Raudanpuutoksen esiintyminen imeväisikäisillä : ruokavalion yhteys rautavarastojen suuruuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161899
Title: Raudanpuutoksen esiintyminen imeväisikäisillä : ruokavalion yhteys rautavarastojen suuruuteen
Author: Kivelä, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161899
http://hdl.handle.net/10138/235824
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Introduction: Iron deficiency is the most common nutritional deficiency in children under 5 years old. Iron is essential for the optimal growth and development of the child. Iron deficiency during the first 3 years can lead to permanent adverse effects on neurodevelopment. The risk for iron deficiency is high from 6 months of age when the need for iron is high and solid foods often with low iron content are introduced to the diet in addition to breastmilk or formula milk. Finnish one 1 year old children do not get the recommended amount of iron from their diet. Aims: The aim of the study was to examine the prevalence of iron deficiency and the association between diet and iron deficiency (serum ferritin < 12 µg/l) during the first year of life. Special interest was paid to breastfeeding, formula milk and regular cow's milk use and the timing of solid food introduction. Materials and methods: The study population is part of the DIABIMMUNE-study (2008-2013) birth cohort (0─3 years). From Finland 79% (n=305), Estonia 78% (n=258) and Russia 100% (115) of the invited families with a newborn infant participated in the follow-up study. DIABIMMUNE included clinical examination, laboratory tests and a questionnaire related to diet and other lifestyle and health factors. In this study serum ferritin samples of 3, 6 and 12 months old infants were used to assess iron status. A three days dietary record was collected from 6 and 12 months old Finnish (n=220) and Estonian (n=162) children. Statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistic software version 24. Descriptive statistics (mean, standard deviation (SD), median and proportions), Spearman and Pearsson correlations and linear regression analysis were used to assess the diet and its associations with serum ferritin levels in Finnish and Estonian infants. Results: Only Russian infants (5%) had iron deficiency at the age of 3 months. The prevalence of iron deficiency was 5% at Finnish 6 and 12 months year old infants. The prevalence increased significantly between the ages of 6 and 12 months in Estonian (5% -> 17%) and Russian (15% -> 28%) infants. The duration of exclusive breastfeeding was short, and it was not associated with iron stores in 6 months old but the infants with iron deficiency received only breastmilk, not formula in addition to solid foods. The timing of solid foods (4-6 month vs. 6 month) was associated with iron stores. Non-breastfed infants had more solid foods in their diets than breastfed infants, especially foods rich in iron. Estonian children received less formula milk than Finnish children. The amount of iron was not associated with iron stores and the amount of calcium was associated with smaller iron stores. Long duration of breastfeeding and the use of regular cow's milk products (not formula) was associated with low iron stores at the age of 12 months in Finnish and Estonian children. Conclusions: The short duration of exclusive breastfeeding in Finnish and Estonian children highlights the need of breastfeeding support for families. Infants receiving breastmilk are at bigger risk of developing iron deficiency than those who receive formula milk. Especially infants who are breastfed should be given solid foods rich in iron. Adding solid foods before the age of six months in populations where use on formula milk is common hardly brings any benefits in relation to iron stores. Regular cow's milk products do not belong to the diet of under 12 months old infants. Health care professional who work with families with small children should be aware of the risk factors of iron deficiency in infant's diet.Johdanto: Raudanpuutos on yleisin ravintoaineen puutos alle 5-vuotiailla lapsilla. Rauta on lapsen kehitykselle ja kasvulle välttämätön ravintoaine. Raudanpuutos sikiöaikana ja ennen kolmen vuoden ikää voi aiheuttaa pysyviä neurologisia vaurioita. Lapsi on altis raudanpuutokselle erityisesti puolen vuoden iästä eteenpäin, jolloin raudan tarve on suurta ja ruokavalio muuttuu. Suomalaiset yksivuotiaat eivät saa suositeltua määrää rautaa. Tavoitteet: Pro gradun tavoitteena oli tutkia imeväisikäisten raudanpuutteen (seerumin ferritiinipitoisuus <12 µg/l) yleisyyttä ja sitä millainen yhteys ruokavaliolla on rautavarastojen suuruuteen. Kiinnostuksen kohteena oli imetys, äidinmaidonkorvikkeiden ja tavanomaisten lehmänmaitotuotteiden käyttö sekä lisäruokien aloitusikä. Aineisto ja menetelmät: tutkimusotos on osa DIABIMMUNE-tutkimuksen syntymäkohorttia. Tutkielmassa käytettiin lapsilta 3, 6 ja 12 kk iässä mitattuja seerumin ferritiinipitoisuuksia rautavarastojen suuruuden arviointiin. Suomalaisista kutsutuista perheistä 79 % (n=305), virolaisista 78 % (n=258) ja venäläisistä 100 % (115) osallistui tutkimuksiin. Tutkimus sisälsi kliinisiä tutkimuksia, laboratoriokokeita ja kyselyn liittyen ruokavalioon, elinympäristöön ja terveyteen 3, 6, 12, 18, 24 ja 36 kk (±1 kk) ikävaiheissa. Tähän tutkielmaan otettiin mukaan 3, 6 ja 12 kk ikäiset lapset. Osalta 6 ja 12 kk ikäisiä suomalaisia (yht. n=220) ja virolaisia (yht. n=162) kerättiin kolmen vuorokauden ruokapäiväkirjat. Tilastolliset analyysit suoritettiin käyttäen SPSS Statistics 24 versiota (IBM, IL, USA). Perustunnuslukuja (keskiarvo ja -hajonta, mediaani ja kvartiilit, osuudet) käytettiin ruokavalion ja rautavarastojen kuvailuun, ja Spearmanin ja Pearssonin korrelaatioita sekä lineaarista regressioanalyysia käytettiin ruokavalion ja rautavarastojen yhteyden tutkimiseen. Ryhmiä vertailtiin parameterisillä ja ei-parametrisillä menetelmillä ja khii toiseen -testillä. Tulokset: Suomalaisilla lapsilla raudanpuutoksen yleisyys oli 6 kk ja 12 kk iässä 5 %. Raudanpuutoksen yleisyys lisääntyi puolen vuoden jälkeen virolaisilla ja venäläisillä; 12 kk iässä 15 %:lla virolaisista ja 28 %:lla venäläisistä oli raudanpuutosta. Yksinomaisen imetyksen kesto oli lyhyt ja se ei ollut yhteydessä rautavarastoihin. Ne puolivuotiaat joilla oli raudanpuutosta, saivat pelkästään äidinmaitoa kiinteiden ruokien lisäksi. Rautavarastojen kannalta ei ollut merkitystä aloitettiinko kiinteät ruuat ennen 6 kk ikää vai 6 kk iässä. Imetetyt puolivuotiaat saivat vähemmän kiinteitä ruokia kuin ei-imetyt, erityisesti raudanlähteitä kuten raudalla täydennettyjä viljatuotteita (puurot, vellit), muita viljatuotteita ja liharuokia. Yksivuotiailla imetys ja tavanomaisten lehmänmaitotuotteiden (ei sisällä äidinmaidonkorvikkeita) käyttö oli yhteydessä pienempiin rautavarastoihin verrattuna äidinmaidonkorviketta saaviin. Yksivuotiaiden raudan saanti ei ollut riittävää. Virolaiset yksivuotiaat saivat vähemmän äidinmaidonkorviketta, C-vitamiinia ja rautaa kuin suomalaiset. Johtopäätökset: Lyhyt yksinomaisen imetyksen kesto kertoo tarpeesta tukea perheitä imetyksessä entistä enemmän. Äidinmaitoa saavat lapset ovat alttiimpia raudanpuutokselle kuin ne lapset, jotka saavat äidinmaidonkorviketta. Äidinmaitoa saavilla lapsilla on tärkeää kiinnittää huomiota rautapitoisiin kiinteisiin ruokiin. Kiinteiden ruokien aloitus ennen 6 kk ikää väestössä jossa äidinmaidonkorvikkeiden antaminen on yleistä, tuskin on hyödyksi rautavarastojen kannalta. Tavanomaiset lehmänmaitotuotteet eivät kuulu alle yksivuotiaan ruokavalioon. Terveydenhuollon ammattilaisten jotka työskentelevät lapsiperheiden kanssa tulisi olla tietoisia raudanpuutoksen riskitekijöistä lapsen ruokavaliossa.
Subject: imeväisikä
rauta
ferritiini
imetys
lisäruokien aloitus
raudanpuutos


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record