Maahanmuuttajaoppilaat yläkoulussa : erityisluokanopettajien kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161943
Title: Maahanmuuttajaoppilaat yläkoulussa : erityisluokanopettajien kokemuksia
Author: Uzun, Leyla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161943
http://hdl.handle.net/10138/235771
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityisluokanopettajien kokemuksia maahanmuuttajataustaisista oppilaista. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on kasvanut viime vuosina paljon ja koska koulu on merkittävässä asemassa integroimassa maahanmuuttajataustaisia oppilaita kouluun ja yhteiskuntaan, tarvitaan heistä lisää tutkimustietoa esimerkiksi koulujärjestelmän tarpeisiin. Tilastot osoittavat, että vieraskieliset oppilaat saavat useammin erityistä tukea kuin kotimaisia kieliä puhuvat. Tämä on huomionarvoista sillä erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajaoppilaat edustavat kaksoisvähemmistöä, jolloin heidän syrjäytymisensä riski on suurempi kuin kantasuomalaisten. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, millaiset taustatekijät johtavat siihen, että maahanmuuttajataustainen oppilas opiskelee erityisluokalla tai joustavassa perusopetuksessa, millaista tuki on ja millaiseksi opettajat kokevat tuen vaikuttavuuden. Tavoitteena on arvioida myös sitä millaiseksi opettajat kokevat omat kulttuurisensitiiviset arviointi ja käyttäytymismallinsa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla viittä pääkaupunkiseudulla työskentelevää erityisluokanopettajaa ja analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittivat, etteivät erityis- tai joustavan perusopetuksen luokalla opiskelun taustalla vaikuttaneet vain kielelliset syyt, vaan mukana oli aina myös muita, kuten oppimiseen liittyviä pulmia. Tutkimus vahvisti myös ajatusta siitä, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat tarvitsevat positiivista erityiskohtelua, joka tarkoittaa esimerkiksi eriyttämistä ja tuen yksilöllistä kohdentamista. Pienryhmässä opiskelu koettiin hyväksi resurssiksi ja se mahdollisti yksilöllisen tuen tarjoamisen. Myös oppilaan omalla motivaatiolla oli merkitystä tuen onnistumisen kannalta. Opiskelu erityis- tai joustavan perusopetuksen luokalla saattaa kuitenkin rajata oppilaan mahdollisuuksia toisen asteen jatko-opinnoissa, sillä erityis- tai JOPO-luokalla opiskelevat oppilaat jatkavat peruskoulun jälkeen useimmiten ammattikouluun. Opettajien oma kokemus monikulttuurisesta osaamisestaan vaihteli ja ne opettajat, jotka kokivat osaamisensa hyväksi, näkivät osaamisen kumpuavan pikemminkin omasta henkikohtaisesta elämästä ja kokemuksista kuin koulutuksesta.The focus of this research is to study the experiences that special class teachers have with students with immigrant backgrounds. The number of students with immigrant backgrounds has increased tremendously over the past few years. The statistics indicate that students that speak foreign languages end up getting special support more often than the students that are native speakers. This is especially significant, as the students with immigrant backgrounds that need special support represent a double minority, in which case their risk of exclusion is higher than in the case of the native Finns. The aim of this study is to find out what factors lie behind a student with immigrant background resulting in studying in the special class or in the flexible basic education, what is the support like and how the teachers feel in regards to its effectiveness. The goal is to also to evaluate how the teachers experience their own culture-sensitive evaluation- and behavioral patterns. The material for the research was collected by theme interviewing five special class teachers that work in the metropolitan area and the content was analyzed using content analysis. The results indicate that the reasons for studying in the special- or basic flexible education class didn’t lie only in language but that there were always other problems involved, such as problems regarding learning. The research also strengthened the idea that the students with immigrant backgrounds need special positive treatment, which for instance means differentiation and individual targeting of support. Studying in small groups was experienced as a good resource and it enabled the option of individual support. Also, the motivation of an individual student played a significant role in terms of the success of the support. Studying in special- or in the flexible basic education class might limit the student’s possibilities in second-degree postgraduate studies, as the students that study in special or JOPO-class usually continue attending a vocational school after primary school. The teacher’s experiences in their own multicultural skills varied and those teachers that felt that their skills and knowledge we good, saw that their skills came from their own personal lives rather than from their training.
Subject: maahanmuuttajaoppilas
erityisluokka
erityisluokanopettaja
monikulttuurisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record