Neuvottelua ja normalisointia : Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvan häirinnän saamat merkitykset nuorten puheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161939
Title: Neuvottelua ja normalisointia : Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvan häirinnän saamat merkitykset nuorten puheessa
Author: Hinkkanen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161939
http://hdl.handle.net/10138/235757
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli ymmärtää paremmin niitä tapoja, joilla nuoret tekevät ymmärrettäväksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvaa häirintää. Häirintä on niin julkisessa keskustelussa kuin koulujen institutionaalisella tasollakin tunnustettu ongelma. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että häirintää voi olla vaikea tunnistaa, sillä se kietoutuu muihin ilmiöihin, kuten huumoriin. Tässä työssä häirintää tarkasteltiin feministisestä jälkistrukturalistisesta viitekehyksestä erilaisiin yhteiskunnallisiin eroihin linkittyvänä ilmiönä, joka saa merkityksensä erilaisten diskurssien ja ihmisiä kuvaavia kategorioiden kautta. Tutkielmassa keskitytään siihen, miten nuoret tekevät ymmärrettäväksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvaa häirintää osana omaa arkeaan, ja siihen, miten häiritsijään ja häirittyyn liitetyt sukupuolen, iän ja etnisyyden kategoriat linkittyvät ymmärrettäväksi tekemisen tapoihin. Menetelmät. Aineisto koostui 15:n yhdeksäsluokkalaisen nuoren teemahaastattelusta ja viikon mittaisesta havainnointijaksosta eräässä eteläsuomalaisessa yläkoulussa. Analyysitapana käytettiin diskurssianalyysia, johon yhdistettiin myös jäsenyyskategorisoinnin analyysin analyyttisia välineitä. Tulokset ja johtopäätökset. Häirintä ja sen saamat merkitykset olivat puheessa jatkuvan neuvottelun ja normalisoinnin kohteena. Häirinnästä tehtiin selkoa erilaisten diskurssien kautta, jotka tuottivat kuvaa häirinnästä toisaalta ahdistavana, mutta toisaalta arkipäiväisenä ilmiönä. Monet tilanteet, kuten koulussa tapahtuva nimittely, eivät useinkaan tulleet tulkituksi häirinnäksi, vaan yhteiseksi huumoriksi. Häirinnän määrittelyssä tärkeänä nähtiin kohteen oma kokemus, mutta toisaalta esimerkiksi huumoriksi normalisoitiin toisinaan myös sellaisia tilanteita, joita ei välttämättä oikeasti pidetty hauskana. Häirintää myös etäännytettiin aktiivisesti pois omasta arjesta. Sukupuoleen, ikään ja etnisyyteen liittyvillä kategorioilla kuvattiin ja selitettiin niin häirinnän kohdetta kuin tekijääkin. Kategorioilla tehtiin ymmärrettäväksi ennen kaikkea tuntemattomien tekemää häirintää, jolloin myös korostettiin häiritsijän ja häirityn välisiä eroja. Puheessa tuotettiin myös stereotypisoivaa kategorisaatiota. Oletus huumorista taas rakentui pääosin kaveri-kategorian varaan. Tulokset osoittavat, että häirintä saa merkityksensä osana paikallista vuorovaikutusta ja laajempaa yhteiskunnallista kulttuuria. Tuloksia voidaan hyödyntää häirinnän ennaltaehkäisyssä kouluissa, sillä tutkielma lisää ymmärrystä siitä, miten häirintä kietoutuu osaksi koulun arkea ja kulttuuria.Goals. The aim of this study was to better understand the ways in which young people make sense of sexual and gender-based harassment. Harassment is recognized as a problem both in public discussion and at the institutional level. However, previous studies have shown that harassment can be difficult to recognize as it intertwines with other phenomena in everyday life, such as humour. In this study harassment was viewed from a feminist post-structural perspective as a phenomenon which is understood through different discourses and categories, and is linked to social differences. This study focuses on how young people make sense of sexual and gender-based harassment in their everyday lives and how the categories of gender, age, and ethnicity, which are connected to perpetrators and targets of sexual harassment, affect the sense making. Methods. The data consisted of theme interviews with 15 ninth graders and a 5-day observation period in a secondary school located in the southern Finland. Discourse analysis was used in analysing the data, and analytical tools from membership categorization analysis were also used. Findings. Harassment and its meanings were constantly negotiated and normalized. Harassment was understood through different discourses that gave it different meanings: on the one hand harassment was interpreted as distressing and on the other hand as ordinary phenomena. Many situations, such as name-calling in schools were often interpret not as harassment, but as common humour. One’s own experience was considered important when defining harassment, but also situations that were not necessarily seen as fun, could be normalized as humour. Harassment was also actively located away from one’s own everyday life. Categories of gender, age, and ethnicity were used to describe and explain both the perpetrators and the targets of harassment. The categories were first and foremost used to make sense of sexual harassment done by strangers. The categories were also used to highlight differences between the perpetrator and the target and some of the used categories strengthened stereotypes. The assumption of humour was constructed mainly on the friend-category. The findings show that the different meanings of harassment are constructed in local interactions which are embedded in broader social culture. The findings can be utilized in the preventive work done by schools, as the study increases our understanding of the ways in which harassment is entangled with school culture and everyday life.
Subject: sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuva häirintä
sukupuolinen häirintä
diskurssianalyysi
nuoret
kategoria-analyysi
feministinen tutkimus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_Niina Hinkkanen.pdf 1.018Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record