"Peppu penkkiin!" : Kasvattajien käsityksiä monimuotoisuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161919
Title: "Peppu penkkiin!" : Kasvattajien käsityksiä monimuotoisuudesta
Author: Korhonen, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161919
http://hdl.handle.net/10138/235747
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia käsityksiä päiväkodissa työskentelevillä kas-vattajilla on monimuotoisuudesta. Olen kiinnostunut siitä, miten kasvattajat näkevät moni-muotoisuuden työskennellessään lapsiryhmässä eli, miten kasvattajat toimivat käytännössä. Lisäksi minua kiinnostaa, minkälaisia käsityksiä kasvattajat yhdessä muodostavat monimuo-toisuudesta. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että yhteiskunnan monimuotoisuus ei Suomessa heijastu oppimisympäristöön. Tutkimuksissa on myös todettu, että kasvattajien kulttuurienvälistä kompetenssia pitäisi kehittää, jotta he pystyvät kohtaamaan ihmisiä, joiden arvot ja uskomukset ovat erilaisia kuin heillä itsellään. Tämä tutkimus on laadullinen. Aineisto kerättiin kahdella eri menetelmällä. Aineisto kerättiin pääosin havainnoimalla. Havainnointia tehtiin yhdeksän päiväkodin eri lapsiryhmissä noin kolmen kuukauden ajan. Havainnointi suoritettiin osaksi osallistuvana havainnointina ja osak-si ei osallistuvana havainnointina. Litteroidun havainnointiaineiston koko oli 60 liuskaa. Aineis-to analysoitiin ymmärtämiseen pyrkivällä laadullisella sisällönanalyysilla. Toinen osa aineistoa kerättiin fokusryhmäkeskusteluilla. Keskusteluryhmiä oli kolme, ja jokaiseen keskusteluun osallistui kaksi kasvattajaa samasta lapsiryhmästä. Aineisto litteroitiin sanatarkasti, ja sen ko-ko oli yhteensä 16 liuskaa. Aineisto analysoitiin dialogisella moniäänisyyden analyysillä. Havainnointiaineistosta nousi kolme eri tapaa suhtautua monimuotoisuuteen: kasvatuksen ja toiminnan organisointi, toiminnan toteuttaminen käytännössä ja kasvattajien suhtautuminen omaan työhönsä. Noin puolet kasvattajista näki, että lapsilla on erilaisia tarpeita. He eriyttivät toimintaa ja olivat paljon vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Noin puolet taas näki, että kaikil-le lapsille käy sama pedagogiikka. Osalla kasvattajista oli vaikea suhtautua luonnollisesti las-ten ja perheiden monikielisyyteen. Keskusteluaineiston analyysissa nousi esiin, että kasvatta-jat suhtautuvat monimuotoisuuteen hyvin sensitiivisesti. Heidän näkemyksensä oli lapsen tarpeet huomioiva. Täten tulosten mukaan kasvattajien käsitykset monimuotoisuudesta ovat kaksijakoisia. Osa näki, että lapsilla on erilaisia tarpeita ja toteutti toimintaa sen mukaan. Osa taas koki, ettei lapsilla ole erilaisia tarpeita. Puheen tasolla eli teoriassa monimuotoisuuteen suhtauduttiin huomioonottavasti. Molemmista aineistoista nousi esiin, että kasvattajilla on tar-ve saada lisäkoulutusta kulttuurienvälisen kompetenssin kehittymisen tueksi.This research focuses on educators’ perceptions and views about diversity. I am interested in how educators perceive diversity when working in day care centers. That is to say how they act in reality. In addition I want to examine what kind of perceptions educators form together in discussions about diversity. Previous studies have shown that the diversity of the Finnish society doesn’t affect the learning environment in early childhood education. Studies have also shown that educators need more education and training to improve their intercultural competence so that they are able to work with diverse children and families. This research is qualitative. The data was collected by using two methods. The data was mainly collected by observing. Observation was made in nine day care centers in different child groups during three months’ time. The observation was partly made by participant ob-servation. The data was transcribed and it was all together 60 pages. The data was analyzed by content analysis. The other method was focus group discussion. There were three group discussions with two educators in each. The data was transcribed literally (16 pages). The data was analyzed by dialogical analysis of multivoicedness. The main three perceptions about diversity that emerged from observing were: organizing the education and activities, implementing activities in practice and educators’ perceptions about their daily work. About half of the educators saw that children have different needs. They worked in small groups and had lot of interaction with children. The other half saw that same pedagogy suits all children. Some of the educators had difficulties to see multilingualism of children and their families as natural. The results of the group discussions showed that the educators’ perceptions about diversity were very sensitive. They also payed attention to meet children’s needs. The results show that educators’ perceptions in practice differ a lot. In theory all educators’ were sensitive and understanding to diversity. The results also show that there is urgent need for training in order to gain more proficiency in intercultural competence.
Subject: monimuotoisuus
kulttuuri
monikulttuurisuus
kulttuurienvälisyys
varhaiskasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leena Korhonen pg 2018.pdf 915.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record