Myötätunnon ilmeneminen päiväkodin 2-5 -vuotiaiden lapsiryhmän konfliktitilanteissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Ansamaa, Marika
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201805161920
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/235756
dc.description.abstract Tavoitteet. Myötätuntotutkimusta on tehty muun muassa uskontotieteissä, lääketieteessä ja sosiologiassa, mutta varhaiskasvatukseen suuntautuva tutkimus, erityisesti päiväkodin konfliktitilanteissa puuttuu kokonaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on käytäntö-teoreettisen viitekehyksen valossa selvittää, millä tavoin myötätuntoa ilmenee päiväkodin 2-5 -vuotiaiden lapsiryhmässä sekä mikä mahdollistaa tai estää myötätunnon toteutumisen päiväkodin arjessa. Vuorovaikutteisen viitekehyksen käytäntö-näkökulma osoittaa, miten myötätunto on rakentunut ja kehittyy vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa eri kulttuurien kontekstissa. Tutkimus on tehty osana ”Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa - Constituting Cultures of Compasion” - CoCuCo - tutkimushanketta. Menetelmät. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston hankinnan suoritin ensisijaisesti havainnoimalla erästä pääkaupunkiseudun päiväkodin 2-5 -vuotiaiden lapsiryhmää. Menetelmässä oli viitteitä kollektiivisesta etnografiasta, sillä myötätunnon ilmiötä sen luonnollisessa ympäristössä havainnoi samanaikaisesti 2-4 tutkimusryhmän jäsentä. Tämä mahdollisti yhteisen pohdinnan ja reflektoinnin havainnoiduista tilanteista. Kymmenen päivää kestäneen havainnointijakson aikana havainnointitunteja kertyi keskimäärin viisi tuntia päivässä. Tutkimukseen osallistui 26 lasta ja viisi aikuista. Aineiston laadullisessa analyysissä konfliktitilanteiksi rajautui 57 konfliktia, joista pyrin tunnistamaan myötätunnon ilmenemistä dialogissa teoreettisen viitekehyksen kanssa. Tutkimustulokset ja johtopäätökset. Aineiston 57 konfliktitilanteessa myötätuntoa ilmentäviä tekoja esiintyi 15 konfliktissa. Niitä ilmeni päiväkodin lapsiryhmässä kasvattajalta lapselle, lapselta toiselle lapselle sekä kasvattajalta toiselle kasvattajalle. Myötätuntoa ilmentyi auttamisen, puolustamisen ja lohduttamisen muodoissa useammalla kuin yhdellä tavalla, mutta yleisimpiä tapoja tilanteissa olivat verbaaliset muodot. Päiväkodin kasvattajien työnjako järjestelyt sekä toistuvat käytännöt työskentelytavoissa mahdollistivat tai estivät myötätunnon toteutumisen konflikteissa. Päiväkotiryhmän toiminnan organisointi näyttää vaikuttavan tapoihin, joilla myötätuntoa vuorovaikutustilanteissa ilmentyy. fi
dc.description.abstract Objectives. The research on compassion has been studied in many fields but in the context of early childhood education, especially in conflict situations, study of compassion is still missing. The aim of this study, in the light of interaction based “practise perspective” theoretical framework, is to find out the ways in which compassionate acts occur in kindergarten 2 to 5-year-old children`s group in conflict situations, and what enables or hinder compassion in early childhood context. The interaction based theoretical framework shows how compassion is built and develops in interaction with people in different cultural contexts. This study has been conducted as part of “Constituting Cultures of Compassion in Early Childhood Education” (CoCuCo) research project. Methods. The data of this study was gathered by observation in a kindergarten setting over ten days period, approximately five hours per day. 26 children and five adults participated in the study. The current study has implications of collective ethnography due to its naturalistic setting and having, at times, up to four observers in the field at once. Having more than one observer gave opportunities for reflective discussions. 57 conflict situations were found from the data after using qualitative research analysis methods. Compassionate acts were analysed from those conflict situations. Findings. In a kindergarten 2 to 5-year-old children`s group compassionate acts occurred in 15 conflict situations. Compassionate acts, which were helping, defending and comforting, received a child from a teacher, a child from another child and a teacher from a colleague. Verbal forms of compassion were the most common. Teachers ways of dividing tasks and recurring practices in working methods enabled or hindered the ways compassion was expressed. The ways teachers organize kindergarten groups activities, seems to impact the ways compassion occurs in interactional situations. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject myötätunto fi
dc.subject varhaiskasvatus fi
dc.subject konfliktit fi
dc.title Myötätunnon ilmeneminen päiväkodin 2-5 -vuotiaiden lapsiryhmän konfliktitilanteissa fi
dc.title.alternative The occurrence of compassionate acts in kindergarten 2 to 5-year-old children's group in conflict situations en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805161920

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ansamaa_Marika_Pro_Gradu.pdf 375.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record