Olutpakkauksen vaikutus oluen koettuun laatuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161910
Title: Olutpakkauksen vaikutus oluen koettuun laatuun
Author: Sabbah, Mikael
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161910
http://hdl.handle.net/10138/235820
Thesis level: master's thesis
Discipline: Markkinointi
Marketing
Marknadsföring
Abstract: Pakkauksella on keskeinen rooli tuotteen sisällön informoijana ja mielenkiinnon herättäjänä. Se toimii myös vihjeenä tuotteen ominaisuuksista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako olutpakkausformaatti kuluttajan asettamiin odotuksiin tuottesta, ja millaisia vaikutuksia odotuksilla on kuluttajan kokemaan laatuun, makuun ja miellyttävyyteen. Pakkausformaattien vaikutuksia tutkittiin kuluttajatutkimuksen avulla vertailemalla eroja olutpullon ja -tölkin kuluttajavasteissa. Tutkimuksen teoriaosuus käsittee moniaistisen havaitsemisen kognitiivisia prosesseja ja sitä, miten aistimme ovat interaktiossa keskenään. Teoreettiset mallit odotusten ja kokemusten vuorovaikutuksista esittävät, miten vihjeet tuotteen ominaisuuksista voivat vaikuttaa koettuun laatuun. Esitetyssä kirjallisuudessa tarkastellaan erityisesti sisäisten ja ulkoisten vihjeiden merkitystä arviodessamme tuotetta. Ulkoiset vihjeet välillisenä osana tuotetta tai kulutuskokemusta asettavat odotuksia tuotteen fyysisistä ominaisuuksista. Lopuksi käsitellään pakkausten ominaisuudet ulkoisina vihjeinä, jotta pakkausformaattien vaikutusten lähteet ja keskinäiset erot tunnistetaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin julkisella paikalla järjestetyllä kuluttajatutkimuksella, jossa 105 koehenkilöä arvioi oluen laatua ja miellyttävyyttä. Koehenkilöt jaettiin kahteen eri ryhmään, jossa ensimmäinen ryhmä arvioi tölkitettyä olutta, ja toinen ryhmä pullotettua olutta. Olutpullojen ja -tölkkien välisiä eroja tutkittiin kahden riippumattoman otoksen ei-parametrisilla testeillä. Vastemuuttujiien välisiä korrelaatioita tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiolla. Tutkimustulokset osoittivat, että pakkausformaatilla oli vaikutusta odotettuun ja koettuun miellyttävyyteen. Pulloon pakattuna olut arvioitiin miellyttävämmäksi maun, visuaalisen ja kokonaismiellyttävyyden osalta. Myös yksittäisissä makuominaisuuksissa, kuten kitkeryydessä, havaittiin eroja ryhmien välillä. Esitetty kirjallisuus ja kuluttajatutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että pakkaus voi vaikuttaaa kuluttajan aistihavaintoihin tuotteen sisäisistä ominaisuuksista kuten mausta. Ylivertaista tuotetta kehittäessä tuotemerkin omistajan tulisi täten ottaa pakkausformaatin mahdollinen vaikutus huomioon.Packaging has a pivotal role in stimulating interest in a product, as well as informing customers by providing insight to the product’s attributes and quality. The aim of this study was to investigate whether beer packaging affects customers’ expectations, and to determine what kind of impact these expectations have on the perceived quality, taste and hedonic liking. For this study we conducted a consumer test to measure the effects various packaging designs, cans, and bottles had on consumer satisfaction. Research reviewed for this study focuses on multisensory perception processes and how our sensory modalities are integrated for creating multimodal perception. Theoretical models of the interaction between expectation and perception show how clues of a product’s characteristics can affect perceived quality. The impact of external and internal cues on perceived quality is especially evident in the studies reviewed herein. External cues set expectations for a given product’s physical characteristics during consumption, such as taste. Lastly, we examine the difference in attributes and characteristics of packaging as an external cue. We collected research material for this study with a consumer test carried out in a public space. 105 subjects reviewed the quality and hedonic liking of a beer. Subjects were divided into two groups, with the first group reviewing canned beer and the second group reviewing bottled beer. Responses between the groups were investigated using tests for independent and unpaired samples, and correlations were calculated using Spearman’s rank correlation coefficient. The results suggest that packaging has an influence on both the expected and perceived hedonic liking. When packaged in a bottle, subjects perceived beer to be more pleasant in taste, visual and overall liking. Additionally, differences in individually perceived sensory qualities such as bitterness were more readily detected. The available evidence and results from our study substantiate claims that packaging affects consumer’s perception of product’s intrinsic characteristics such as taste. Inasmuch, brand owners should take into account the possible effect of the packaging when developing and bringing products to market.
Subject: markkinointi
pakkaus
ulkoinen vihje
moniaistisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record