Onnistunut sponsorointi osana pk-yrityksen markkinointiviestintää

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122384
Julkaisun nimi: Onnistunut sponsorointi osana pk-yrityksen markkinointiviestintää
Tekijä: Laatunen, Iira
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122384
http://hdl.handle.net/10138/236030
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin pk-yrityksen urheilusponsorointia ja löytää keskeisiä piirteitä pk-yritysten onnistuneelle urheilusponsoroinnille. Tutkimuksessa lähdettiin selvittämään pk-yritysten urheilusponsoroinnin tavoitteita sekä tutkimaan niiden toteumista. Tavoitteiden toteutumisen lisäksi tutkittiin, mitkä haasteet estävät tavoitteiden toteutumisen ja mitkä tekijät puolestaan auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Näiden avulla voitiin hahmottaa pk-yrityksen urheilusponsoroinnin onnistumiseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa oli tarkoituksena nostaa esille elintarvikealan pk-yritysten urheilusponsorointia sekä hahmottaa, miten elintarvikeyritykset käyttävät sponsorointia markkinointiviestinnän keinona ja mitä yritykset tavoittelevat sponsoroinnin avulla. Koska tutkimuksessa oli tarkoituksena ymmärtää toimintaa, tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, jossa haastattelu viedään eteenpäin keskeisten etukäteen valittujen teemojen avulla. Teemahaastattelujen avulla pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon tietoa pk-yritysten sponsoroinnin toteuttamisesta. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä yritysedustajaa pk-yrityksistä, jotka sponsoroivat ainakin yhtä maajoukkuetason urheilijaa. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka osasivat kertoa mahdollisimman hyvin yrityksen sponsoroinnista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin kirjallisuuskatsauksen ja aikaisempien tutkimuksien perusteella kuvaamaan onnistuneeseen sponsorointiin tarvittavia tekijöitä. Myös median, yrityksen ja urheilijan muodostama kolminaisuus nousi tärkeään osaan teoreettisessa viitekehyksessä. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempaa teoriaa, jonka mukaan onnistunut urheilusponsorointi voidaan saavuttaa keskittymällä tavoitteiden asettamiseen, tavoitteiden mittaamiseen, yhteensopivuuteen, vuorovaikutukseen sekä laajuuteen. Tutkimuksessa korostui näiden tekijöiden suunnittelu. Kun urheilusponsorointi on tarkasti suunniteltu, on mahdollista saada hyviä tuloksia urheilusponsoroinnista. Tutkimuksen tulokset osoittavat pk-yritysten kokevan sponsoroinnin tärkeäksi markkinointiviestinnän keinoksi, jolla voidaan vaikuttaa muun muassa näkyvyyteen, imagoon ja myyntiin. Varsinkin elintarvikeyritykset pyrkivät siirtämään urheilijan positiivista imagoa yrityksen tai sen tuotteen imagoon. Sosiaalinen media on viime vuosina muuttanut sponsorointia. Tämän havaittiin vaikuttaneen urheilijan ja median väliseen suhteeseen. Lisäksi tutkimus osoittaa pk-yritysten mahdollisuuden toteuttaa sponsorointia onnistuneesti myös pienemmällä mittakaavalla.
Avainsanat: sponsorointi
markkinointiviestintä
pk-yritys
urheilusponsorointi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot