Osakkeiden moniportainen hallinta ja osakkeenomistajan oikeudet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805091876
Title: Osakkeiden moniportainen hallinta ja osakkeenomistajan oikeudet
Author: Repo, Pauliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805091876
http://hdl.handle.net/10138/235843
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Nykypäivän arvopaperimarkkinoilla sijoitustoiminta rajoittuu enää harvoin kansallisten rajojen sisälle, ja kotimaiset sijoittajat sijoittavat yhä aktiivisemmin ulkomaisiin yrityksiin. Sijoittaminen ulkomaisiin arvopapereihin toteutetaan nykyään lähes poikkeuksetta niin kutsutun moniportaisen säilytysketjun kautta. Moniportaisessa säilytysketjussa kukin välittäjä säilyttää asiakkaansa arvopapereita välittäjän nimissä tilinhaltijan lukuun toisen säilyttäjän säilytyksessä tai arvopaperitilillä. Säilytysketjun syntyminen yhtiön ja sijoittajien väliin muuttaa sitä perinteistä asetelmaa, jossa yhtiö ja sen osakkeenomistajat ovat välittömästi yhteydessä toisiinsa. Säilytysketju vaikuttaa tällöin myös sijoittajien arvopapereihin liittyvien oikeuksien, erityisesti osakkeenomistajan osakkeeseen perustuvien oikeuksien käyttämiseen ja toteutumiseen, sillä osakkeenomistaja käyttää oikeuksiaan välittäjän kautta ja tämän myötävaikutuksella. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin, mitä riskejä osakkeiden hallinta rajat ylittäviä moniportaisia säilytysketjuja pitkin voi aiheuttaa osakkeenomistajan oikeuksien toteutumisen kannalta. Toiseksi tutkielmassa selvitetään, miten näitä riskejä on pyritty vähentämään eri instituutioita koskevin sääntelytoimin. Tutkielmassa keskitytään lainopin keinoin osakkeenomistajan oikeuksien toteutumista koskevan voimassaolevan oikeuden sisällön selvittämiseen. Tutkielmassa on tarpeen ottaa huomioon myös moniportaisten säilytysketjujen kansainvälinen luonne, sillä niiden ongelmien, joita liittyy osakkeenomistajien oikeuksien toteutumiseen säilytysketjua pitkin, on havaittu syntyvän erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa. Ongelmakentän hahmottamiseksi aihetta tarkastellaan tämän vuoksi sekä suomalaisia osakkeita koskevassa kontekstissa että kansainvälisessä kontekstissa. Suomen arvo-osuusjärjestelmässä suomalaisten sijoittajien osalta pidettyjen omistajakohtaisten tilien vuoksi Suomessa kansallisella tasolla toteutuvaa omistuksen läpinäkyvyyttä voidaan pitää globaalisti harvinaisena ratkaisuna, mutta ulkomaisille sijoittajille sallitun hallintarekisteröinnin johdosta myös Suomessa liikkeeseen laskettuja osakkeita käsitellään rajat ylittäviä säilytysketjuja pitkin. Tutkielmassa tarkastellaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle kuuluvia oikeuksia sekä moniportaisen säilytysketjun vaikutuksia osakkeenomistajan asemaa. EU:n tasolla rajat ylittäviä välittäjäketjuja koskeviin haasteisiin on pyritty löytämään ratkaisu osakkeenomistajan oikeudet -direktiivin muutoksella, jossa välittäjille asetetaan velvollisuuksia koskien osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista sekä oikeuksien käytön helpottamista. Välittäjiä koskevat velvoitteet on direktiivissä ilmaistu tavoitteellisina ja periaatteellisina, jolloin komission direktiiviä täydentävillä täytäntöönpanostandardeilla, kansallisella implementoinnilla ja markkinaosapuolten yhteistyöllä on tärkeä merkitys sen kannalta, miten direktiivillä pystytään vaikuttamaan osakkeenomistajalle kuuluvien oikeuksien käyttöön.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record