Taiteessa kirjottua : Sukupuolittuneisuuden murtaminen nykytaiteessa ilmenevän käsityön keinoin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161933
Title: Taiteessa kirjottua : Sukupuolittuneisuuden murtaminen nykytaiteessa ilmenevän käsityön keinoin
Author: Nikkari, Krista
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161933
http://hdl.handle.net/10138/235760
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tekstiilikäsityö on 2000-luvulle tultaessa vapautunut sitä määrittävästä käytännöllisyyden ulottuvuudesta ja saavuttanut suosiota taiteen ja luovan ilmaisun piirissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten käsityötä, erityisesti kirjontaa sisältävä nykytaide voi purkaa sukupuolittuneisuutta vahvistavia rakenteita yhteiskunnassa ja kuinka kirjonta taiteessa vaikuttaa käsityön arvostukseen. Sukupuolittuneisuudella viitataan ilmiöön, jossa jokin asia käsitetään sopivan vain toisen sukupuolen, naisen tai miehen osaamisalueen piiriin. Sukupuolten välinen tasa-arvokeskustelu on ollut pinnalla yhteiskunnassa 2010-luvulla. Historia on vaikuttanut käsityön arvostukseen. Käsityön katsottiin kuuluvaksi osaksi kotitöitä, jotka kuuluivat naiselle miehen tehdessä ansiotöitä ulkomaailmassa. Naisen työ kuului yksityisen ja miehen tekemät työt julkisen elämän piiriin, jolloin naisen tekemä työ jäi vähemmälle huomiolle. Ilmiö vaikutti sukupuoliroolien syntymiseen eri elämänalueilla. Menetelmät. Tämän tutkimuksen teoreettisen pohjan muodosti keskeinen tutkimuskirjallisuus ja tutkimuksen alussa suoritettu asiantuntijahaastattelu, jossa käsiteltiin tutkittavaa ilmiötä. Varsinainen tutkimuksen aineisto koostui kuvanveistäjä Noora Schroderuksen kirjontaa sisältävistä teoksista. Perustan teosten laadulliselle sisällönanalyysille muodosti hermeneuttinen tutkimusmenetelmä. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla pyrin tekemään tulkintoja teoksista. Tulokset. Laadullisen sisällönanalyysin tuloksena nousi 4 eri kontekstia, jotka olivat taideteos taiteilijan käsissä, teos näyttelymaailmassa, teos vuorovaikutuksessa katsojan kanssa sekä teos yhteiskunnassa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että taiteessa ilmenevän kirjonnan kautta on mahdollista purkaa sukupuolittuneisuutta tukevia rakenteita. Setelisarjan teosten sisältämät teemat, seteli ja kirjonta, kyseenalaistavat miehen ja naisen välisen valtasuhteen ja asettavat yleisesti hyväksytyt normit tarkastelun kohteeksi. Analyysin tuloksena selvisi, että yhdistämällä näennäisesti toisiinsa kuulumattomia teemoja keskenään, on mahdollista kyseenalaistaa ennakkoluuloja. Setelisarjan epätyypilliset materiaalivalinnat houkuttelevat katsojan tarkastelemaan teoksia, jotka uudistavat käsitystä kirjonnasta ja tuovat esille, että sitä voi hyödyntää monipuolisesti taiteessa sen ilmaisuvoiman vuoksi. Setelisarjan teoksissa naisellisena pidetty kirjonta on vienyt seteliltä sen symbolisen, miehisenä pidetyn rahan arvon ja jähmettänyt sen taiteen alaiseksi. Nykytaiteen kontekstissa käsityötä sisältävää taidetta uskalletaan lähestyä rohkeammin kuin pelkäksi käsityöksi määriteltävää esinettä. Taiteessa käsityön arvostus nousee ja se on ilmaisultaan voimakkaampi kuin pelkäksi käsityöksi luettavissa olevassa esineessä. Taidetta tutkittaessa ei voi päätyä tai saavuttaa lopullisia tulkintoja teoksista. Tutkimustuloksia ei voi yleistää koskemaan muita teoksia, mutta ne lisäävät tietoisuutta käsityön vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnassa.Objectives. The objective of this study was to research how handicraft in contemporary art can weaken traditional gendered structures. There’s been active discussion of gender equality in the early years of the 21st century. History has had a big impact on how handicraft is regarded and how gendered it has been. Previous studies has shown that textilecrafts in the 21st century has also artistic value, not only practical value. In this study I consider handcraft’s impact on gendered structures in the context of art. Methods. The theoretical background of this thesis is based on an interview of an specialist and on relevant research literature. The research material consisted of Noora Schroderus (a Finnish sculptor) artworks which included embroidery. The research method used for qualitative content analysis was hermeneutic research method. By using content analysis I made interpretations on the artworks. Results. When researching art, one can not reach final interpretations on art works. When looking at the artworks through qualitative content analysis, it became clear that the most rewarding way of interpreting artworks is from their contexts. Through the analysis it is possible to find four different contexts where the embroidery of the artworks occur and weakens the gendered structures. These four contexts were the artwork in the hands of the artist, the artwork in exhibitions and the interaction between the artwork and the viewer and the society. Through handicraft in the arts it is possible to weaken the deep-rooted paradigms and norms. In the context of art, handicraft is seen more widely as art and not just as an item. The untypical and interesting material choices of Embroidered banknotes-series attracts the viewer to consider the artworks that weaken the traditional perceptions of the possibilities of handicraft, or more specifically, of embroidery. Thus it is possible to question the gendered structures in the society and build dialogue between different actors. When considered as art, handcraft is more expressive and more appreciated than when considered just as an handcraft item. These study results can not be generalised to other artworks but the results increase awareness of handicrafts possibility to influence art, society and discussion of equality.
Subject: käsityö
kirjonta
nykytaide
sukupuoli
laadullinen sisällönanalyysi
tulkinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record