Alle kolmevuotiaiden lasten merkkivaatteiden kierrätys verkkoympäristössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161935
Title: Alle kolmevuotiaiden lasten merkkivaatteiden kierrätys verkkoympäristössä
Alternative title: Recycling of under three-year-old children's brand clothes in the Internet
Author: Parkkinen, Elli-Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161935
http://hdl.handle.net/10138/235765
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Vaatteilla on merkittävä rooli ihmisen identiteetin kehityksessä, ja lastenvaatteet rakentavat niin lapsen kuin vanhemman identiteettiä. Vaatteet ovat keino kommunikoida sanattomasti toisten kanssa. Merkkivaatteiden sanoma saattaa erota markettivaatteiden sanomasta. Vaatteiden laatu yhdistetään hintaan ja merkkivaatteet ovat yleensä kalliimpia kuin markettivaatteet. Kierrättämi-nen tuo toisenlaisen näkökulman vaatteen eettisyyteen ja ekologisuuteen. Internet mahdollistaa vaatteiden kierrättämisen ajasta ja paikasta riippumatta. Lastenvaatteet ihastuttavat ja vihastuttavat. Merkkivaatteita kohtaan on monenlaisia asenteita ja mielipiteitä. Lastenvaatteista ja vanhempien sijaiskuluttamisesta on useita tutkimuksia, jotka ovat olleet pääasiassa laadullisia haastattelututkimuksia. Tässä tutkimuksessa selvitän millaiset ihmiset kierrättävät alle kolmevuotiaiden lasten merkkivaatteita internetin kauppapaikoilla eli kirpputori-maisissa ympäristöissä. Selvitän, millaisia ajatuksia pienten lasten merkkivaatteiden kierrättämisen takana on ja kuinka kierrättäminen toimii verkkoympäristössä. Toteutin tutkimuksen määrällisen tutkimusmenetelmän avulla, koska halusin nähdä miten suu-rempi vastaajamäärä vaikuttaa tuloksiin. Keräsin tutkimuksen aineiston 2017–2018 vuodenvaih-teessa, internetissä julkaistulla kyselylomakkeella. Lomakkeella sain 566 vastauksen aineiston, jois-ta tutkimukseen hyväksyin 557 vastausta. Käsittelin tuloksia SPSS 25 – tilastonkäsittelyohjelman avulla. Kyselylomakkeessa oli lisäksi avoimia kysymyksiä, joista sain laadullista aineistoa tukemaan ja selventämään määrällisestä aineistosta saatuja tuloksia. Tuloksista on nähtävissä vanhempien, pääasiassa äitien, olevan hyvin tietoisia ja kiinnostuneita las-ten merkkivaatteista. Merkkivaatteiden käyttöä ja kierrättämistä pidetään eettisenä ja ekologise-na valintana. Käytettyjen lasten merkkivaatteiden ostaminen perustuu tarpeeseen. Toisten van-hempien kuluttamista lasten merkkivaatteisiin pidetään pinnallisena.Clothes play an important role in development of person’s identity. Children’s clothes build identi-ties of both children and their parents’. Clothes are one way of communication. Brand clothes might have different message than clothes that you can buy in any store. Some might think that the price and quality go together. Recycling brings another view to cloth’s qualities; how ethical and ecological clothes are. Internet allows people to recycle and interact in any time and place. Children’s clothing, especially branded, might invoke some discussion and opinions amongst par-ents. Children’s brand clothes are fascinating and at the same time those might make you irritat-ed. There are lots of researches about children’s clothing, branding of children’s clothing and par-ents’ consumption to children; conspicuous consumption. Most of the previous studies have been conducted as qualitative interview studies. This study investigates who are recycling children’s brand clothes, what kind of opinions parents have about children’s brand clothes and why they are recycling children’s brand clothes in the internet. This study is a quantitative internet survey. Study method was selected in order to find out how bigger amount of responses reflect the results of previous qualitative studies. Study was made in the tide of 2017 and 2018. Quantitative data was total of 566 answers from which 557 were includ-ed and analyzed with statistical software SPSS 25. In addition to quantitative questions survey had some open questions which gave deeper insight to the results. Results of this study give an insight of how parents, especially mothers are very interested and highly informed about children’s brand clothes. Usage and recycling of children’s brand clothes is seen as an ethical and ecological choice. Parents say that they recycle children’s brand clothes based on their children’s needs. When parents think about usage of brand clothes on other par-ents’ children they think it might be only because they want to be seen.
Subject: merkkivaatteet
lastenvaatteet
kierrätys
kierrättäminen
verkkoympäristö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record