Ecosystem services in UPM’s intensively managed plantation landscapes in Uruguay

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122455
Title: Ecosystem services in UPM’s intensively managed plantation landscapes in Uruguay
Author: Luoma, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122455
http://hdl.handle.net/10138/236034
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Plantaasimetsien määrä on moninkertaistunut Uruguayssa viimeisen 25 vuoden aikana. Plantaasien intensiivisen puutuotannon lisäksi odotusarvot puutuotannon ulkopuolisille ekosysteemipalveluille ovat lisääntyneet. UPM-konserni omistaa Uruguayssa yli 250 000 hehtaaria nopeakasvuisia eukalyptus-plantaaseja. Yrityksen tavoitteena on puuntuotannon ohella kehittää ekosysteemipalvelujen mittausta ja monitorointia, jotta plantaasialueiden ekosysteemipalvelut voidaan pitää kestävällä pohjalla. UPM pyrkii vähentämään plantaasialueiden haitallisia ja lisäämään niiden positiivisia vaikutuksia vastuullisella toiminnalla. Ekosysteemipalvelujen monitorointi ja sisällyttäminen toimintatapoihin hyödyttävät päätöksentekoa, sisäistä ja ulkoista kommunikointia, yrityskuvaa ja suotuisaa toimintaympäristöä. Tutkielman pääpaino on neljässä ekosysteemipalvelussa, joilla on tärkeä asema UPM:n yritysstrategiassa: puuntuotanto, ilmastonmuutoksen hillintä, vedentuotanto ja biodiversiteetin ylläpito. Ekosysteemipalvelujen tuotantoa arvioitiin kvantitatiivisesti, ruohomaiden ollessa vertailukohtana. Ekosysteemipalvelujen tuotantoa analysoitiin mahdollisuuksien mukaan myös tuotetasolla sellutonnia kohden. Analyyseissä yhdistettiin UPM:n dataa ja kirjallisuustietoa. Ruohomaan metsittämisestä koituva ilmastohyöty on keskimäärin 8–31 MgC/ha eli 29–115 MgCO2/ha riippuen puulajista ja kiertoajasta. 40%:n metsittäminen pienestä valuma-alueesta vähentää veden valuntaa noin 20–27%. Metsittäminen voi vähentää valuntaa sateisimpina kuukausina jopa 40%, mahdollisesti pienentäen tulvahuippuja. UPM:n plantaasialueilla ruohomaat ovat yhtenäisiä, mutta muodostavat vähän reunavaikutuksilta suojassa olevia elinympäristöjä. Luonnonmetsät ovat pirstaloituneita ja ylläpitävät heikosti luonnon monimuotoisuutta. Tutkielman lopussa esitetään suosituksia ekosysteemipalvelujen monitoroinnin ja mittaamisen kehittämiseksi. Tutkielman on tarkoitus toimia yhtenä välietappina UPM:n kokonaisvaltaisessa ekosysteemipalvelujen arvioinnissa.Plantation forestry has increased dramatically in Uruguay during the past 25 years. Thus, planted forests have an increasing importance in providing other ecosystem services in addition to wood provision in landscape scale. Forest sector company UPM owns more than 250 000 hectares of Eucalyptus plantations in Uruguay. UPM seeks to enhance their systems to measure and monitor ecosystem services, to better understand sustainable provision of ecosystem services in their plantation landscapes, and to mitigate negative and maximize positive impacts. Benefits of monitoring and incorporating ecosystem services at management level include strengthened decision-making and communication, license to operate in long-term and better corporate image. Four ecosystem services were selected for analysis based on their relevance in UPM’s corporate strategy: wood provision, climate regulation, water provision and biodiversity maintenance. Provision of the ecosystem services were estimated quantitatively and compared to a pasture land baseline. Provision of ecosystem services was also linked to product level, tonne of pulp, when applicable. Data for the analysis was partly provided by UPM and partly by literature meta-analysis. Climate benefit of converting pasture to Eucalyptus is 8–31 MgC/ha or 29–115 MgCO2/ha depending on species and rotation number. Planting 40% of a micro water-shed with Eucalyptus reduces water streamflow approximately by 20–27%, while reducing streamflow of peak rainfall months by up to 40%, potentially alleviating floods. Pastures in UPM’s landscapes are well connected, but provided little core habitats. Native riparian forests are fragmented and maintain biodiversity poorly. Suggestions for future monitoring and measuring are presented. This thesis works as a waypoint for future studies of holistic ecosystem services provision in UPM assets.
Subject: Uruguay
plantation forestry
ecosystem services
carbon
water
biodiversity
plantaasimetsätalous
ekosysteemipalvelut
hiili
vesi
biodiversiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record