Matematiikka-ahdistusta selittävät ja sitä ennustavat tekijät : Kuudennella ja yhdeksännellä luokalla sekä kuudennelta yhdeksännelle luokalle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251808
Title: Matematiikka-ahdistusta selittävät ja sitä ennustavat tekijät : Kuudennella ja yhdeksännellä luokalla sekä kuudennelta yhdeksännelle luokalle
Author: Pietilä, Meeri-Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251808
http://hdl.handle.net/10138/235739
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Previous studies have implied that math anxiety has negative impact on people's future. The purpose of this study, was to examine which factors explain and predict math anxiety. This study investigates factors which have arisen from previous studies and literature. It has been submitted that math attitudes, parents' attitudes, math skills, gender, hereditary factors, teaching methods and class atmosphere have an effect on math anxiety. The data used in this study, was collected by the Finnish National Agency for Education in 2008–2012 from Finnish students in sixth and ninth grade. The data was received from the Finnish Education Evaluation Centre. In the sixth grade analysis, multiple regression was utilised. Multilevel modelling was used on the ninth grade analysis. The longitudinal analysis from sixth to ninth grade was analysed by multiple regression. For all the analyses, regression models were fitted. Factors which were examined on sixth grade, were math attitudes, math skills and gender. On ninth grade the factors were all the previous, and parents' attitudes, teaching methods and study atmosphere in class. In the longitudinal analysis math anxiety on sixth grade was examined in addition to the sixth grade factors mentioned before. Sixth grade math anxiety was explained by self-efficacy, liking math, seeing math useful, math skills and gender. Ninth grade math anxiety was explained by self-efficacy, liking math, study atmosphere in class and gender. Sixth grade math anxiety, self-efficacy and liking math predict-ed the amount of math anxiety on ninth grade for both, girls and boys. Study groups differed only marginally from each other on math anxiety on sixth grade. On ninth grade they differed a bit more, but still the group explained only a little of the variance on math anxiety. Girls endure more math anxiety than boys on both grades. The most powerful explanatory factor of math anxiety is self-efficacy. Previous math anxiety is the prime predictive factor of math anxiety.Matematiikka-ahdistuksella on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia ihmisten tulevaisuudelle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät selittävät ja ennustavat matematiikka-ahdistusta. Tavoitteena oli tutkia teoriakirjallisuudesta sekä aiemmista tutkimuksista nousseiden tekijöiden vaikutusta matematiikka-ahdistukseen. On esitetty, että matematiikka-asenteet, vanhempien asenteet, matematiikan taidot, sukupuoli, perinnölliset tekijät, opetusmenetelmät sekä luokan ilmapiiri vaikuttavat matematiikka-ahdistukseen. Tutkimuksessa käytetty aineisto oli kerätty Opetushallituksen toimesta vuosina 2008–2012 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisilta oppilailta ympäri Suomen. Aineisto saatiin Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta. Kuudennen luokan aineistoa analysoitiin perinteisen regressioanalyysin keinoin ja yhdeksännen luokan aineistoa monitasomallilla. Lisäksi pitkittäisanalyysiä tehtiin regressioanalyysillä. Analyysien pohjalta laadittiin molemmille luokka-asteille sekä pitkittäisaineistolle regressiomallit. Kuudennella luokalla tutkittiin matematiikka-asenteiden, matematiikan taitojen ja sukupuolen vaikutusta matematiikka-ahdistukseen. Yhdeksännellä luokalla tutkittiin näiden lisäksi myös vanhempien asenteiden, opetusmenetelmien sekä työrauhan vaikutusta matematiikka-ahdistukseen. Pitkittäisanalyysissä ennustettiin jo mainituilla kuudennen luokan tekijöillä sekä kuudennen luokan matematiikka-ahdistuksella yhdeksännen luokan matematiikka-ahdistusta. Kuudennella luokalla matematiikka-ahdistusta selittivät minäpystyvyys, matematiikasta pitäminen, matematiikan näkeminen hyödyllisenä, matematiikan taidot ja sukupuoli. Yhdeksännellä luokalla matematiikka-ahdistusta selittivät minäpystyvyys, matematiikasta pitäminen, luokan työrauha sekä sukupuoli. Yhdeksännen luokan matematiikka-ahdistusta ennustivat sekä tytöillä että pojilla kuudennen luokan matematiikka-ahdistus, minäpystyvyys ja matematiikan taidot. Kuudennella luokalla eri opetusryhmät erosivat vain vähän toisistaan matematiikka-ahdistuksen määrässä. Yhdeksännellä luokalla ryhmien välillä oli enemmän eroa, mutta edelleen ryhmä selitti vain vähän matematiikka-ahdistuksen varianssista. Tytöt kokivat molemmilla luokka-asteilla matematiikka-ahdistusta enemmän kuin pojat. Voimakkain matematiikka-ahdistusta selittävä tekijä oli minäpystyvyys. Matematiikka-ahdistusta ennusti voimakkaimmin aikaisempi matematiikka-ahdistus.
Subject: matematiikka-ahdistus
selittävät tekijät
ennustavat tekijät
regressioanalyysi
monitasomalli
pitkittäistutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record