Trade-offs and win-wins between carbon and biodiversity outcomes in Peru

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122450
Title: Trade-offs and win-wins between carbon and biodiversity outcomes in Peru
Author: Holm, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122450
http://hdl.handle.net/10138/236048
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Trooppiset metsät, jotka varastoivat merkittäviä hiilivarantoja pääasiassa maaperässä ja puustossa, ovat jatkuvan maankäytön muutospaineen alla. Tällä hetkellä vallitsee suuri tarve hiilinieluille, kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan. Hiilinielujen suojelu on tärkeää, mikäli ilmakehän lämpeneminen halutaan pysäyttää. Trooppiset metsät ovat myös avainalueita biodiversiteetin kannalta. Biodiversiteetin suojelu on tärkeää elinvoimaisten eläin- ja kasvipopulaatioiden turvaamiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi, mitä enemmän lajeja maapallolla on, sitä enemmän on ilmastonmuutokseen mahdollisesti sopeutuvia lajeja. Tämä Pro Gradu -tutkielma tutkii hiilen ja biodiversiteetin suhdetta kahdella Perun Madre de Diosin ja San Martínin alueilla sijaitsevalla tutkimusalueella, ja arvioi tulevaisuuden Biodiversiteettisuojeluarvon tulevaisuuden eri maankäyttöskenaarioille. Tutkimusalueet sijaitsevat Trooppisten Andien ja Amazonin sademetsän alueilla, jotka ovat biodiversiteetin avainalueita globaalissa mittakaavassa. Tässä tutkielmassa pohditaan lisäksi tutkimusalueiden biodiversiteettiin vaikuttavia ympäristöongelmia, kuten laiton kullankaivuu Madre de Diosissa, valikoivat hakkuut, öljynetsintä, elinympäristöjen pirstaloituminen sekä maatalouden laajeneminen. Tutkielmassa käytetty aineisto kerättiin 26 biodiversiteettiasiantuntijan henkilökohtaisella haastattelulla Perussa. Aineisto syötettiin Excel-pohjaiseen työkaluun nimeltä CarboScen, joka laati arvioita tulevaisuuden Biodiversiteettisuojeluarvoista tutkimusalueilla. Maankäyttöskenaariot, joille Biodiversiteettisuojeluarvot luodaan, perustuvat Larjavaaran ym. (2018) tutkimukseen ekosysteemihiilen lisäyksestä ja sen kustannuksista eri puolilla maailmaa. Tämän tutkielman merkittävimmät tulokset olivat, että ekosysteemeihin sidotuista lisähiilitonneista maksetut kannustimet nostaisivat Perun tutkimusalueiden Biodiversiteettisuojeluarvoa, ja siten hyödyttäisivät alueiden biodiversiteettiä. Ympäristöongelmien, kuten laittomien metsänhakkuiden ja kullankaivuun sekä elohopean käytön vähentäminen kullan erottelussa, vaativat muutoksia lainsäädäntöön sekä tarkkailua ja läpinäkyvyyttä. Maatalouden laajentumisen pysäyttäminen vaatii globaaleja toimenpiteitä kulutustottumuksien pienentämisessä.Tropical forests, which hold significant carbon reserves mostly in the soil and trees, are under constant land-use change pressure. At the same time, there is an increasing demand for carbon sinks, as atmospheric CO2 levels keep increasing. Protecting the carbon sinks is crucial in curbing the further heating of the atmosphere. Tropical forests are also the mayor biodiversity hotspots. Conservation of biodiversity is important for keeping the flora and fauna populations viable. More species on Earth equals to more possibly adapting species in the changing climate. This Master’s thesis investigates the relation between the terrestrial carbon and biodiversity in two study areas in Peruvian regions Madre de Dios and San Martín and estimates the Biodiversity Conservation Value (BCV) for different land-use scenarios for future. The studied areas are located in the Tropical Andes and the Amazon rainforest and are therefore key biodiversity hotspots on a global scale. This thesis also discusses other environmental issues threatening the biodiversity in the studied areas. These environmental issues include illegal gold mining in Madre de Dios, impacts of selective logging, oil exploration, illegal logging, habitat fragmentation and agricultural expansion. The data was collected in 26 face-to-face interviews with biodiversity experts in Peru. The data was then entered into an Excel-based tool called CarboScen, which created estimations of the future BCV values in the studied landscapes. The land-use scenarios used in this study are based on the research of Larjavaara et. al. (2018) about the cost of increasing ecosystem carbon in different locations around the world. The main results of this thesis are that the payments for extra carbon ton stocked in the landscape would increase the BCV in the studied landscapes in Peru and be beneficial for the biodiversity. The environmental issues such as tackling illegal logging and gold mining and decreasing the use of mercury in gold extraction require changes in legislation, monitoring and transparency. Curbing the agricultural expansion requires global action in decreasing the consumption.
Subject: biodiversiteetti
maankäyttö
hiili
Amazonin sademetsä
ekosysteemipalvelut
kestävyys
maisemat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record