"Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin" : vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161938
Title: "Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin" : vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa
Alternative title: "So those altruistic and selfish reasons, they've gone hand in hand all the time" : Volunteer's experiences of commitment in online volunteering in Save the Children Finland
Author: Turunen, Pauliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161938
http://hdl.handle.net/10138/235753
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Vapaaehtoistyön rooli yhteiskunnassamme on vaihdellut eri aikakausina. Tänä päivänä sen asema yhteiskunnassamme on vakiinnutettu ja sen merkitys on osoitettu tärkeäksi osaksi hyvinvointivaltion ylläpitoa ja säilyttämistä. Samaan aikaan on kuitenkin havaittu, että vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan on entistä haastavampaa. On myös päädytty pohtimaan, kumman etu edellä vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää; yksilön vai yhteiskunnan? Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita Pelastakaa Lapset ry:n lasten ja nuorten verkkopalveluissa toimivat vapaaehtoiset kokevat merkitykselliseksi omalle toiminnassa mukana olemiselle ja mistä verkkovapaaehtoisten sitoutuminen muodostuu. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vapaaehtoisten motivaatio ja sitoutuminen vapaaehtoisuuteen muodostuvat niin itsestä poispäin suuntautuvista kuin itseen päin suuntautuvista motiiveista. Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu ilmiön tarkastelusta yhteiskunnallisella tasolla sekä käsitteen määrittelystä aiempien tutkimuksien ja kirjallisuuden kautta. Tutkielman aineisto muodostui yhdeksän Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisen haastattelusta. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelun keinoin ja aineisto analysointiin fenomenologisella lähestymistavalla, jossa hyödynnettiin hermeneuttista tutkimusotetta. Tämän tutkielman tulokset osoittivat, että merkityksellisinä omille motiiveille ja sitoutumiselle koettiin monia tekijöitä, jotka olivat riippuvaisia niin itsestä, taustaorganisaatiosta, vapaaehtoistyön kohteesta eli autettavista lapsista ja nuorista, toisista vapaaehtoisista kuin yhteiskunnastakin. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että vapaaehtoisten sitoutuminen muodostuu sekä itsestä poispäin suuntautuvista motiiveista että sitäkin enemmän itseen päin suuntautuvista motiiveista, minkä takia vapaaehtoisia sitoutettaessa toimintaan tulee huomioida entistä enemmän yksilön henkilökohtaiset tarpeet ja odotukset.The role of volunteering in our society has varied in different ages. Today, its role in our society has been established and its importance has been shown to be an important part of the maintenance and preservation of the welfare state. At the same time, however, it has been found that the commitment of volunteers to action is more challenging. It has also been decided to reflect on the benefits of volunteering; an individual or a society? The purpose of this thesis was to find out what the volunteers in the online services of the Save the Children Finland find out to be relevant to their involvement in the activity and what the commitment of online volunteers is all about. Previous studies have shown that volunteering motivation and voluntary commitment are both self-excited and self-directed motives. The theoretical framework of this thesis consists of examining the phenomenon at the social level and defining the concept through previous studies and literature. The material of the thesis consisted of nine online volunteer’s interviews from Save the Children Finland. The interviews were carried out by means of theme interviewing and material analysis in a phenomenological approach using the hermeneutical research record. The results of this thesis showed that there were many factors relevant to their own motives and commitment, which were dependent on themselves, the background organization and the object of the volunteer's work, that is to say, helping children and young people, of other volunteers as well as of society. Based on the results of the thesis, it can be stated that the volunteers' commitment consists of motives that are far from the self and the more self-motivated motives, which is why the commitment of volunteers should increasingly consider the personal needs and expectations of the individual.
Subject: voluntary
online volunteering
commitment
Save the Children
vapaaehtoistyö
verkkovapaaehtoistoiminta
sitoutuminen
Pelastakaa Lapset ry
Subject (yso): vapaaehtoistyö
kolmas sektori


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
turunen_pauliina_progradu2018.pdf 777.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record