Uuden toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin haasteet elintarvikealalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122387
Title: Uuden toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin haasteet elintarvikealalla
Author: Heikkilä, Meri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122387
http://hdl.handle.net/10138/236064
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia haasteita yrityksen tulisi ottaa huomioon ERP-implementoinnissa ja miten näiden haasteiden huomioimisella voidaan vaikuttaa ERP-implementoinnin onnistumiseen. Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi aikaisempia tieteellisiä tutkimuksia koskien ERP-projekteja. Tieteellisissä tutkimuksissa viitataan ERP-implementointien erittäin korkeaan epäonnistumisprosenttiin. ERP-implementointien korkea epäonnistumisprosentti kuvastaa tutkimuksen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä. Teoriaosuudessa käsitellään myös muutosjohtamista sekä liiketoiminnan uudelleensuunnittelua, jotka ovat keskeisessä roolissa ERP-projekteissa. Tämä tutkimus tehtiin laadullisena tutkimuksena ja haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla menetelmällä. Tutkimuksen tuloksissa nousee esille selkeästi se, että ERP-projektit osoittautuvat lopulta kuviteltua haasteellisemmiksi. Tutkimustuloksissa erityiseen asemaan nousivat implementointiin varatut liian niukat henkilöstöresurssit, ennalta suunnitellun aikataulun venyminen sekä muutoksen tuoman työkuorman epätasainen jakautuminen henkilöstön yksittäisille jäsenille. Erityisen suuria haasteita ERP-implementoinnille loivat projektipäällikön puuttuminen, henkilöstön ylikuormittuminen sekä liiketoimintaprosessien selkeiden kuvausten puuttuminen. Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan sanoa, että kaikki ERP-projektit olivat epäonnistuneita. Tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia, koska myös aikaisemmissa tutkimustuloksissa ERP-projektit on todettu usein epäonnistuneiksi.
Subject: ERP
toiminnanohjausjärjestelmä
liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu
muutosjohtaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record