Osakeyhtiöittämisen vaikutukset broilerin-tuottajille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161907
Title: Osakeyhtiöittämisen vaikutukset broilerin-tuottajille
Author: Nagy, Tomi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161907
http://hdl.handle.net/10138/235821
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Suomessa osakeyhtiömuotoisten maatilojen määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuonna 2018 yhtiömuodon muutoksen yhteydessä poistuva varainsiirtovero tulee vaikuttamaan merkittä-västi osakeyhtiömuotoisten maatilojen määrään tulevaisuudessa. 20% yhteisöveroa pidettiin myös merkittävänä tekijänä yhtiömuotoa harkittaessa. Tutkielmassa tarkastellaan toimintansa yhtiöittäneiden broilerintuottajien kokemuksia yhtiöittämi-sestä. Tutkittavia lähestytään organisaatioteorian näkökulmasta ja apuna käytetään myös balanced score card teoriaa. Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimusta varten haasta-teltiin viittä osayhtiömuotoista broilerintuottajaa. Haastatteluiden avulla selvitettiin yhtiömuodon muutoksen vaikutuksia tilan toimintoihin. Haastateltavat yrittäjät olivat ensimmäisen ja toisen polven maatilayrittäjiä ja tutkimustilojen pää-tuotantosuuntana olivat broilerin tuotanto. Kaikki yrittäjät olivat toimineet vähintään kaksi vuotta osakeyhtiömuotoisina. Kaikki haastatellut yrittäjät pitivät osakeyhtiömuotoa oikeana valintana tilan yhtiömuodoksi. Erityi-sesti yrittäjät kiinnittivät huomiota tarkempaan talouden seurantaan, velkojen nopeampaan takaisin maksuun ja kykyyn hahmottaa tila yhtenä taloudellisen yksikkönä. Broilerintuottajien keskuudessa on suhteellisesti eniten osakeyhtiömuotoisia tiloja kaikista tuotan-tosuunnista. Tilat toimivat muuttuvalla markkinalla, jossa suurimpia tulevaisuuden uhkia ovat tuo-tantokustannusten nousu ja tuontilihan edullisuus.
Subject: balanced scorecard
maatalous
osakeyhtiö
broileri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record