena ja tiettyjen raaka-aineiden tai tuotteiden välttelynä. Tämän tutkimuksen perheet olivat löytäneet oman selkeän linjan siihen, mitä kotona syödään. Vaikka vanhempien ruokavalintojen yhteydessä ilmeni tietynlaisia ristiriitaisuuksia ja konfliktiulottuvuuksia, joita tuotiin esiin erilaisten vastinparien kautta, vanhemmat eivät kokeneet ruokavalintoja haasteellisiksi. Vanhemmilla oli omat strategiat konfliktiulottuvuuksista selviämiseksi ja he käänsivät ne toisinaan jopa mahdollisuuksiksi.
Subject: ruokavalinta
lapsiperhe
vastuullisuus
vastuulliset ruokavalinnat
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record