Kouluvalintojen muodostuminen : Alle 30-vuotiaiden nuorten kokemuksia koulutusvalintoihin vaikuttaneista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161924
Title: Kouluvalintojen muodostuminen : Alle 30-vuotiaiden nuorten kokemuksia koulutusvalintoihin vaikuttaneista tekijöistä
Author: Hällström, Jonna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161924
http://hdl.handle.net/10138/235748
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Suomen koulutusjärjestelmä ja oppivelvollisuus takaavat yksilöille laajat mahdolli-suudet kouluttautua ja vaikuttaa siten omaan urapolkuunsa. Hyvinvointivaltio on tasoittanut kansalaisten tietä ja suomalainen koulutusjärjestelmää on kehuttu tasa-arvoiseksi. Toisaalta aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet koulutusvalintojen taustalla kuitenkin olevan monenlai-sia vaikuttavia tekijöitä liittyen esimerkiksi vanhempien sosioekonomiseen asemaan ja koke-muksiin peruskoulusta periaatteellisesta valinnanvapaudesta huolimatta. Tämän kasvatustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimustietoa hyödyntävän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida alle 30-vuotiaiden suomalaisnuorten kokemuksia kou-lutusvalintojensa muodostumisesta. Tutkielman lähtökohtana on tarkastella miten nuorten taustatekijät kuten perhetausta ja yhteiskunnalliset tekijät sekä nuorten omat kokemukset ovat vaikuttaneet koulutusvalintoihin ja niiden muodostumiseen. Menetelmät. Tutkimusstrategiaksi valittiin laadullinen tutkimusote. Tutkimuksen kohderyhmä koostui yhdeksästä alle 30-vuotiaasta suomalaisesta nuoresta, kaikilla erilainen koulutus-polku. Aineisto hankittiin haastattelemalla kohderyhmä teemahaastattelulla. Aineiston ana-lyysi toteutettiin sisällönanalyysin ja teemoittelun keinoin. Tutkimustulokset. Tutkimustulosten mukaan nuoren tausta, kuten vanhempien koulutus tai puhe vaikuttivat nuoren koulutustaustaan merkittävästi. Korkeakoulutetut vanhemmat asetti-vat tarkemmat toiveet ja odotukset liittyen nuorten koulutusvalintaan ja ammatillisesti koulut-tautuneet vanhemmat olivat koulutusvalinnan suhteen joustavampia. Perheen koulutukseen liittyvät arvot ja ajatukset ilmenivät hyvin samankaltaisena nuoren omissa arvoissa ja ajatuk-sissa. Lähipiirin vaikutus ja koulun toiminnan vaikutus näyttäytyivät perheen vaikutusta vähäi-sempänä. Nuoren oma kiinnostus ja henkilökohtaiset tekijät vaikuttivat myös koulutusvalin-taan, mutta eivät kumonneet taustatekijöiden vaikutusta. Nuoret osoittavat tutkimuksessani tyytyväisyyttä koulutusvalintaansa ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.Objectives. Finland’s educational system and compulsory education ensure individuals to have extensive opportunities to study and thereby influence to their own career path. The welfare state has compensated the path of citizens and the Finnish education system has been praised for equality. On the other hand, previous studies have shown that there are many things, which influences to educational choices, such as the socio-economic status of parents and their experiences in primary education despite the principle of freedom of choice. The purpose of this study, which utilizes this educational and social science research data, is to describe and analyze the experiences of Finnish young people under the age of 30 on the formation of their educational choices. The starting point of the master’s thesis is to examine how the background factors of young people, such as family background, social factors and young people’s own experiences have influenced the selection and formation of educational choices. Methods. A qualitative research was selected as a research strategy. The target group of the study consisted of nine young Finnish person under the age of 30. All of them had different educational path. The material was obtained by interviewing the target group with theme in-terviews. Content analysis and theme making carried out the analysis of the material. The research results. According to the research results, the background of young people, like parents education or speak of that significantly influenced to interviewee’s educational back-ground. Higher educated parents set out more specific hopes and expectations regarding to youth educational choice. Professionally educated parents were more flexible with regards about educational choices. The values and thoughts of family education were very similar to the values and thoughts of young people (interviewee’s). The effect of vicinity and the effect of schools action seemed less than the effect of the family. The interviewee own interest and personal factors also influenced to the educational choices, but they did not undermine the impact of the background factors. In my master thesis interviewee’s show satisfaction with their choice of education and the opportunities what that serves.
Subject: koulutusvalinnat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record