Carbon stocks and sequestration potential of smallholder Acacia hybrid plantations in Hue, Vietnam

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122459
Title: Carbon stocks and sequestration potential of smallholder Acacia hybrid plantations in Hue, Vietnam
Author: Simola, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122459
http://hdl.handle.net/10138/236020
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Tiivistelmä – Abstrakt – Abstract Vakavan metsäkadon seurauksena Vietnam on toteuttanut useita, laajamittaisia metsittämishankkeita viimeisten vuosikymmenten aikana ja onnistunut kääntämään metsäsektorinsa nettohiilitaseen positiiviseksi. Pienviljelijät ovat osallistuneet metsittämiseen erityisesti istuttamalla nopeakasvuisia, eksoottisia puulajeja, kuten Acacia hybrid, joita kasvatetaan lyhyellä kiertoajalla metsäteollisuuden tarpeisiin. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli määrittää pienviljelijöiden akasiaplantaasien hiilivarastojen koko sekä hiilensitomispotentiaali Vietnamin Huessa, missä Acacia hybrid-plantaasit on perustettu viljelijöiden voimin valtion osoittamille, köyhtyneille maille. Metsittämisen aiheuttama muutos ekosysteemihiilen määrässä tutkittiin vertailemalla plantaasien sekä köyhtyneiden maiden keskimääräisiä hiilivarastoja. Lisäksi pyrittiin määrittämään metsikön iän sekä istutustiheyden vaikutusta kyseisiin varastoihin. Plantaasien kenttämittaukset koostuivat metsäinventaarion menetelmistä, joiden avulla määriteltiin maanpäällisen kasvillisuuden biomassa. Hiilivarastojen keskimääräinen koko ja riippuvuudet metsikön iän ja istutustiheyden suhteen määriteltiin mallintamalla konversiokerrointa, allometrisia yhtälöitä ja tilastotieteiden menetelmiä hyödyntäen. Juuri-verso-suhteiden sekä maaperänäytteiden avulla määriteltiin maanalaisen hiilivaraston koko. Köyhtyneiden maiden tulokset saatiin vastaavin menetelmin mailta, joissa kasvillisuuspeite vastasivat metsitystä edeltävää tilannetta. Plantaasien hiilen-sidontapotentiaalia määriteltiin mallintamisen sekä varastojen erotus-menetelmän avulla. Akaasiaplantaasien ekosysteemihiilen määrä oli selvästi suurempi kuin köyhtyneiden maiden johtuen pääasiassa puubiomassaan sitoutuneen hiilen määrästä. Metsittäminen ei vaikuttanut tilastollisesti merkittävästi maaperän orgaanisen hiilen määrään tai pintakasvillisuuden biomassaan. Istutustiheydenkin vaikutus jäi marginaaliseksi. Keskimääräinen hiilivarasto Thuy Phun plantaseilla oli 67.27 t C ha-1, josta puiden maapäällinen osuus oli 24.38, pintakasvillisuuden 0.23 ±0.08, puunjuurien 5.36, pintakasvillisuuden juurien 0.18 ja maaperän 37.13±8.17 t C ha-1. Keskimääräinen ekosysteemihiili 5 vuoden kiertoajalla oli 65.23 t C ha-1. Köyhtyneellä maalla kokonaisvarasto oli 37.40, josta kasvillisuus 0.15 ±0.11 t C ha-1, juuret 0.12, and maaperä 37.13±8.17 t C ha-1. Metsityksen aiheuttama lisäyksellinen varastojen kasvu sekä hiilensidonta oli 27.83 t C ha-1, mikä vastaa ilmakehästä sitoutuessaan 102.14 t CO2 ha-1 .Tiivistelmä – Abstrakt – Abstract Over the recent decades Vietnam has implemented extensive reforestation and afforestation programs that have turned the country’s forestry sector’s net carbon balance positive. Smallholder forestry has contributed to this positive trend as individual farmers, households, and cooperatives have regreened degraded lands with fast-growing exotics such as Acacia hybrid. The purpose of the study was to estimate the carbon stocks and sequestration potential of smallholder Acacia hybrid plantations in Thuy Phu, Hue, Vietnam, where the short rotation plantations have been established on the government allocated barren lands. The effect of afforestation on these stocks was studied through quantification of the mean ecosystem carbon and sub-stocks of both acacia holdings and barren lands. Additionally, the impact of stand age and planting density on these stocks was studied. The carbon stocks of Acacia hybrid plantations were quantified using methods of forest inventory and soil sampling. The barren lands results were obtained from sites proxy to the land use prior to afforestation. Allometric equations, modelling, statistical analysis, and root:shoot ratios were used to estimate the mean vegetation stocks. The biomass results were converted to carbon and the soil samples were analyzed in laboratory for the soil organic matter content. The sequestration of short rotation plantation was quantified using estimates of time-averaged carbon stocks and the stock difference-method. The smallholder Acacia hybrid plantations were found to have prominently higher ecosystem carbon stocks than the barren lands due to gains in tree biomass sub-stocks. Afforestation had no statistically significant impact on the soil organic carbon or ground vegetation stocks. The impact of planting density on the carbon stocks was found to be marginal. The mean ecosystem carbon in the plantations of Thuy Phu was 67.27 t C ha-1, including the sub-stocks of aboveground trees 24.38, ground vegetation 0.23 ±0.08, tree roots 5.36, ground vegetation roots 0.18 and soil 37.13±8.17 t C ha-1. The time-averaged ecosystem carbon stock of 5 years rotation was 65.23 t C ha-1. The mean barren land ecosystem carbon was 37.40, including the sub-stocks of aboveground vegetation 0.15 ±0.11 t C ha-1, belowground vegetation 0.12, and soil 37.13±8.17 t C ha-1. The additional stock gain and sequestration was found to be 27.83 t C ha-1, comparable to an uptake of 102.14 t CO2 ha-1.
Subject: carbon stock
carbon sequestration
smallholder forestry
planting density
plantation forestry


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record