"Mun mielestä siinä pitäis käydä niin." : Lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251810
Title: "Mun mielestä siinä pitäis käydä niin." : Lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto
Author: Jaakkola, Piia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251810
http://hdl.handle.net/10138/235743
Thesis level: master's thesis
Abstract: Former studies have shown that reading fiction has an impact on the development of different kinds of skills regarding our minds. Skills like empathy or making conclusions based on something we read can nowadays be included in the concept of literacy, along with knowledge of literary elements and the mechanical ability to read. International literacy tests also scrutinize the mental skills connected to reading. However, their ability to measure these skills are restricted by their narrowly phrased questions and short texts. The purpose of this study is to look into the mental skills connected to reading fiction from a child-focused viewpoint. The study examines the topic through the concept of aesthetic knowledge referring to knowledge gained through an aesthetic activity such as reading fiction. The aim of this study is to portray the kinds of aesthetic knowledge that reading fantasy literature evokes in child readers, and to is to describe how the aesthetic knowledge appears. The data of this study consists of video messages filmed by five 5th and 6th graders while reading a fantasy novel of their choice during January-March 2017. The transcribed data was analysed using content analysis and by mirroring the data to Maria Nikolajeva's (2014) theory of the aesthetic knowledge of child readers. The aesthetic knowledge of these children had three categories: 1) knowledge of others, 2) knowledge of the real world, the world of literature and the relationship between these two, and 3) knowledge of themselves. Aesthetic knowledge appeared when the children discussed their understandings and conclusions, as well as their uncertainties and initial impressions that were changed by new information. The versatility of these results brings up the need and interest to further investigate the connection between children's mental skills and reading fiction.Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kaunokirjallisuuden lukemisella olevan vaikutusta erilaisten mielen taitojen kehittymiseen. Näitä taitoja kuten empatiakykyä tai luetusta tekstistä tehtyjen päätelmientekoa voidaan nykyään pitää osana monipuolisen lukutaidon määritelmää kirjallisuuden piirteiden tuntemisen ja mekaanisen lukemisen ohella. Kansainväliset lasten lukutaitoa mittaavat testit tarkastelevat myös lukemiseen yhteydessä olevia mielen taitoja, mutta mittareita rajoittavat kapeat kysymyksenasettelut sekä lyhyet koetilanteita varten luodut tekstit. Tämä tutkimuksen tarkoitus on tutkia lasten lukemiseen yhteydessä olevia mielen taitoja ja ajattelua lapsilähtöisellä tavalla. Tutkimus tarkastelee aihetta ydinkäsitteenään esteettinen tieto eli esteettisen aktiviteetin kuten kaunokirjallisuuden lukemisen kautta välittyvä tietoisuus ja ymmärrys. Tavoitteena on kartoittaa ja kuvailla, millaista ja mihin aiheisiin liittyvää esteettistä tietoa fantasiakirjallisuuden lukeminen herättää lapsilukijoissa, ja millaisten ilmaisujen kautta esteettinen tieto ilmenee. Tutkimuksen aineisto koostuu videoviesteistä, jotka viisi 5.-6.-luokkalaista lasta kuvasivat omavalintaisen fantasiakirjan lukuprosessin lomassa tammi-maaliskuussa 2017. Litteroitu videoaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin peilaten aineistoa Maria Nikolajevan (2014) teoriaan lapsilukijoiden esteettisestä tiedosta. Lasten esteettinen tieto jakautui kolmeen aihepiiriin: 1) tietoisuuteen toisista ihmisistä, 2) ymmärrykseen todellisesta maailmasta, kirjallisuuden maailmasta sekä niiden suhteesta ja 3) tietoisuuteen omasta itsestä. Esteettinen tieto ilmeni omista johtopäätöksistä ja ymmärryksestä kertomisen, epätietoisuuden ja hämmennyksen ilmaisemisen sekä aiempien käsitysten kumoutumisesta kertomisen kautta. Tulosten monipuolisuus nostaa esiin kiinnostuksen ja tarpeen tutkia lasten kaunokirjallisuuteen kytköksissä olevia mielen taitoja suuremmassakin mittakaavassa laadullisin ja lapsilähtöisin menetelmin.
Subject: lukeminen
fantasiakirjallisuus
mielen teoria
esteettinen tieto
sisällönanalyysi
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record