Metsäenergia Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122467
Title: Metsäenergia Suomessa
Author: Koskinen, Jussi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122467
http://hdl.handle.net/10138/236043
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Viime vuosina uusiutuvat energialähteet ovat nousseet suureen huomioon. Uusiutuvien energialähteiden tärkeä asema juontaa ilmastonmuutoksesta ja pyrkimyksestä taistella kyseistä muutosta vastaan ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Suomessa metsäenergia on noussut keskeiseen asemaan energia -ja ilmastopolitiikan linjoja luotaessa. Kansainvälisten sopimusten kuten Kioton protokollan ja Pariisin ilmastosopimuksen välityksellä sopimusosapuolet pyrkivät toteuttamaan kyseisten ilmastosopimusten velvoitteita ja tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteiden toteutumista esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja uusiutuvien energiamuotojen lisäämisessä toteutetaan vaihtelevin menetelmin. Suomi on ensisijaisena vaihtoehtona pyrkinyt lisäämään metsäenergian käyttöä ja puuperäisten energialähteiden osuutta energiantuotannossa. Tutkielmani perustuu julkaistuun kirjallisuuteen, artikkeleihin, tutkimustuloksiin ja tutkimusraportteihin. Sen tarkoituksena on tarkastella metsäenergian käyttöä ja siihen läheisesti liittyviä aihealueita Suomessa ja luoda kattava katsaus vallitsevaan tilanteeseen. Metsäenergia ja sen käyttö linkittyvät erittäin voimakkaasti moniin globaaleihin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen mahdollinen hillintä ovat erittäin keskeisiä teemoja metsäenergiaa käsiteltäessä. Mahdolliseen metsäenergian käytön lisäämiseen liittyy kuitenkin monia epävarmuustekijöitä, kuten puuntuotantoon käytettävän metsän maaperän köyhtyminen. Uusiutuvien energiamuotojen toiminnan turvaamiseksi käytettävät tukitoimenpiteet aiheuttavat myös runsaasti keskustelua, minkä johdosta tukimenetelmiinkin kohdistuu jatkuva kehittämispaine. Yhtenä tärkeimpänä kysymyksenä metsäenergiasta puhuttaessa koen metsäenergian todelliset ilmastovaikutukset. Monissa asiayhteyksissä metsäenergia ja puuperäiset polttoaineet on mielletty hiilineutraaleiksi. Metsäenergian hiilineutraliteettiajattelusta tulisi kuitenkin luopua, koska ajateltu neutraliteettisuus voidaan saavuttaa vasta kaukana tulevaisuudessa. Näkemykseni mukaan puuraaka-aineen ohjaaminen suoraan energiantuotantoon ei tue Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita. Sen sijaan puuta tulisi mahdollisuuksien mukaan jalostaa tuotteiksi, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä.During the last years renewable energy sources have risen to very important role. As countries in European and global scale are trying to fulfil the targets of international agreements, such as Kyoto protocol and Paris agreement. Targets in reducing the amount of greenhouse gases and increasing the use of renewable energy sources are achieved in many ways. In Finland the forest energy and wood based energy sources have become the most important way in reaching these goals. Also, reduction of fossil fuel has a significant role in ongoing change in energy production. As use of fossil fuels is aiming to be substituted by renewable alternatives. This thesis is based on published literature, articles, research reports and research results. Aim of this thesis is to pay attention to the use of forest energy in Finland and the topics closely related to this area. Use of forest energy is closely related to many important global issues. Such as climate change and prevention of climate change. Therefore, the topic is very important at the current situation, and this thesis aims to give a comprehensive overview of the forest energy as a whole, at the moment in Finland. The increment of forest energy and use of wood based energy sources still have many unclear questions and uncertainties. For example, nutrient loss in soil when biomass is harvested from the forest has still need to be paid more attention to. At the moment the use of forest energy, specially the use of wood chips, is heavily subsidized, which is causing disturbances at the markets. One of the most important features related to forest energy as a topic is the total overall climate effects of using the forest based energy. So far there have been wide range of opinions on the climate effects and carbon neutrality on the use of using forest biomass in energy sector. However, forest energy should not be seen as carbon neutral, because current climate effects diverge a lot from zero. Neutrality can be achieved in very long run but current effects are negative
Subject: metsäenergia
metsähake
ilmastonmuutos


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record