Etnografinen tutkimus maahanmuuttajataustaisten tyttöjen koulutuskokemuksista lukiossa ja lukioon valmentavassa koulutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161942
Title: Etnografinen tutkimus maahanmuuttajataustaisten tyttöjen koulutuskokemuksista lukiossa ja lukioon valmentavassa koulutuksessa
Alternative title: Ethnographic research on educational experiences of girls with immigrant background in general upper secondary education and in preparatory program for general upper secondary education
Author: Laaksonen, Linda Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161942
http://hdl.handle.net/10138/235769
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tämä pro gradu -tutkimus kohdistuu tarkastelemaan maahanmuuttajataustaisten tyttöjen koulutusko-kemuksia lukiossa ja lukioon valmentavassa koulutuksessa keskittyen vieraskielisyyteen, tukee sekä ohjaukseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet maahanmuuttajataustaisten nuorten hakeutuvan toiselle asteelle keskimääräistä heikommilla arvosanoilla ja keskeyttävän koulutuksen tai jäävän il-man toisen asteen opiskelupaikkaa kantaväestöä useammin (mm. Kilpi-Jakonen 2011, Valtiontalou-den tarkastusvirasto 2015). Lisäksi akateemisista koulutustoiveista huolimatta maahanmuuttajataus-taisia nuoria on ohjattu ammatilliselle puolelle lukion sijaan. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ohjaamista lähihoitajakoulutukseen lukiotoiveen sijaan (mm. Kurki 2008a & 2008b, Souto 2016, Kurki & Brunila 2014). Taustoitan tutkimustani suomalai-sen koulutusjärjestelmän ja 2010-luvun koulutuspolitiikan kuvauksella. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa toisen asteen tuen käytänteistä ja maahanmuuttajataustaisten tyttöjen opiskelusta akateemisesti orientoituneissa toisen asteen koulutuksissa. Tutkimus on koulutuspoliittisesti kontekstualisoitua etnografista tutkimusta (Troman, Jeffrey & Beach 2006). Analyyttinen mielenkiinto kohdistui koulutusta määritteleviin rakenteellisiin tekijöihin sekä koulun arjessa muotoutuviin käytäntöihin ja kentän toimijoiden yksilöllisiin näkökulmiin ja ker-tomuksiin. Tutkimuksen aineisto on tuotettu pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa lukiossa sekä lukioon valmentavassa koulutuksessa kevätlukukaudella 2017. Aineisto koostuu kenttämuistiinpanojen lisäksi haastatteluista (n=23) sekä koulutuspoliittisista asiakirjoista. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston TYKE-tutkimushanketta. Koulutusjärjestelmän rakenne, tarjolla oleva tuki sekä ohjaus olivat tärkeitä tekijöitä, jotka muovasi-vat sitä, mikä opiskelijalle näyttäytyi hänen koulutuspolullaan mahdolliselta. Nuorten tuen tarve, oh-jauskokemukset ja suomen kielen osaaminen vaihtelivat. Tämän päivän koulutuspolitiikka korostaa yksilön oman valinnan mahdollisuutta, joka kuului myös nuorten puheessa. Todellisuudessa nuorten siirtymät rakentuivat suhteessa saatuun ohjaukseen, suomen kielen taitoon ja koulutusjärjestelmän rakenteiden asettamiin realiteetteihin.This master’s thesis focuses on the experiences of girls with immigrant background in general upper secondary school and preparatory programme for general upper secondary school focusing on foreign languages, support practices and study counselling. Previous research suggest that students with im-migrant background apply for upper secondary schools with lower grades and have a higher probability of dropping out of education than the majority (eg. Kilpi-Jakonen 2011, Valtiontalouden tarkastusvi-rasto 2015). Also in spite of academic orientation young people with immigrant backgrounds have been guided to vocational schools instead of general schools - especially girls with immigrant back-grounds (e.g. Kurki 2008a & 2008b, Souto 2016, Kurki & Brunila 2014). Finnish education system and the current educational policy discourses creates the frame of reference for this study. This study aims at producing fresh data and findings from the field about support practices and education of girls with immigrant backgrounds in the upper secondary school. This study is educational ethnography contextualized to the current educational policies (Troman, Jeffrey & Beach 2006). The analytical interest is in the structural factors defining general upper secondary schools as well as in the everyday life and how people make sense of it. The data for this study has been produced in one general upper secondary school and in one group of preparatory programme for general upper secondary education in the spring term of 2017. Data consists of field notes, interviews (n=23) and educational policy documents. The study is part of EMED-research project. The structure of Finnish school system, support practices and study counselling were important factors that affected student’s educational choice making. Experiences of given counselling, need of support and language proficiency varied. The current educational policy discourse highlights freedom of choice and possibilities. This was also emphasized in the girl’s narratives. In reality educational educational transitions constructs in relation to given counselling, Finnish language proficiency and in relation to structures of the school system and what seems realistic.
Subject: maahanmuuttajat
nuoret
tytöt
lukio
erityisopetus
valmentava koulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LML-GRADU.pdf 5.090Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record