Erityistä arkea alakoulussa : Oppilasryhmän vuorovaikutustaitojen kehittäminen ratkaisukeskeisin menetelmin

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805282087
Title: Erityistä arkea alakoulussa : Oppilasryhmän vuorovaikutustaitojen kehittäminen ratkaisukeskeisin menetelmin
Author: Almeida Simoes, Sari-Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805282087
http://hdl.handle.net/10138/235773
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka oppilasryhmän vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää ja luoda positiivinen ilmapiiri luokkaan ratkaisukeskeisen ajattelun ja ratkaisukeskeisten menetelmien avulla. Tavoitteena on havainnoida ja selkeyttää ratkaisukeskeisyyden vaikutuksia analysoimalla teorian ja käytännön välistä yhteyttä. Tätä kautta tavoitteenani on myös oman ratkaisukeskeisen asenteeni syveneminen ja pedagogisen ajatteluni tarkentuminen. Menetelmät. Kyseessä on autoetnografinen tutkimus, jossa tutkin reflektoimalla, analysoimalla ja tulkitsemalla ratkaisukeskeisyyden vaikutusta oppilasryhmän vuorovaikutustaitoihin omien muistojeni kautta retrospektiivisesti. Tutkimusaineisto koostuu muistikuvistani, joiden tukena on muistiinpanoja, piirroskuvia ja valokuvia. Kuvaan, analysoin ja tulkitsen muistojeni kautta ratkaisukeskeisten menetelmien vaikutusta kohdejoukkoon. Tutkimuksen kohdejoukkona on erityisluokka, jota opetin kahden vuoden ajan ja jolla opiskeli ensimmäisenä vuotena kuusi ja toisena kahdeksan 1.-3.- luokkalaista poikaa. Analyysia ja tulkintaa kuljetan jatkuvasti osana tutkimustani. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten ratkaisukeskeisyyden avulla voi edistää myönteistä vuorovaikutusta oppilasryhmässä? 2. Miten ratkaisukeskeinen ajattelu ja menetelmät hyödyttivät tutkimuksen oppilasryhmää? Tulokset ja johtopäätökset. Oppilasryhmän vuorovaikutustaidot kehittyivät kokemukseni mukaan merkittävästi ratkaisukeskeisen ajattelun ja menetelmien kautta. Luokan ilmapiiri ja vuorovaikutus muodostuivat näkemykseni mukaan myönteisiksi ratkaisukeskeisyyden ja yhteistoiminnan kautta. Koen, että pedagoginen ajatteluni kehittyi ja teoriataustan ja käytännön välinen yhteys selkiytyi.The Objective. The objective of this study is to find out, how to improve students´ interpersonal skills and create positive interaction in the class using solution-focused thinking and methods. The objective of this study is also to observe and clarify above mentioned development process through analyzing the connection between theory and practice. It is also my intention to improve and deepen my solution-focused and pedagogical thinking. Methods. This is an autoethnographical study, in which I study the effectiveness of the solution-focused methods on the interpersonal skills of a student group through my own memories retrospectively by reflecting, analyzing and interpreting. The research data consists of my memories supported by written notes, photographs and drawings. In this study I describe, analyze and interpret the effectiveness of solution-focused thinking and methods on the target group, which consists of a special class that I taught for two years. In the first year there were six and in the second year eight students in the class. The analysis and the interpretation are not separated to their own sections but make a continuous part of the study. The research questions are: 1. How to develop positive interaction among students using solution-focused methods? 2. In what way did solution-focused thinking and methods benefit the student group of this study? Results and Conclusions. According to my experience, the interpersonal skills of this student group developed significantly using solution-focused thinking and methods. The atmosphere and the interaction in the class became positive through solution-focusing and co-operation. I also feel that my solution-focused and pedagogical thinking improved and expanded and the connection between theory and practice became clearer.
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_2014_julkaistava_PDF.pdf 690.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record