Katsaus kotitalousopetuksen nykytilanteeseen vuosiluokilla 1-6

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251815
Title: Katsaus kotitalousopetuksen nykytilanteeseen vuosiluokilla 1-6
Alternative title: The current state of the Home Economics education in grades 1-6
Author: Leino, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251815
http://hdl.handle.net/10138/235737
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The purpose of this study was to examine how Home Economics as a school subject is arranged in grades 1-6 in mainland Finland and how distribution of lesson hours and curriculum varied between schools. Also, teachers qualification requirements and teaching facilities at schools were examined. The aim of the study was collect all the national information in one place, analyze the data and present the current state of Home Economics in grades 1-6. This was a descriptive and a quantitative study where quantative and qualitative methods were used. The research data was collected with a survey cooperated with Finnish national agency for education. The scope of this study was all schools in mainland Finland where grades 1-6 were taught (N=2004). Statistical analysis with SPSS-program, content analysis and quantification were used to analyze the collected data. The results show, that the schools that responded to the survey offered Home Economics in grades 1-6 only marginally. Only 8,6 % of schools that taught grades 1-6 and 10,9% of schools that taught grades 1-9 had Home Economics studies for grades 1-6. The biggest obstacles for not offering Home Economics were the lack of teaching facilities, resources and the fact that the local education authorities didn't hold mandatory to have Home Economics for local curriculum. In addition, the results show that the lack of a teacher eligibility in the subject was an obstacle even if the qualification requirements criteria were met. Home Economics in schools with grades 1-6 were mostly taught by class teachers and schools where grades were between 1-9 by subject teachers. If the classroom for Home Economics was unavailable, Home Economics teaching was organized in more diverse learning environments in the respondent schools with grades 1-6 than schools with grades 1-9. The results show that Home Economics for grades 1-6 has not yet gained a strong foothold in mainland Finland. This study is important for the society because it serves Degree Programme in Home Economics Teacher Education, teachers continuing education and evaluation and development of curriculum for basic education.Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten kotitalousopetus on järjestetty Manner-Suomen oppilaitoksissa vuosiluokilla 1-6 ja miten tuntijaon ja perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja resurssit on otettu huomioon näissä oppilaitoksissa. Lisäksi tarkasteltiin, millaisella kelpoisuusvaatimuksella toimitaan kotitalouden opettajana ja missä oppimisympäristöissä opetus toteutuu. Tutkielman tehtävänä oli kerätä valtakunnallinen tieto tapahtuvasta opetuksesta yhteen ja esittää saadun aineiston pohjalta kotitalouden opetuksen tarkka nykytilanne. Kyseessä oli kuvaileva määrällinen tutkimus, jonka aineiston analysoinnissa käytettiin määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Tutkielman aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tutkielman perusjoukko koostui kaikista Manner-Suomen oppilaitoksista, joissa opetetaan vuosiluokkia 1-6 (N=2004). Aineiston analyysi toteutettiin pääosin tilastollisin keinoin SPSS-ohjelmalla ja kyselyn avoimet vastaukset analysoitiin sisällönanalyysin ja kvantifioinnin avulla. Tulosten mukaan Manner-Suomessa kotitalousopetusta vuosiluokille 1-6 järjestettiin vain vähän. Tutkimukseen vastanneista oppilaitoksista ainoastaan 8,6% alakouluista ja 10,9% yhtenäiskouluista järjesti kotitalousopetusta omana oppiaineena. Suurimpana esteenä opetuksen järjestämiselle koettiin opetustilojen ja resurssien puute ja se ettei kunnallinen opetussuunnitelma määrää opetusta. Lisäksi tulokset osoittavat, että yhtenä esteenä nähtiin oppiaineen hallitsevan opettajan puute, vaikka kelpoisuusvaatimukset täyttyisivät. Kotitalousopettajana toimii alakoulussa useimmiten luokanopettaja ja yhtenäiskouluissa kotitalouden aineenopettaja. Mikäli kotitalousluokkaa ei ollut käytettävissä, kotitalousopetus järjestettiin monipuolisemmissa oppimisympäristöissä kyselyyn vastanneissa alakouluissa kuin yhtenäiskouluissa. Tulokset kertovat siitä, ettei kotitalousopetus vuosiluokille 1-6 ole saanut vielä vahvaa jalansijaa oppilaitoksissa. Tutkielma on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä kansallisella tasolla se palvelee kotitalousopettajien koulutusta, opettajien täydennyskoulutusta sekä opetussuunnitelman toteutumisen arviointia ja kehittämistä.
Subject: kotitalousopetus
vuosiluokat 1-6
perusopetuksen opetussuunnitelma 2014


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Katsaus kotital ... seen vuosiluokilla 1-6.pdf 4.468Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record