Communications Strategy for a Circular Economy Start-up Company

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122471
Title: Communications Strategy for a Circular Economy Start-up Company
Author: Suokari-Pärssinen, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122471
http://hdl.handle.net/10138/236042
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voivatko kestävällä tavalla tuotetut ja biohajoamalla ympäristön roskakuormitusta vähentävät pakkausmateriaalit olla puupohjaiseen teknologiaan erikoistuneen startup-yrityksen viestintästrategian kulmakiviä. Nämä kulmakivet ovat globaalisti kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perusta. Metodina työssä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja kvalitatiivista haastattelua. Kiertotalouden liiketoimintamalli mahdollistaa uudenlaisen tavan toimia ja tuottaa kilpailuetua. Haasteena kilpailussa muovipakkausmateriaaleja vastaan on muun muassa muoviteollisuuden biohajoavuusargumenttien osoittaminen epätosiksi. Uusiutuvan puupohjaisen pakkaustuotteen tuominen maailmanlaajuisesti kuluttajien ja pakkausteollisuuden tietoisuuteen vaatii eri sidosryhmien yhteistyötä. Tuotteen pitää olla aito ja kilpailukyinen vaihtoehto sekä pohjautua kestävän kehityksen periaatteisiin, kierrätettävyyteen ja kompostoitavuuteen. Virherpesun mielikuvaa välttääkseen kaiken viestinnän on pohjauduttava luotettavaan ja toteennäytettävään tietoon. Tähän ja muut edellä mainitut asiat huomioivaan tarkoitukseen Pro gradu -tutkielmassa on luotu viestintästrategia, joka vastaa startup-yrityksen viestintätarpeisiin. Viestintästrategian keskiössä ovat uuden sukupolven kuluttajat sekä heidän kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Kiertotalouteen perustuvalle startup-yritykselle tämä on mahdollisuus, jolla päihittää muovipohjaisia pakkausmateriaaleja valmistavat kilpailijat taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen pakkausratkaisuilla. Kestävä kehitys onkin merkittävä myynti- ja viestintäargumentti, jonka myös Pro gradu -tutkielmassa tehdyt haastattelut vahvistavat.The aim of the study was to investigate cornerstones of a communications strategy for a start-up specializing to wood-based packaging materials. These include packaging materials, which are produced in a sustainable way and decrease environmental load with their biodegradability. These cornerstones are basis for a globally profitable and competitive business. Literature review and qualitative interviews were used as a method. The circular economy business model enables a new way to operate and generate competitive advantage for a start-up. The plastics industry claims biodegradability of some forms; the communication challenge of the competitors is to prove these arguments false. Launching world-wide renewable wood-based packaging material to consumers and to packaging industry requires co-operation between all stakeholders. To be a true alternative to plastics, the product must be based on sustainability principles, recyclability and compostability. To avoid greenwashing, all communication must be based on reliable and verifiable information. The developed communications strategy addresses all the aforementioned challenges. The communications strategy focuses on younger generation consumers and rely on their ability to utilize social media in their communications. A circular economy start-up company must outperform plastics packaging manufacturers economically, environmentally and socially with sustainable packaging solutions. Nevertheless, based on this thesis, sustainability is a valid selling and communications argument. The interviews conducted by this thesis support this finding.
Subject: circular economy
start-up
communications strategy
sustainability
packaging
kiertotalous
startup
viestintästrategia
kestäväkehitys
pakkaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record