Magnesiumlehtilannoituksen vaikutus tattarin (Fagopyrum esculentum) kukintaan ja satoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122420
Title: Magnesiumlehtilannoituksen vaikutus tattarin (Fagopyrum esculentum) kukintaan ja satoon
Author: Maula, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122420
http://hdl.handle.net/10138/236046
Thesis level: master's thesis
Degree program: Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master 's Programme in Agricultural Sciences
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Tattarin satovaihtelut vuosien välillä ovat suuria ja jopa nollasadon vuosia on pitkällä aikavälillä katsottuna. Tattarin satotason alhaisuus on ongelma tattarin viljelyssä. Tattarin kukista siemeniksi asti kehittyy vain 10-15 % pölytyksestä riippumatta. Tämän on arveltu johtuvan kukkien emien sterilisaatiosta, jonka syyksi arvellaan kasvuresurssien vähyyttä kukinnan ja siementen kypsymisen aikaan. Lisäksi pähkylöiden täyttymisaste voi olla niin huono, että vain puolet pähkylän kokonaispainosta voi olla ravinnoksi kelpaavaa. Tattarin on todettu olevan erityisen herkkä magnesiumin puutteelle ja sisältävän kukinta-aikaan enemmän magnesiumia kuin fosforia. Lannoituksen suhteen tattaria pidetään kuitenkin vaatimattomana kasvina ja sen hivenlannoituksen tarvetta on tutkittu vähän. Pähkyläsatoa on kuitenkin pystytty lisäämään eräissä kokeissa magnesiumlannoituksella. Tutkimus toteutettiin lehtilannoituskokeena Tuusulassa. Kokeen tarkoituksena oli selvittää magnesiumlehtilannoituksen vaikutusta tattarin kukintaan ja satoon. Koejäseninä oli kontrolli, vesiruiskutus sekä kaksi eri magnesiumlannoituskäsittelyä. Toinen magnesiumlannoituskäsittely lannoitettiin kukinnan alussa ja toinen kukinnan alussa sekä täyden kukinnan aikaan. Magnesiumia annettiin 1,2 kg/ha. Magnesiumlannoituksen ei todettu vaikuttaneen tilastollisesti merkittävästi tattarin kehitysnopeuteen, kasvien korkeuteen, kukinnan kestoon, kukkien biomassaan, lopullisen pähkyläsadon määrään, tuhannen siemenen painoon, tyhjien pähkylöiden määrään, pähkylöiden kuoripitoisuuteen tai hehtolitrapainoon. Viitteitä magnesiumin potentiaalista lisätä pähkyläsadon määrää oli kuitenkin havaittavissa. Kukinta kesti 12 viikkoa, joka on normaali aika tattarille Suomessa. Pähkyläsadoksi saatiin 878-1236 kg/ha, joka vastaa tattarista Suomessa saatavaa keskisatotasoa. Kokeen sadon siemenet olivat kevyitä ja pienehköjä. Magnesiumlannoituksen määrä saattoi olla liian pieni vaikuttamaan tattarin kehitykseen ja satoon. Kokeen kasvusto oli matalaa ja harvahkoa liiallisesta kosteudesta johtuen. Koekenttä kärsi märkyydestä erityisesti tuleentumisen aikaan, jonka on todettu vaikuttavan haitallisesti tattarin kasvuun ja satoon. Tutkimus oli yksivuotinen ja on oletettavaa, että kesän sateisuus ja koekentän märkyys vaikuttivat kokeen tuloksiin. Toisen kasvukauden koetulokset tarvitaan, jotta magnesiumlannoituksen vaikutus tattarin sadonmuodostukseen saadaan vahvistettua.Buckwheat yield vary greatly between years, and in some years the seed production fails completely. In general, low yield is a problem in buckwheat farming. Only 10-15 % of buckwheat flowers will develop into seeds, regardless of pollination. The reason for this is thought to be the sterilization of the pistils in the flowers, which could be caused by insufficient growth resources during flowering and seed maturing. In addition, the degree of seed filling in the nutlets can be so low that only half of the gross weight of nutlet yield is suitable for nutrition. Buckwheat has been found to be particularly susceptible to insufficient levels of magnesium during flowering, and it also contain more phosphorus than magnesium. However, buckwheat is considered an unambitious plant in terms of fertilization, and its need for micronutrient fertilization has not been studied intensively. However, magnesium fertilization has been shown to increase yield in some experiments. This study was conducted as a foliar fertilization trial in Tuusula. The goal was to determine the effects of magnesium foliar fertilization on the flowering and yield in buckwheat. The treatments included control, water spraying and two magnesium fertilizations treatments. Magnesium fertilization treatment was applied either at the first stages of flowering orat the first stages of flowering and also during full flowering. Magnesium was applied 1,2 kg per hectare. The effects of magnesium fertilization were not statistically significant to the development rate, height of stem, length of flowering, flower biomass, final nutlet yield, 1000 seed weight, number of hollow nutlets, the percentage of nutlet hull or hectolitre weight. There were indications that magnesium has potential to increase nutlet yield. Flowering lasted 12 weeks, which is a normal length for buckwheat in Finland. Nutlet yield was 878-1236 kg per hectare, which is an average yield for buckwheat in Finland. The nutlets had light weight. The amount of magnesium fertilization may have been too low to have an effect on the development and yield of the trial. The trial field suffered from excess moisture in particular during ripening, which has been found to have an adverse effect on the growth and yield of buckwheat. The study was conducted during one growth season and it is presumable that the heavy rains during the season and the excessive moisture in the trial field had an effect on the results of the study. A second year of field experiments in required to verify the effects of magnesium fertilization on the yield formation of buckwheat.
Subject: magnesium
tattari
lannoitus
kukinta
sato


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record