Luokanopettajien näkemyksiä yhteisopettajuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161941
Title: Luokanopettajien näkemyksiä yhteisopettajuudesta
Alternative title: Class teachers' views on co-teaching
Author: Tornberg, Enni-Greta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161941
http://hdl.handle.net/10138/235761
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tavoitteet. Inkluusioajattelun myötä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on alettu painottaa yhä enemmän oppilaiden tasavertaisuutta ja osallisuutta. Suomi on lukuisten muiden maiden tavoin allekirjoittanut useita kansainvälisiä sopimuksia, kuten Salamancan sopimuksen ja YK:n sopimukset vammaisten tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Näiden sopimusten mukainen koulutuksen kehittäminen on näkynyt viime vuosikymmenen aikana julkisissa asiakirjoissa. Muuttuva koulukulttuuri asettaa opettajille uudenlaisia haasteita ja vaatii ennen kaikkea opettajien välistä yhteistyötä. Yhteisopettajuus on yksi keino vastata koulukulttuurin luomiin haasteisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä asettamaan yhteisopettajuus laajempaan kontekstiin ja tutkia, millaisia merkityksiä luokanopettajat antavat yhteisopetukselle ja miten he suhtautuvat yhteisopetukseen. Tutkimuksessa keskitytään erityisopettajan ja luokanopettajan väliseen yhteisopettajuuteen. Menetelmät. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto on hankittu haastattelemalla kolmea perusopetuksen ala-asteella työskentelevää luokanopettajaa Pohjois-Suomen alueella. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Haastattelujen kesto vaihteli 25 minuutista 45 minuuttiin. Aineisto on analysoitu laadullisella sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa luokanopettajien suhtautuminen yhteisopetukseen oli positiivista. He näkivät yhteisopetuksen olevan inkluusion mukaista opetusta. Luokanopettajat korostivat koulun pedagogisen johtajuuden roolia yhteisopettajuuden toteuttamisessa. Koulun pedagoginen johto voi tukea yhteisopettajuutta rakenteellisilla järjestelyillä, koulun toimintakulttuurin muuttamisella ja tietoisuuden lisäämisellä. Yhteisopettajuus aiheutti myös ristiriitatilanteita. Opettajat näkivät, että erimielisyyksiä oli aiheuttanut roolijaot ja vuorovaikutukselliset ristiriidat. Pääosin ristiriitatilanteista selvittiin arjessa keskustelemalla. Myös oman toiminnan muuttaminen, itsensä kehittäminen ja rehtorin tuki olivat olleet avainasemassa ristiriitoja ratkaistaessa.Goals. Along inclusive thinking ever more students’ equality and participation has been higlighted in Finnish education system. Finland like numerous other countries has signed many international agreements, such as Salamanca statement and United Nations convention on the rights of persons with disabilites. The development of education according to these agreements has been exposed in many public records in last decades. Variable school culture sets new challenges to teachers and above all requires collaboration between teachers. Co-teaching is one way to react to the challenges of school culture. Goal of this study is to set co-teaching into larger context and investigate what kind of meanings class teachers give to co-teaching and how they react to co-teaching. The purpose of this study is in co-teaching between special education teacher and class teacher. Methods. This research is qualitative research. Research material has been obtained by interviewing three elementary school teachers in Oulu area. Interviews were carried out as theme interviews. The duration of interviews varied between 25 minutes to 45 minutes. The material has been analyzed with qualitative content analysis. Results and conclusions. In this study class teachers’ attitude for co-teaching was found positive. They saw co-teaching to be compatible with inclusive teaching. Teachers emphasized the role of pedagogical leadership in executing the co-teaching. School’s pedagogical administration can support co-teaching by structural arrangements, changing the working culture and by increasing awareness of co-teaching. Co-teaching also caused contradictions. The teachers saw, that disagreements were induced by division of roles as well as interactional contradictions. Conflicts were mainly clarified by discussing. The key points of solving contradictions had been changing the way of acting, self-improvement and support from principal.
Subject: inclusion
special education
co-teaching
inkluusio
erityisopetus
yhteisopettajuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record