Post-disturbance development of canopy positions of Picea mariana and Abies balsamea in Quebec North Shore region are driven by disturbance regime and determined by species specific differences

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122460
Title: Post-disturbance development of canopy positions of Picea mariana and Abies balsamea in Quebec North Shore region are driven by disturbance regime and determined by species specific differences
Author: Ahokas, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122460
http://hdl.handle.net/10138/236060
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekologia
Forest Ecology
Skogsekologi
Abstract: Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa selvitettiin mustakuusen (Picea mariana) ja palsamipihdan (Abies balsamea) alikasvostainten vastetta latvushäiriöihin Quebecin North Shore alueella itäisessä Kanadassa. Ylispuiden kuolema johtaa lisääntyneisiin kasvuresursseihin alikasvokselle, mikä aiheuttaa niissä kasvunvapautumisen. Testattiin kahta hypoteesia: 1) suhteellinen hallitsevuus, jonka mukaan häiriön aikaan suurimmat taimet säilyttävät valta-asemansa myös myöhemmin ja 2) nopea vaste, jonka mukaan kyky hyväksikäyttää häiriön vapauttamia kasvuresursseja tehokkaasti johtaa valta-asemaan latvustossa. Hypoteesien testaamiseksi kerättiin tutkimusalueelta rungon poikkileikkaus-kiekkoja luonnontilaisista metsistä kahdeksalta koealalta, jotka vaihtelivat mustakuusivaltaisista palsamipihtavaltaisiin metsiin. Koealoilta valittiin korkeintaan kahdeksan vallitsevaa tainta sekä niiden vahvimmat kilpailijat molemmista puulajeista. näytteiden analysointiin käytettiin kasvunvapautumisanalyysi-nimistä denroekologista menetelmää. Alueen häiriöregiimi ohjaa puulajisuhteiden kehittymistä mustakuusi- ja palsamipihta-valtaisissa metsiköissä. Etenkin häiriöiden vaikutus palsamipihdan mahdollisuuteen muodostaa ja säilyttää elinvoimainen alikasvos vaikuttaa häiriönjälkeisen latvuksen puulajisuhteen kehittymiseen. Mikäli häiriö ei kohdistu palsamipihdan muodostamaan alikasvokseen, pystyy palsamipihta säilyttämään asemansa. Jos häiriönjälkeinen alikasvos ei sisällä riittävän elinvoimaista palsamipihdan alikasvosta, pystyy mustakuusi valtaamaan alueen.The responses of understory saplings of black spruce (Picea mariana) and balsam fir (Abies balsamea) to overstory disturbances were studied in the Eastern Canadian boreal forest of Quebec‘s North Shore region. Death of the overstory trees causes an increase in available resources, leading to a growth release in the understory saplings. Two hypotheses were tested: 1) relative dominance, i.e. the size differences at the time of disturbance determine the post-disturbance canopy positions, and 2) rapid response, i.e. the capacity to quickly utilize resources released in a disturbance determine the post-disturbance canopy positions. To test these hypotheses, stem-disks were collected from saplings in unmanaged old-growth forests. Eight sample plots were selected with varying levels of domination by the two conifers. Dominant saplings from both species were selected from disturbed areas in each plot, as well as their strongest competitors from both species. The collected stem-disks were analyzed by a dendroecological method known as growth release analysis. The compositional development of mixed stands of P. mariana and A. balsamea in the North Shore region are largely driven by the prevalent disturbance regime, especially its effects on the ability of A. balsamea to establish and retain a dominant understory before and after a disturbance. In the absence of a disturbances that affect the established understory of A. balsamea, it is able to invade stands of pioneering P. mariana. If the post-disturbance sapling stand does not contain strongly enough established saplings of A.balsamea, P.mariana is able outgrow and increase dominance in relation to A.balsamea.
Subject: Picae mariana
Abies balsamea
Growth release
Canopy recruitment


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record