Suomen Mensa ry:n jäsenten oppimiseen liittyvät epistemologiset uskomukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161928
Title: Suomen Mensa ry:n jäsenten oppimiseen liittyvät epistemologiset uskomukset
Alternative title: Mensa Finland ry members epistemological beliefs about learning
Author: Suonpää, Maarit
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161928
http://hdl.handle.net/10138/235767
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia oppimiseen liittyviä epistemologisia uskomuksia poikkeuksellisen älykkäillä ihmisillä, eli Suomen Mensa ry:n jäsenillä on. Tarkoituksena oli siis tarkastella, onko erittäin korkean älykkyysosamäärän omaavilla vastaajilla nähtävissä oppimista tukevia, kasvunajattelumallin mukaisia, ”hienostuneita” uskomuksia oppimisen ja tiedon luonteesta. Aikaisempien tutkimustulosten valossa kasvunajattelumallin mukaiset epistemologiset uskomukset oppimisesta ovat yhteydessä koulumenestykseen sekä korkeamman tason mukaiseen ajatteluun. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös, vaikuttivatko vastaajan ikä, koulutustaso, sukupuoli, Mensan jäsenyyden kesto tai kandidaatin tutkielmassani esille nousseet saman kohderyhmän älykkyyteen liittyvät uskomukset näihin oppimiseen liittyvien epistemologisten uskomusten tasoon. Tutkimushypoteesini oli, että Mensan jäsenillä olisi nähtävissä kasvunajattelumallin mukaisia epistemologisia uskomuksia oppimisesta, eikä valituilla taustamuuttujilla olisi näihin vaikutusta. Tutkimukseni kohderyhmä, älyllisesti erittäin lahjakkaat ihmiset, muodostui Suomen Mensa ry:n virallisista jäsenistä. Tutkimukseni toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka julkaistiin Suomen Mensa ry:n virallisella Facebook-sivulla sekä yhdistyksen aktiivisella keskustelusivustolla. Helmikuussa 2016 kyselyyn vastasi 148 Mensan jäsentä, joista 58 oli naisia ja 88 miehiä. Aineistoa analysoitiin kvantitatiivisilla menetelmillä SPSS-ohjelmistossa. Tulokset osoittivat, että Mensan jäsenillä oli hypoteesini mukaiset, kasvunajattelumallia edustavat epistemologiset uskomukset liittyen oppimiseen. Etenkin oppimisen eteen nähtävään vaivaan ja käytettävään aikaan uskottiin vahvasti, mikä on aiemmissa tutkimuksissa ollut yhteydessä koulumenestykseen ja korkeamman tason mukaiseen ajatteluun ja päättelyyn. Vastoin hypoteesiani naiset uskoivat miehiä vahvemmin tiedon kompleksisuuteen ja auktoriteetista riippumattomuuteen. Nuorin vastaajaryhmä osoitti myös naiivimpia uskomuksia tiedon yksiselitteisyydestä, kuin vanhemmat vastaajat. Kasvunajattelumallin mukaiset epistemologiset uskomukset oppimisesta ovat koulumenestyksen lisäksi yhteydessä poikkeukselliseen älykkyyteen, eikä niiden roolia ja kehityksen tukemisen tärkeyttä koulupolun aikana voida vähätellä.The main goal of this study was to investigate what kinds of epistemological beliefs about learning Mensa’s members have. I wanted to find out, if people with exceptionally high intelligence quotient represent so called sophisticated epistemological beliefs when it comes to learning and knowledge. Previous studies have shown, that these sophisticated beliefs about learning correlate with school achievements and higher level thinking. I’m also investigating does person’s sex, educational backround, age or the time they’ve been Mensa’s members affect these epistemological beliefs about learning. Based on the previous studies, I argue that Mensa’s members have sophisticated epistemological beliefs about learning and knowledge. This study’s target group, the highly intelligence persons, were all official members of Finland’s Mensa and so their intelligence quotient must be over 130. The data for this study was collected by digital questionnare, on Finland’s Mensa’s official Facebook-page and on their own web site. In February 2016 alltogether 148 people answered to this questionnare, 88 of them were male, 58 of them were female. The results of this study indicate that Mensa’s members represent usually growth model and have sophisticated beliefs about learning. They believed especially in taking effort in learning, which has correlated in previous studies with school achievements. Contrary to my hypothesis, women believed more strongly that knowledge is complex and women were more critical of knowledge’s reliance of authority. The youngest ones of my target group had more naive beliefs about the simplicity of knowledge, than older answerers had. Sophisticated beliefs about learning have an important role in school achievements but also in exceptional intelligence, and therefore it’s important that teachers and educators recognize and endorse their students epistemological beliefs.
Subject: älykkyys
älykkyysosamäärä
epistemologiset uskomukset
oppiminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record