Moraaliset neuvottelut alakoulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden ryhmäsadutuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161929
Julkaisun nimi: Moraaliset neuvottelut alakoulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden ryhmäsadutuksessa
Tekijä: Tuovila, Emilia
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161929
http://hdl.handle.net/10138/235745
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tutkielmani selvittää keskustelunanalyysin keinoin, millaisia moraalisia neuvotteluita alakoulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaat käyvät ryhmäsadutustilanteessa. Tarkastelin tutkimuksessani neuvotteluiden rakentumista sekä sitä, millaisia vuorovaikutuksellisia tehtäviä neuvotteluilla toimitetaan. Tutkin niitä neuvottelukeinoja, joilla lapset pyrkivät selvittämään kiistatilanteita. Pääpaino oli lasten moraalisessa toiminnassa, mutta analysoin myös saduttavan aikuisen toimintaa. Tarkasteluni taustalla on etnometodologinen käsitys moraalista arjen vuorovaikutuksen läpäisevänä ilmiönä ja lapsesta aktiivisena moraalisena toimijana, joka käyttää hyväksi moninaisia kompetenssejaan kohdatessaan moraalisia tilanteita. Sadutusmenetelmän lähtökohdat luovat kehyksen tutkimalleni vuorovaikutukselle. Laajemman toimintakontekstin tilanteelle luo suomalainen peruskoulu. Tarkastelenkin vuorovaikutusta suhteessa luokkahuonevuorovaikutuksen institutionaaliseen luonteeseen sekä sille ominaisiin käytänteisiin. Aineistoni koostuu viidestä keväällä 2016 videoidusta sadutustuokiosta, joista tarkempaan tarkasteluun valikoitui yksi. Aineisto tuo näkyväksi 10 moraalisen neuvottelun kulun ja niissä käytetyt vuorovaikutukselliset resurssit. Tämän lisäksi olennaiseksi osoittautuivat naurun ja kiusoittelun merkitykset. Valtaosa tuokion kiusoittelusta selittyi osallistujien keskinäisellä viihdyttämisellä, mutta näkyväksi tuli myös käytänteitä, joilla lapset sulkevat toisiaan ulos vertaisvuorovaikutuksesta. Niin tuokion tarinankerronta kuin kiusoittelukin näyttäytyivät kuitenkin ennen kaikkea naurun mahdollistajina. Tutkielmani osoittaa, yhdessä aiemman tutkimuksen kanssa, kiusoittelun olevan olennainen osa lasten kohtaamaa moraalisen toimijuuden kenttää. Kiusoittelun vastaanoton tavat näyttivät myös omassa aineistossani olevan olennaisessa asemassa siinä, millaiseksi kiusoittelu muodostuu. Näyttääkin siltä, että tarkka perehtyminen lasten vuorovaikutuskäytänteisiin on avainasemassa myös kasvattajan harjaannuttaessa omaa moraalista toimijuuttaan lasten kanssa työskennellessään.The purpose of the thesis was to examine the moral negotiations that 1st grade elementary school children conduct in a small group strorycrafting situation. The aim was to find out how these negotiations are constructed; what kind of communicational goals are committed by them and which communicational resources children use to solve disputes. Conversation analysis was used to make these processes visual and draw meaning of them. The study represents an ethnomethodological view of morality as a phenomenon that takes place in, and is made visual by, communicational actions in every day interaction. Child is viewed as an active moral agent who uses a wide repertoire of social competences when confronting moral situations. The main emphasis was on children’s moral agency but also the present adults’ actions were analysed. Storycrafting creates the interactional frame to the examined communication. The communicational practises of classroom interaction and its institutional character are considered in the analyse, as the studied interaction takes place in the context of the Finnish elementary school. The data consists of video recorded small group storycrafting of 1st grade school children. The collection of the data took place in the spring 2016. The data shows the course of 10 moral negotiations and the interactional resources used in them. Also, teasing and entertaining practises are made visual by the data. The teasing was mainly motivated by children’s' aim to entertain each other but children’s excluding practises also occurred in the data. The main purpose of the storytelling and teasing practises, however, seemed to be making laughter possible for the participators. The findings of the thesis show, in support of earlier results in the field, that teasing is a relevant part of children's everyday moral life. Especially the response work of teasing is important in defining the framework of teasing. It is important for the educators to familiarize themselves with the communicational practises of children. Especially children’s reactions should be carefully observed if the adult wants to practise a responsible moral agency as a co-working moral actor.
Avainsanat: sadutus
alkuopetus
moraalinen toimijuus
moraali vuorovaikutuksessa
keskustelunanalyysi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tuovila_Emilia_pg_2018.pdf 398.2KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot