Metsävakuuttaminen riskien hallinnan välineenä suomalaiselle yksityismetsänomistajalle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122464
Title: Metsävakuuttaminen riskien hallinnan välineenä suomalaiselle yksityismetsänomistajalle
Author: Haaparinne, Kare
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122464
http://hdl.handle.net/10138/236026
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia
Forest Economics
Skogsekonomi
Abstract: Metsävakuuttaminen on yksi metsävahinkoihin varautumisen muoto, eli riskien hallinnan väli-ne. Vaikka Suomessa on vahvat perinteet metsien käytöstä luonnonvarana, on metsien vakuut-taminen jäänyt metsänomistajien keskuudessa pienemmälle huomiolle. Tilanne korostuu erityi-sesti yksityismetsänomistajien puolella, sillä vain noin 40 prosenttia Suomen yksityismetsistä on tällä hetkellä vakuutettuna. Tätä jos verrataan Ruotsiin vakuutusasteeseen, mikä on 70 pro-senttia, voidaan havaita, että löytyy merkittävää eroa. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomalaisia metsävakuutuksia, niiden sisältöjä ja puutteita. Lisäksi käydään läpi vakuutuksien turvaamat metsävahinkotyypit ja miten vakuutus käytännössä reagoi korvaustilanteessa. Tätä kautta selvi-tetään vakuutuksen hyödyt yksityismetsänomistajalle ja samalla myös syitä siihen, miksi met-sävakuuttamisen kiinnostus on pientä Suomessa. Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, eli laadullinen, ja aineiston keruu toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Aineisto koostui metsäasiantuntijahaastatteluista (17 kpl), jotka toteutettiin tammi- ja maaliskuun välillä 2018. Haastatteluun valikoidut asiantuntijat olivat töissä joko metsänhoitoyhdistyksellä, tai yksityisellä yrityksellä, ja heillä kaikilla oli ko-kemusta metsävahinkojen korvausarviointien tekemisestä. Asiantuntijoiden näkemys metsävakuuttamisen kannattavuudesta oli lähes yksimielinen: va-kuuttaminen lisää turvallisuuden tunnetta yksityismetsänomistajalle. Vakuutus koettiin lähes ai-noaksi tavaksi varautua vahinkoihin taloudellisesti, ja vakuutusyhtiökohtaisesti metsävahinkoja korvataan vähintäänkin hyvin. Yksittäisillä vahinkohistorioilla vaikutti olevan suurin merkitys metsävakuutuksen hankintapäätökseen. Yksityismetsänomistajat eivät kuitenkaan toimi tietty-jen ominaisuuksien mukaisesti jokaisessa tapauksessa, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi koulutus- tai tulotasolla ei ole juurikaan merkitystä metsänomistajan vakuutuspäätöksessä.
Subject: metsävakuutus
metsävahinko
riskien hallinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record