Collaboration between startups and incumbent companies in the field of consumer cleantech : a perspective of transition studies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161903
Title: Collaboration between startups and incumbent companies in the field of consumer cleantech : a perspective of transition studies
Author: Linko, Tyyra
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161903
http://hdl.handle.net/10138/235817
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ympäristöekonomia
Environmental Economics
Miljöekonomi
Abstract: Yritysten rooli on merkittävä murroksessa kohti kestävämpiä kulutuksen ja tuotannon tapoja. Yhä useammat startup-yritykset kehittävät radikaalisti uudenlaisia tuotteita, palveluja sekä liiketoimintamalleja esimerkiksi energiatehokkuuteen, ruokahävikkiin tai luonnonvarojen käytön vähentämiseen. Startupit voidaan nähdä niche-tason toimijoina, jotka ovat innovatiivisia ja ketteriä, mutta joilla ei ole resursseja murtaa vallitsevia rakenteita ja toimintamalleja. Suuret, vakiintuneet yritykset perinteisillä aloilla, kuten rakentaminen, kiinteistöhuolto sekä päivittäistavarakauppa, taas ovat usein polkuriippuvaisia ja toimivat hallitsevien rakenteiden ehdoilla. Näiden yritysten voi olla vaikea ottaa käyttöön uudenlaisia, kestäviä innovaatioita. Startup-yritysten innovaatiokyvyn sekä suurten yritysten resurssit yhdistämällä voidaan kuitenkin saada aikaan suurempi muutos. Tämä tutkielma tarkastelee startup-yritysten ja suurten yritysten yhteistyötä innovaatiopolkujen strategisen edistämisen (strategic niche management, SNM) viitekehyksen kautta. Viitekehyksen mukaan niche-innovaatioita voidaan vahvistaa kolmen prosessin kautta: odotusten artikuloinnin, verkostojen luomisen sekä useamman tason oppimisen. Tutkimuksen menetelmänä on monitapaustutkimus, joka pohjautuu haastatteluihin ja havainnointiin kolmen yhteistyötä tekevän startupin ja kolmen suuren yrityksen välisistä fasilitoiduista yhteistyöprosesseista. Tutkimuksen suuret yrityksen ovat vähittäiskaupan ja ravintoloiden, asuinaluekehityksen sekä kiinteistöhuollon aloilta. Tutkitut startup-yritykset kehittävät uudenlaisia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen, energiansäästöön ja rakennusten käyttöasteen tehostamiseen. Kuvailevan tapaustutkimuksen tulokset kuvaavat yhteistyöprosessien haasteita ja mahdollisuuksia innovaatiopolkujen strategisen edistämisen osa-alueiden kautta. Teoreettisesti tutkimus esittelee tavan soveltaa transitioteoriaa yksittäisten yritysten ja kestäviin innovaatioihin liittyvien yhteistyöprosessien tasolla. Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta tutkielma tarjoaa konkreettisia oppeja yhteistyöprosesseista kiinnostuneille yrityksille. Tapaustutkimus menetelmänä ei tarjoa mahdollisuuksia tulosten yleistämiseen, joten laajempaa tutkimusta yritysten roolista kestävyysmuutoksessa tarvitaanCompanies play a crucial role in transitions to more sustainable ways of production and consumption. There is a growing amount of startups globally that create radically new products, services, and business models related to issues such as energy efficiency, food waste or use of natural resources. Startups can be conceptualized as niche actors who are innovative and agile but do not have the resources for regime disruption. Incumbents on traditional fields such as construction, real estate or retail, on the other hand, tend to be path dependent, work under the rules of current regimes, and face difficulties in adopting sustainability-related innovations. However, when combining the innovation capacity of niche startups and the resources of large companies, both can achieve a larger impact. This thesis observes collaboration between startups and large companies through the framework of strategic niche management (SNM). According to SNM niche innovations can be empowered by three processes: articulation of expectations, network-building and learning on various dimensions. A multiple-case study is conducted based on interviews and observation with three large companies and three startups engaging in experimental collaboration processes facilitated by an intermediary organization. The large companies are in the field of retail and hospitality, housing development and facility management. The startups develop radically new services that reduce food waste, save energy or optimize the use of buildings. The findings of the descriptive case study depict challenges and opportunities of collaboration processes in all SNM dimensions. Theoretically, the study suggests one way of applying transition theory to the level of specific companies and their collaboration related to sustainability-related innovations. From a managerial perspective, the study offers practical insight to anyone engaging in startup–incumbent collaboration. As broad generalizations cannot be derived from a case study, more research on the role of companies in sustainability transitions is suggested.
Subject: strategic niche management
strategic collaboration
startups
consumer cleantech


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
masters_thesis_tyyra_linko.pdf 1.272Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record