Oppilaan matemaattinen minäkäsitys, matematiikan osaaminen ja koettu vanhempien matematiikan arvostus matematiikka-ahdistuksen ennustajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161944
Title: Oppilaan matemaattinen minäkäsitys, matematiikan osaaminen ja koettu vanhempien matematiikan arvostus matematiikka-ahdistuksen ennustajina
Alternative title: Student's mathematical self-concept, mathematical achievement and perceived parental valuation of mathematics as the predictors of math anxiety
Author: Partanen, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161944
http://hdl.handle.net/10138/235766
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet: Matemaattiset taidot ovat kiistatta tärkeitä teknistyneessä yhteiskunnassa, mutta matemaattisten tehtävien kohtaaminen arjessa tai koulutuksessa aiheuttaa monille ahdistuneisuutta. Matematiikka-ahdistus saattaa johtaa matemaattisten tilanteiden ja koulutusvalintojen välttämiseen, millä on sekä henkilökohtaisia että yhteiskunnallisia seurauksia. Vanhempien asenteet ja suhtautuminen ennustavat suunnitellun toiminnan teorian ja odotusarvoteorian mukaan lasten minäkäsitystä, asenteita ja koulumenestystä. Näitä yhteyksiä on tutkittu kasvatuspsykologisissa tutkimuksissa vuosikymmenten ajan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten matemaattinen osaaminen, matemaattinen minäkäsitys ja koettu vanhempien matematiikan arvostus ennustavat matematiikka-ahdistusta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota matemaattisen minäkäsityksen ja matematiikka-ahdistuksen väliseen yhteyteen sekä siihen, mikä on vanhempien matematiikan arvostuksen osuus tässä yhteydessä. Pyrkimyksenä oli lisätä ymmärrystä vanhempien mahdollisuuksia vaikuttaa osaltaan lasten matematiikan osaamisen kehittymiseen ja ahdistuneisuuden helpottamiseen. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella OECD:n PISA 2012-tutkimusta varten suomalaisilta 15-vuotiailta peruskoululaisilta. Tutkimuksen aineisto koostui 8829 oppilaan vastauksista. Matemaattista osaamista mitattiin soveltavia taitoja vaativilla tehtävillä, vanhempien arvostus, matemaattinen minäkäsitys ja matematiikka-ahdistus selvitettiin oppilaiden itsearviolla erilaisten väittämäkysymysten avulla. Muuttujien rakennetta tarkasteltiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla ja niiden välisten yhteyksien ja interaktion selvittämiseksi käytettiin korrelaatiotarkastelua ja hierarkkista lineaarista regressioanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset: Oppilaiden negatiivinen matemaattinen minäkäsitys ennusti voimakkaasti matematiikka-ahdistusta. Ne oppilaat, joilla oli negatiivinen matemaattinen minäkäsitys, kokivat voimakkaampaa matematiikka-ahdistusta vanhempien matematiikan arvostuksen myötä verrattuna niihin oppilaisiin, joilla oli positiivisempi käsitys omasta matemaattisesta kyvykkyydestään. Silti myös positiivisen matemaattisen minäkäsityksen omaavilla oppilailla vanhempien matematiikan arvostus ennusti oppilaiden matematiikka-ahdistusta. Matematiikassa heikosti menestyminen ennusti voimakkaasti matematiikka-ahdistusta, mutta matemaattinen minäkäsitys osoittautui osaamista tärkeämmäksi tekijäksi matematiikka-ahdistuksen ennustajana. Tulokset olivat yhdenmukaisia aiheesta tehtyjen aikaisempien tutkimusten kanssa. Matematiikka-ahdistuksen syntymisessä oppilaiden vanhemmilla on selkeästi ainakin pieni rooli, mutta heillä voi olla myös välillistä vaikutusta esimerkiksi lapsen matemaattisen minäkäsityksen kehittymisen kautta.Objectives: Mathematical skills are important in the age of rapid technological development. Yet some individuals experience anxiety while facing mathematical tasks in school or in their everyday lives. Math anxiety may lead to avoiding mathematical situations and educational choices related to mathematics, which has both personal and societal consequences. According to theory of planned behavior and expectancy-value theory parental attitudes predict students’ self-concept, attitudes and achievement. These relations have been studied thoroughly for decades in the field of education psychology. The aim of this study was to examine how mathematical literacy, mathematical self-concept and parents’ perceived valuation of math predict the variation in math anxiety. The main objectives were to explore the relation between mathematical self-concept and math anxiety and how parental attitudes towards mathematics affect this relation. The intention was to shed light on how parents might contribute to their child’s mathematical skills and how they could relieve the child’s math anxiety. Method: The data were collected by OECD for the PISA 2012 study from 15-year-old Finnish students. The data of the present study consisted of 8829 students. Mathematical skills were measured by the achievement in math tasks. Perceived parental attitudes, mathematical self-concept and math anxiety were assessed by self-report questionnaire including several items concerning each variable. Explorative factor analysis was used to explore the factor structure of the variables, while correlational analyses and hierarchical linear regression analyses were utilized to investigate the relations and interaction between them. Results and conclusions: Students with negative mathematical self-concept were more likely to be more math anxious. The negative mathematical self-concept predicted a stronger math anxiety when the parents considered mathematics as a valuable and important subject. Students with positive mathematical self- concept experienced anxiety as well if the parents considered math to be valuable and important, but not as strongly as their more negative peers. Low math achievement predicted higher math anxiety, but in the end mathematical self-concept turned out to be a stronger predictor for math-anxiety. The results were consistent with previous literature. In reducing students’ math anxiety the parents have at least a small role, but their indirect impact may be stronger for instance through affecting the development of students mathematical self-concept.
Subject: matematiikka-ahdistus
matemaattinen minäkäsitys
matemaattinen osaaminen
koettu vanhempien arvostus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Partanen Mari pg 2018.pdf 994.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record