Oppimisen ja koulunkäynnin tuki peruskoulun käsityön oppitunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251811
Title: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki peruskoulun käsityön oppitunneilla
Alternative title: Education support in craft lessons in Finnish basic education
Author: Ojamaa, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251811
http://hdl.handle.net/10138/235738
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Students who study in the Finnish basic education have a variety of different needs for education support. The three-level support model is used to respond to the individual needs. Craft subject differs from other subjects in its practical nature. It also emphasizes student's own responsibility for learning. Therefore there are different needs for education support in craft lessons than in other subjects. The aim of this study is to increase knowledge about education support needs in craft lessons in basic education and how teachers respond to those needs with support measures. This study was carried out as a case study. Four craft teachers who work within basic education were interviewed. All the teachers had students who needed general, intensified and special need in their classrooms. The transcribed data was analysed using theory-driven content analysis. Craft teachers recognized several different education support needs. The needs that kept the teachers the busiest were challenges in executive functions and behavior. These challenges linked to students' self-regulation and attention. The three-level support model was not explicit in craft lessons because the education support needs that emerge in craft lessons differ from the needs of other subjects. The teachers used a variety of support measures, the most important being differentiation which allows the teachers to individualize learning objectives, exercises and instructions according to the individual needs of the students. Also remedial teaching, co-education, special needs assistant, aids for disabled students and guidance of teacher were important support measures. The teachers found support measures helping the whole classroom, not only students with the need for education support.Perusopetuksessa opiskelee hyvin heterogeeninen joukko oppilaita, joilla on keskenään erilaisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita. Yksilöllisiin tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan kolmiportaisen tuen avulla. Käsityön oppiaine eroaa muista oppiaineista käytännönläheisyydellään ja yksilön omaa vastuunottoa painottavalla luonteellaan, minkä vuoksi siinä esiintyy erilaisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita kuin muilla oppitunneilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeista peruskoulun käsityön oppitunneilla ja siitä, miten käsityönopettajat vastaavat näihin tarpeisiin erilaisilla tukitoimilla. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuksessa haastateltiin neljää peruskoulussa työskentelevää käsityönopettajaa, joiden opetusryhmissä oli yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Litteroitu aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Käsityönopettajat tunnistivat monia erilaisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita oppitunneillaan. Kaikkein eniten heitä työllistivät toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen haasteet, jotka linkittyvät vahvasti myös oppilaiden itsesäätelyyn ja tarkkaavaisuuteen. Opettajien mukaan tuen kolmiportaisuus ei näkynyt kovin selkeästi käsityön oppitunneilla, sillä käsityön oppitunneilla nousee esiin erilaisia tarpeita kuin muiden oppiaineiden tunneilla. Opettajilla oli käytössään monipuolisesti erilaisia tukitoimia, joista merkittävin on eriyttäminen, joka mahdollistaa muun muassa tavoitteiden, tehtävän ja ohjeistamisen yksilöllistämisen oppilaan tarpeiden mukaan. Myös tukiopetus, samanaikaisopetus, koulunkäyntiavustajan tuki, apuvälineet ja ohjaus olivat käytettyjä tukitoimia. Opettajat kokivat tukitoimista olevan useimmiten hyötyä koko ryhmälle, ei vain tukea tarvitseville oppilaille.
Subject: oppimisen ja koulunkäynnin tuki
käsityö
perusopetus
toiminnanohjaus
eriyttäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record