Vantaalaisten vanhempien kouluvalintadiskurssit

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251818
Titel: Vantaalaisten vanhempien kouluvalintadiskurssit
Sekundär titel: School choice discourses of parents in Vantaa
Författare: Kontio, Aija
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251818
http://hdl.handle.net/10138/235736
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: A school choice reform of compulsory schools was established in Finland in the early 1990s. This study is about how families acted in relation to this reform and how they made their choices. The aim of this study is to examine what kind of discourses can be found in relation to school choice and how resources and values are used in choices. The research questions were as follows: How values and resources are used in school choices? What kind of discourses parents produce when they speak about school choice and how they produce them? What kind of epistemic and practical positions are construed in discourse? What kind of dilemmatic speech there is? Research data has been collected with theme interview in 2008 in Vantaa. 9 parents were interviewed. The concepts capital of sociologist Pierre Bourdieu has been used to support the analyses of resources and concept of earlier school choice study to support the analyses of values. There were three discourses in relation to school choice: Society discourse, school choice discourse and emotional discourse. They all are critical towards school choice. Parents prefer schools nearby. Findings show that structural factors are of great importance together with families resources and values. School choice is however not entirely free, since it is conditioned and all choices are not realized. There are subtle differences between families resources. Uncertainty about the system and how to act in given situation refers to lack of resources and knowledge about the options available to them. Also values influence what options are known while some options are rejected without even trying.Kouluvalinta on ollut mahdollista Suomessa 1990 luvulta lähtien. Tämä tutkielma kohdistuu siihen kuinka vanhemmat ovat toimineet suhteessa tähän mahdollisuuteen ja tehneet kouluvalintoja. Analysoin vanhempien kouluvalintaan ja koututukseen liittyvää puhetta. Tutkimuksessani pyrin analysoimaan, millaisin diskurssein perheet puhuvat lähikouluvalinnasta ja valinnanmahdollisuuksistaan, vanhempien koulutukseen ja kouluvalintaan liittämiä arvostuksia sekä kuinka perheet ovat hyödyntäneet erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia resursseja valinnoissaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin 2008 Vantaalla ja se koostuu koostui 9 teemahaastattelusta. Analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysia. Resurssien analysoinnissa apuvälineenä toimivat Pierre Bourdieun pääoman käsitteet. Arvojen analysoinnissa hyödynnän aiemmassa kouluvalintatutkimuksessa käytettyjä kategorioita. Vanhempien näkemyksiä selvitettiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Millaisten arvojen ja resurssien varassa kouluvalintaa tehdään? Millaisia diskursseja kouluvalinnasta tuotetaan ja miten niitä tuotetaan? Millaisia episteemisiä ja praktisia positioita diskursseissa rakentuu? Millaista dilemmaattista puhetta vanhempien puheessa esiintyy? Aineistosta on löydettävissä ja tulkittavissa seuraavanlaisia kouluvalintadiskursseja: yhteiskuntadiskurssi, valintapolitiikkadiskurssi ja emotionaalinen diskurssi. Kaikille diskursseille on luonteenomaisempaa esittää kouluvalinta jotenkin rajallisena. Tutkimus osoittaa, että rakenteellisillä tekijöillä on suuri merkitys yhdessä vanhempien resurssien kanssa. Haastattelupuheessa korostuu valintojen ohjautuminen ulkoapäin. Kouluvalinta ei ole täysin vapaa, sillä siihen liittyy monia ehtoja ja rajoituksia. Valintoja tehdään lähialueen koulujen puitteissa ja kaikki valinnat eivät toteudu. Erot pääomissa ovat hiuksenhienoja. Pääoman puute, näkyy epävarmuutena systeemistä, vaihtoehdoista ja kuinka olisi pitänyt toimia. Myös perheiden arvostukset vaikuttavat siihen, että jotkin vaihtoehdot hylätään yrittämättä ja kaikkia vaihtoehtoja ei tunneta.
Subject: kouluvalinta


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post